Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Polská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní programPolská filologie
Specializace kombinacePolský jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior)
Dějiny umění (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Chcete dobře mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie je rozvíjet a zdokonalovat jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech (komunikace, lingvistika, literatura, kultura, dějiny, reálie). Zde budete vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném a psaném projevu. Studiem vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Jako posluchači bakalářského studia už můžete navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Studijní program můžete realizovat v těchto variantách: completus (polská filologie jako samostatný program ukončený obhajobou bakalářské práce a SZZ), maior (polská filologie jako hlavní, první program, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ), minor (polská filologie jako vedlejší, druhý program, nepředpokládá se obhajoba bakalářské práce, probíhá pouze SZZ), maior se zaměřením na vzdělání (příprava na navazující magisterský program vedoucí k získání kvalifikace učitele, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ).

Co od vás očekáváme?

Nepožadujeme hlubší znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska. Předpokládá se alespoň minimální jazyková znalost polštiny natolik, aby student byl schopný porozumět běžnému mluvenému slovu.

Vyžadujeme však pozitivní přístup, odhodlání a chuť poznávat Polsko, polský jazyk a tamější kulturu.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • získáte znalosti stěžejních disciplín polské filologie
 • získáte přehled z oblasti literární teorie a dějin literatury, jazykovědy a jazykovědné slavistiky
 • poznáte odbornou terminologii týkající se studovaných disciplín
 • pochopíte rozdíly mezi polštinou a češtinou
 • osvojíte si základy překladu mezi polštinou a češtinou
 • poznáte aktuální jazykovou situaci v rámci slovanského areálu
 • dokážete definovat používané jazykovědné a literární termíny
 • osvojíte si myšlenkové operace nezbytné pro studium zaměřené na polskou filologii
 • absolventi varianty studijního programu maior se zaměřením na vzdělání získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie, zkušenosti z reflektovaných praxí
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování bakalářského studia se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • průvodce pro polskojazyčnou klientelu
 • lektor polského jazyka v jazykové škole
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Bez přijímací zkoušky.

Doporučuje se znalost základů polského jazyka (gramatiky a slovní zásoby na běžná a aktuální témata), orientace v polské kultuře a reáliích (kultura, literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.