Projekty a granty
Čtvrtživotní krize v mladé dospělosti: protektivní a rizikové faktory
Id projektuSGS08/FF/2024
Hlavní řešitelPhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceVýzkumný projekt je zaměřen na prožívání čtvrtživotní krize u mladých dospělých. Jde o téma vycházející z nejnovějšího výzkumu vývoje v dospělosti. Hlavním cílem projektu je popis charakteristik psychosociálního fungování lidí prožívajících různou míru čtvrtživotní krize, včetně srovnání stavu po pandemii COVID-19. Dalším cílem je identifikace rizikových a protektivních faktorů, které se podílí na čtvrtživotní krizi. Výzkumný projekt bude rozdělen do dvou studií, které navazují na cíle projektu: první studie se bude zabývat základními charakteristikami čtvrtživotní krize vzhledem k demografickým proměnným a míře projevu u cílové skupiny. Cílem druhé studie bude identifikace protektivních a rizikových faktorů, které se podílí na jejím rozvoji. Čtvrtživotní krize vychází z aktuálního vývojového modelu, který se zabývá krizí identity v mladé dospělosti (cca 25-35 let) a podle dosavadních výzkumů se v plné míře může projevovat až u poloviny cílové populace. Kvantitativní výzkum bude realizován online sběrem dat s využitím sebeposuzujících metod zjišťujících čtvrtživotní krizi, možné protektivní faktory (spokojenost se životem, sociální opora, sebehodnocení, self-efficacy, smysl života) a možné rizikové faktory (vnímaný stres, negativní emotivita, body obratu v životě). Výzkumný soubor budou tvořit dospělí lidé ve věku 18-40 let z běžné populace, tak aby byly zachyceny i věkové skupiny před a po období obvykle spojeném s čtvrtživotní krizí. Čtvrtživotní krize je silně propojena s charakteristikami a normami v dané kultuře, jelikož vyplývá z požadavků společnosti, která očekává, že člověk bude v určitém věku naplňovat konkrétní vývojové úkoly. Je proto důležité zjistit její projevy a charakteristiky v konkrétní kultuře, včetně České republiky.