Často kladené dotazy

Studenti

Jak na informační systémy OU.

Základní přehled informačních systémů na OU (Portál, IS STAG, MOODLE), včetně informací o uživatelských kontech, e-peněžence atd., naleznete v Průvodci informačními systémy.

Potřebuji potvrzení o studiu.

Máte dvě možnosti:

  1. Elektronické potvrzení o studiu si můžete stáhnout sami na Portálu OU (moje stránka – studium), kde zvolíte položku „elektronické potvrzení o studiu“ a odkliknete “vygenerovat dokument“. Potvrzení pak naleznete ve svém spisu na Portále (moje stránka – studium – nahlížení do spisu), odkud si elektronicky podepsané potvrzení můžete kdykoli stáhnout. Upozorňujeme, že generování potvrzení je možné pouze jednou za 90 dnů.
  2. Potřebujete-li potvrzení v listinné podobě s klasickým razítkem, pak na Portálu OU (moje stránka – studium), zvolíte položku “potvrzení o studiu“. Otevře se formulář, kde si zvolíte interval studia (doporučujeme akademický rok, formální data) a v případě potřeby doplníte další data z nabídky (např. přiznaná stipendia, poplatky za studium atd.) a dáte vytvořit dokument. Vygenerovaný dokument se stáhne do vašeho PC. Vytisknete jej a dostavíte se na studijní oddělení, kde údaje zkontrolují a dokument opatří razítkem. Tento typ potvrzení se nezasílá mailem!

Zapsání předmětu, který nebyl zaregistrován.

Předmět si můžete dodatečně zapsat v době zápisu na konkrétní rozvrhovou akci, který je stanoven harmonogramem AR FF OU. Pokud již nebude volná kapacita, je možno zažádat o zápis předmětu v druhém týdnu výuky na studijním oddělení FF OU za úhradu 200,- Kč za předmět. Musíte se dostavit na studijní oddělení osobně s platnou ISIC kartou či studentským průkazem a mít potřebný obnos na e-peněžence. Aktuální zůstatek na své e-peněžence zjistíte na Portálu OU (moje stránka – personální informace); tamtéž můžete svou e-peněženku „dobít“ (moje stránka – personální informace – CUS – dobít kredit)

Termíny zkoušek a zápočtů.

Termíny zkoušek a zápočtů jsou zveřejněny na Portálu OU (moje stránka – studium – přihlašování na zkoušky) 14 dnů před zahájením zkouškového období. Student má povinnost se na zvolený termín zkoušky (a zápočtu, pokud byl vypsán) přihlásit. Pokud se student z termínu neodhlásil či neomluvil, je posuzován jako by nevyhověl. Pokud se student před uzavřením termínu odhlásí nebo se ze závažných důvodů, zejm. zdravotních, omluví písemně zkoušejícímu nejpozději do 5 dnů od termínu a vyučující jeho omluvu akceptuje, je posuzován jakoby se na daný termín nepřihlásil.

Student má u zkoušek i zápočtů (je-li to možné) nárok na jeden opravný termín v rámci zkouškového období. Děkan může v odůvodněných případech na studentovu žádost povolit i druhý opravný termín zkoušky či zápočtu (tzv. děkanský termín); ten je však možno v průběhu studia povolit nanejvýš tolikrát, kolik činí počet roků standardní doby studia, tedy u bc. nejvýše 3x, u NMgr. pak 2x.

Žádost o druhý opravný termín (tzv. děkanský termín) student podává elektronicky prostřednictvím Studijního Portálu OU (moje studium – studentské žádosti).

Do pole „Cíl žádosti“ uveďte kód předmětu, kterého se žádost týká. Kód uvádějte ve tvaru katedra/zkratka/rok varianty předmětu (např. KLA/1CICE/2023). Rok varianty předmětu je ten, v němž máte daný předmět zapsán. Bez uvedení kódu předmětu nelze žádost zpracovat a bude Vám vrácena k doplnění. Podrobněji viz Manuál k elektronickému podávání žádostí.

Kde najdu formuláře pro různé typy žádosti (stipendia, přihlašování k SZZk a další)

Formuláře jsou zveřejněny na Portálu OU (fakulty a ústavy – filozofická fakulty – studium – důležité formuláře pro studenty FF OU)

Co se stane, pokud za ZS v prvním ročníku nezískám min. 20 kreditů

Student má povinnost získat za první semestr studia minimálně 20 kreditů. Pokud je nezíská bude mu studium ukončeno. Doporučujeme zapsat si na první semestr předměty v celkové hodnotě cca 30 kreditů.

Pokud se rozhodnete podat si přihlášku opětovně a budete přijati, máte možnost zažádat si o uznání absolvovaných předmětů.

Jak se přihlásit k státní závěrečné zkoušce (SZZk)?

K SZZk se student hlásí stejně jako k jakékoli zkoušce či zápočtu prostřednictvím Portálu. Podmínkou přihlášení je zapsání všech předmětů SZZk v daném semestru. Jsou-li všechny termíny SZZk obsazeny, žádá se vedoucí katedry o rozšíření nabídky termínů. Sestává-li SZZk z vícero částí, je student povinen v řádném termínu přihlásit se na všechny části najednou. Student je rovněž povinen odevzdat přihlášku k SZZk (formulář je ke stažení na Portálu OU: fakulty a ústavy – filozofická fakulty – studium – důležité formuláře pro studenty FF) na studijním oddělení v termínu stanoveném harmonogramu akademického roku FF OU.

