Ministr Balaš: Navýšením platů akademickým pracovníkům ve společenských a humanitních oborech se budu zabývat

Na alarmující postavení Filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. ledna se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult.

Děkani zopakovali základní nedostatky v systému odměňování, které vedou k dlouhodobému podfinancování filozofických fakult, v jehož důsledku dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti na pracovním trhu a odchodu akademických pracovníků do nižších stupňů vzdělávacího systému, kde se jim momentálně nabízí výhodnější platové podmínky. „Za nejhorší lze považovat situaci odborných asistentů, u nichž je výše platu na úrovni profesí se středoškolským či dokonce základním vzděláním,“ uvedl jeden z předsedů Asociace děkanů filozofických fakult doc. Jan Stejskal, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Děkani upozornili na stále více se rozevírající „platové nůžky“ v neprospěch pracovníků filozofických fakult, a to v porovnání s platy v regionálním školství i s platy pracovníků jiných fakult v rámci univerzit. Nerovnosti vyplývají mimo jiné také v zastaralém systémů hodnocení ekonomické náročnosti jednotlivých oborů, který vznikl začátkem devadesátých let a dávno neodráží realitu. „Tento systém vychází z předpokladu, že humanitním a společenským oborům k práci postačí tužka a papír, to už ale zdaleka není pravda. Technologie od té doby výrazně pokročily a už i humanitní vědci ke své práci využívají laboratoře a technologicky náročné přístroje. Typicky například archeologie, psychologie, ale i jazyky využívající například přenosové tlumočnické zařízení a podobně,“ upozorňuje Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Platové podmínky některých akademických pracovníků zejména v hlavním městě jsou se zvyšujícími se životními náklady neúnosné a mnohdy pod hranicí důstojné mzdy odpovídající náročnosti vědecké práce a jejich vzdělání.

Ministr zřídí pracovní skupinu, protesty akademických pracovníků však nelze zcela vyloučit

Ministr přislíbil, že se vzniklou situací bude zabývat a bude projednána i s rektory vysokých škol, s odvoláním na skutečnost, že přerozdělování finančních prostředků v rámci univerzit a zajištění rovných podmínek pro akademické pracovníky napříč univerzitami je v kompetenci rektorů, nikoli ministerstva. Děkani filozofických fakult však vzhledem k závažnosti situace vyžadují okamžitou finanční pomoc do doby, než budou přijaty širší systémové změny. Ministr proto rozhodl o neprodleném zřízení pracovní skupiny, v níž bude Asociace děkanů filozofických fakult zastoupena. Zástupci fakult budou trvat na co nejrychlejším sestavení této skupiny a jejím brzkém jednání. Zároveň si ministr vyžádal další podrobné materiály k přezkoumání situace na filozofických fakultách, které děkani nashromáždili a jsou připraveni je ministerstvu poskytnout. Současně ale upozorňují, že situace natolik pokročila, že nelze vyloučit výraznější protesty ze strany pracovníků filozofických fakult, pokud nebudou přijata reálná, rychlá a uspokojivá opatření.

Společné schůzky s ministrem školství se za Asociaci děkanů filozofických fakult vedle Jana Stejskala a Roberta Antonína zúčastnily Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP a Eva Lehečková, děkanka FF UK. Za ministerstvo se jednání zúčastnili vedle pana ministra také jeho náměstek Jaroslav Miller, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, ředitelka Odboru podpory vysokých škol a výzkumu Jana Říhová a vedoucí oddělení kanceláře vrchní ředitelky Vojtěch Tomášek.


Foto: Veronika Rose, České předsednictví v Radě Evropské unie, 2022


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 01. 2023