Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinaceUčitelství fyziky pro SŠ (maior)
Španělský jazyk (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant specializaceDr Pedro García Guirao

Španělský jazyk

Studijní program v kostce

Připadalo vám studium studium španělštiny v bakalářském programu přínosné a zajímavé, a proto byste se mu chtěli dále věnovat i po bakalářských státnicích? Díky navazujícímu studiu Španělského jazyka v programu Učitelství pro střední školy na Ostravské univerzitě máte možnost rozvíjet své filologické znalosti, které pak v profesním životě budete předávat svým studentům. Ani vaše praktické jazykové dovednosti nezůstanou pozadu díky předmětům vedených rodilými mluvčími. Během studia se setkáte s předními českými i zahraničními odborníky na španělskou filologii, kteří na katedře pravidelně hostují. Sami budete moci představit výsledky svého odborného výzkumu v rámci tradiční Studentské vědecké konference. Své další dovednosti a schopnosti můžete ukázat např. v Překladatelské soutěži nebo během jiných odborných a kulturních aktivit. Vzhledem k tomu, že má katedra množství zahraničních kontaktů, jistě využijete možnosti vyjet na studijní nebo profesní stáž do Španělska, Kolumbie či Mexika.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu nastoupíte po absolvování bakalářského studia Španělské filologie, předpokládáme tudíž vaši znalost španělštiny na úrovni C1. Kromě jazykových znalostí od vás očekáváme nadšení a odborný zájem o španělský jazyk, literaturu a kulturu španělsky mluvících zemí.

Co se naučíte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy - Španělský jazyk

 • se budete umět vyjadřovat španělsky na úrovni C2
 • dokážete zasadit znalosti z různých oblastí literatury do společenského, kulturního a historického kontextu Španělska a španělsky mluvících zemí
 • dokážete aplikovat poznatky z didaktických, psychologických a pedagogických disciplín v praxi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy se uplatníte v praxi na školách různých stupňů, v jazykových nebo vzdělávacích agenturách, ale také ve státních institucích či firmách.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel
 • lektor
 • překladatel

Jaké předměty budete studovat?
+

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Maximální ohodnocení, které může uchazeč hlásící se do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy získat, je 300 bodů.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy je kromě splnění podmínek pro přijetí u jednotlivých aprobací též úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie musí uchazeč získat alespoň 30 bodů.

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy nemusí konat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie (bude mu započteno z této zkoušky 100 bodů), pokud doloží, že:

 1. v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvoval státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo
 2. úspěšně absolvoval předměty z pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia.

Doložit výše uvedené skutečnosti lze pouze ve dvou termínech: do 15. března 2020, nebo v den konání přijímací zkoušky.

Aprobace Španělský jazyk - bez přijímací zkoušky. Podmínkou k přijetí je příbuznost předchozího studijního programu/oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu/oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. (Příbuznost zhodnotí komise pro přijímací řízení příslušného studijního programu.)

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.