Centrum filozofie historie a historiografie

Centrum pro filozofii historiografie se zaměřuje na filozofické meta-disciplinární studium historiografie, reprezentací minulosti a historických věd, které generují poznání minulosti.

Filozofie historiografie zkoumá jak historikové, institucionalizovaná historiografie a historické vědy jako kosmologie, přírodní dějiny, evoluční biologie, filologie, geologie a archeologie získávají poznatky o minulosti. Do jaké míry je poznání minulosti závislé na specifických vztazích mezi minulostí a historiografií jako je třeba přenos informace, příčinnost nebo zachování stop? Je historiografie z velké části nezávislá na dějinách a dochovaných důkazech, a naopak se v ní odráží jiné faktory a předsudky? Historiografie může překračovat důkazem podložené inference skrze strukturování informací o minulosti do narativních forem a vynášením hodnoticích soudů. Historikové spoléhají na důkazy a na informační teorie, které je ověřují, aby mohli vyvodit pravděpodobné závěry o historii – minulosti. Filozofie historiografie se táže po struktuře tohoto procesu.

Filozofie historiografie zkoumá ontologii historiografie. Je realistická, nebo může mít historiografie antirealistický konstruktivistický výklad a zároveň zachovávat určité prvky realismu? Je historiografie pravděpodobnou interpretací důkazů, nebo koherentní fikcí, která vypovídá sama o sobě stejně jako o minulosti?

Filozofie historiografie a historických věd je stále ve své rané fázi. Je nezbytné vykonat mnoho teoretického a pojmového výzkumu nejen pro to, aby byly zodpovězeny základní otázky pro danou oblast, ale také pro to, aby je bylo možné jasně formulovat. Klíčové problémy zahrnují povahu poznání, kterou historiografie poskytuje: důkaz, inference, potvrzování, teorie a fakta. Klasické otázky zahrnují objasnění povahy historického vysvětlování, příčinnosti, koligace a porozumění, stejně jako objektivity. Povaha vztahů mezi historiografií a humanitními, společenskými či přírodními vědami je stále předmětem debat. Estetiku a etiku historiografie lze stále rozvíjet. Jednotlivé historické disciplíny, jako třeba sociální nebo kulturní historie mohou představovat specifické filozofické výzvy a totéž platí pro historické vědy včetně fylogeneze, archeologie, komparativní historické lingvistiky a kosmologie. Metodologické postupy filozofie historiografie a historických věd musí být rozvíjeny zároveň s objasňováním relevantních problémů. Může být kupříkladu přínosné sledovat vývoj úspěšných výzkumných programů v rámci historiografie, sociologie a filozofie vědy, využívat dějin historiografie a historických věd k testování filozofických teorií o historiografii a historických vědách.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2023