Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin) / Czech for Russian-speaking Foreigners (640 Hours) / Чешский язык для русскоговорящих иностранцев (640 часов)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o studium na OU a VŠ v ČR z rusky mluvících zemí
Студенты из РФ и СНГ, желающие начать обучение в Остравском университе или другом ВУЗе Чешской Республики (далее «ЧР»)
Doba trvání / hodinová dotace:dvousemestrální kurz (září 2019 – červen 2020)
datum zahájení výuky: 9. 9. 2019
(celkem 640 hodin)
Двухсеместровый курс 09.09.2019 – 30.06.2020
(всего 640 часов)
Cena:65.000,- CZK
Двухсеместровый – 65.000 чешских крон
Forma:prezenční, дневная
Organizace studia:4 hodiny / denně (20 hodin / týdně)
см. продолжительность, государственные праздники и выходные дни по чешскому календарю
Garantující odborná katedra:Katedra slavistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Anotace:Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o výuku češtiny. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvukové a grafické stránky, slovní zásoby a mluvnice (fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně B1/B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Данный курс является подготовительным для обучения в государственных ВУЗах, главным образом в Остравском университете, а также предназначен для всех, кто заинтересован в изучении чешского языка. Обучение будет сосредоточено на всестороннем овладении языковыми средствами (звуковым и графическим строем языка, словарным запасом и грамматикой (фонетические упражнения – произношение специфических звуков чешского языка, грамматика в сравнительном аспекте – интерференционное воздействие, овладение и расширение активного и пассивного словарного запаса), целостное развитие рецептивных и продуктивных языковых навыков для общения в официальной и неофициальной сфере (аудирование, чтение, письменное и устное выступление) и на ознакомление с культурными, общественными и историческими реалиями ЧР.
По окончанию курса, в случае выполнения всех учебных обязанностей, студент может достичь знания языка на уровне B1/B2 согласно Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR).
Způsob ukončení studia:po prvním semestru písemná a ústní zkouška: úroveň A2,
po druhém semestru písemná a ústní zkouška: úroveň B1/B2 (dle SERR)
После первого семестра – письменный и устный экзамен: уровень А2, после второго семестра – письменный и устный экзамен: уровень В2 (согласно ОКВИЯ)
Výstupní doklad:Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
После заключительного экзамена студенты получат сертификат об окончании курса с результатом экзамена согласно шкале ОКВИЯ
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání;
zájemce je v den podání přihlášky v posledním ročníku střední školy
полное среднее образование;
претендент в день подачи заявки на обучение является студентом учреждения, предоставляющего образовательные услуги средней ступени
Přihlášky:online forma (e-přihláška ke studiu)
онлайн форма (электронная заявка (e-přihláška) на обучение)
Přijímací řízení:Kurz bude realizován při minimálním počtu 8 studentů (max. počet přijatých 12; v případě vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Отсутствует
Uzávěrka přihlášek:20. 8. 2019
На двухсеместровый курс 20.08.2019
Kontakt / další informace:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem
Банковским переводом (возможность оплаты в рассрочку в два платежа)
Vyučující:interní a externí vysokoškolští učitelé (bohemisté) FF OU s dlouholetou zkušeností výuky cizinců za využití efektivních výukových metod,
Внутренние и внештатные преподаватели ФФ Остравского университета (богемисты) с многолетним стажем и опытом работы с иностранцами (с использованием эффективных методов обучения)
Plán studia / rámcový harmonogram:Силлабусы курсов будут разработаны согласно нормативам, приведенным в Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком. Двухсеместровый курс – знание чешского языка на уровне В1/В2 ОКВИЯ после прохождения курса; Семестровый курс – знание чешского языка на уровне А2 ОКВИЯ после прохождения курса.
Další informace:Pedagogická poradkyně je autorkou moderních učebnic češtiny pro rusky mluvící cizince.
Преподаватель – консультант является автором современных учебников по чешскому языку для русскоговорящих иностранцев.