Upozorňujeme, že podmínkou připuštění k SZZk je splnění všech povinných předmětů a zisk min. počtu kreditů za předměty v jednotlivých blocích; zároveň je nutno získat min. počet kreditů pro daný typ studia (bc. – 180 kreditů, NMgr. – 120 kreditů).

Chci zanechat studia

Pokud jste se rozhodli studia zanechat, doručte na studijní oddělení vyplněné a podepsané prohlášení o zanechání studia. Ke dni, kdy toto vaše prohlášení obdržíme, bude vaše studium ukončeno. Prohlášení můžete přinést osobně na studijní oddělení, odevzdat na podatelně či zaslat poštou (doporučeně). Příslušný formulář je ke stažení zde.

Mohou studenti SP Učitelství pro SŠ psát diplomovou práci z kterékoli aprobace?

ANO, studenti si v průběhu studia zvolí téma VŠKP z kterékoli ze studovaných aprobací, popř. z pedagogicko-psychologického základu.

Mohou studenti studijního programu Učitelství pro SŠ přistoupit k části SZZk z pedagogicko-psychologického základu, aniž mají splněny všechny studijní povinnosti?

ANO, studenti učitelství pro SŠ mají v této věci výjimku a mohou přistoupit k části SZZk z pedagogiky a psychologie, pokud splnili níže uvedené podmínky:

  1. splnil požadované předměty vázané k této části státní závěrečné zkoušky podle standardního studijního plánu;
  2. vypracoval a v určeném termínu odevzdal bakalářskou nebo diplomovou práci, pokud je tato tematicky zaměřena na oblast této části státní závěrečné zkoušky.

Je nějak omezen počet předmětů, které si student může zapsat v akademickém roce?

NE, student si může zapsat libovolný počet předmětů. Doporučuje se na semestr zapisovat předměty v hodnotě cca 30 kreditů.

Kde najdu dokumenty a rozhodnutí související s mým studiem?

Elektronické žádosti, výzvy, elektronické potvrzení o studiu a vybraná kladná rozhodnutí (např. přiznání stipendia) jsou dostupné ve spisu studenta na Portálu OU (moje stránka – studium – nahlížení do spisu).

Na koho se obrátit v případě potřeby?

Na každé katedře je určen pedagogický poradce (tutor), který vám poradí v záležitostech týkajících se předmětů zajišťovaných danou katedrou, např. s výběrem předmětů k zápisu v daném roce, pomůže se zadáním VŠKP, navýšení kapacit při zápisu předmětů apod.

Potřebujete-li poradit s výjezdem do zahraničí, základní informace a konzultace vám poskytne koordinátor pro zahraniční mobility na příslušné katedře.

Obecné konzultace ve studijních záležitostech poskytuje studijní oddělení.

Pokud se cítíte poškozeni, např. nedostatečné konzultace při vedení VŠKP, vyučující dlouhodobě nereaguje na maily apod., obraťte se v první instanci s žádostí o nápravu na vedoucího katedry, popř. na ombudsmana FF.

Jak si mohu nechat uznat předměty z předcházejícího studia?

Student, který studoval na vysoké v České republice nebo zahraničí a neuplynulo více než pět let od ukončení jeho studia, si může požádat o uznání ekvivalentních předmětů. Žádost se podává v elektronické podobě na  Studijního Portálu OU (moje studium – studentské žádosti). Podrobněji viz Manuál k elektronickému podávání žádostí.

Podávání elektronických žádostí

Studenti FF OU si mohou podávat vybrané žádosti prostřednictvím elektronického systému Studijního Portálu OU (moje studium – studentské žádosti). Momentálně jsou k dispozici např. žádost o druhý opravný termín, žádost o uznání předmětů, žádost o přerušení studia. Návod k podávání různých typů žádostí viz Manuál k elektronickému podávání žádostí.


Videonávody

V těchto návodných videích ukážeme, jak se orientovat v interním systému Portál Ostravské univerzity, kde si budete během studia zapisovat předměty a hlásit se ke zkouškám a kde najdete také řadu užitečných aplikací a funkcí. Krátká videa přehledně a srozumitelně ukáží, jak konkrétně postupovat, aby Vám nic neuniklo a své studijní záležitosti jste měli v pořádku a stále po ruce.

Pozorně si projděte všechna tato užitečná videa, výrazně Vám pomohou nejen v prvních měsících studia.

Mobilní aplikace IS STAG – instalace a práce s aplikací

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Kancelářský balík MS OFFICE pro studenty – průvodce instalací z Portálu OU

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Jak se přihlásit ke zkoušce

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Jak si zvolit a zapsat předměty

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zobrazení rozvrhu v Google či Outlook kalendáři

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Přesměrování studentského e-mailu do soukromého e-mail účtu

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zadání bankovního účtu a žádost o stipendium

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Jak si zvolit a zapsat rozvrhové akce

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2023