Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zpravidla učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět francouzský jazyk na střední škole.
Doba trvání / hodinová dotace:3 roky (420 hodin)
Cena:20.000,-Kč za 1. ročník
Forma:prezenční
Organizace studia:celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od 12.30 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2. ročníku.
Číslo akreditace:MSMT-37738/2014-1-991 (DVPP)
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je poskytnout učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, kteří mají zájem rozšířit si svou aprobaci o předmět francouzský jazyk pro SŠ, takové odborné znalosti a dovednosti, aby úroveň jejich kompetence byla v závěru studia srovnatelná s absolventy prezenční formy magisterského studijního oboru Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy. Tříleté rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury vychází z programu prezenční formy magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy a zprostředkovává studentům výuku všech povinných předmětů a alespoň omezený výběr specializovaných předmětů povinně volitelných či výběrových. Vzhledem k omezené hodinové dotaci kurzu ve srovnání s prezenčním studiem jsou akcentovány ty předměty, které tvoří základ odborné připravenosti učitelů pro příslušný stupeň vzdělávání. Rozšiřující studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Přijímací řízení:bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia
Uzávěrka přihlášek:20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Dagmar Julínková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.,
Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.,
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.,
Mgr. Iva Dedková, Ph.D.,
Mgr. Geoffroy Yrieix Bletton,
Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia (IS Stag)