Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Literární studia

Studijní program
Literární studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Absolvovali jste bakalářské studium bohemistického, literárněvědného či podobného zaměření a nemůžete dále pokračovat v prezenčním navazujícím studiu? Chtěli byste se přesto dále zabývat především literaturou, rozšiřovat si a prohlubovat si znalosti literární historiografie, teorie a kritiky? Máte zájem o současnou kulturu, současný literární život a zároveň byste se chtěli seznámit s aktuálními trendy literárněvědného výzkumu? Chtěli byste si prakticky osvojit psaní a redigování odborných i publicistických textů? Zajímalo by vás, jak funguje knihovna nebo archiv, co obnáší dramatizace a přednes textu, jaké možnosti nabízí literární bibliografie? Pracujete a studujete rádi samostatně, s vlastním časovým plánem, vyhovuje vám e-learning a individuální přístup? Rádi čtete, píšete, recenzujete, tvoříte?

Pokud odpovídáte na právě položené otázky vesměs kladně, pak je právě vám určen navazující magisterský program Literární studia v kombinované formě (ve variantě completus). Jeho náplní je studium umělecké literatury v širších kulturních souvislostech, přičemž přibližně třetina předmětů probíhá prezenčně, zhruba poloviční objem výuky má distanční charakter, a to především s využitím e-learningových opor (doplňovaných průběžnými konzultacemi s vyučujícími). Zbývající část studia má podobu samostatné práce a projektové výuky – v rámci ní budete plnit různé badatelské úkoly, podílet se na výzkumu, zapojíte se do grantových projektů, do organizování různých kulturních akcí apod. Díky exkurzím pak budete mít možnost nahlédnout přímo do provozu některých kulturních a vědeckých institucí.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen nejen absolventům bakalářského programu Český jazyk a literatura, ale též příbuzných programů/oborů humanitního zaměření (absolvování bohemistického studia není podmínkou pro přijetí). Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Kromě výkladově a interpretačně orientovaných předmětů, které vám zprostředkují například problematiku literárních žánrů, charakteristiky současné literatury nebo dějiny starší, regionální a světové literatury, je tento program tvořen předměty zaměřenými vyloženě prakticky a aplikačně. Patří k nim knihovnické praktikum, literárněkritické praktikum, publicistické praktikum nebo tvůrčí psaní. Součástí programu je samozřejmě široká nabídka povinně volitelných disciplín, které dovolují zvolit si v určitém rozsahu individuální zaměření studia dle vlastních zájmů a potřeb.

Kde a jak se uplatníte?

Program Literární studia připravuje kvalifikované odborníky v oblasti literární kultury, přičemž jeho absolventi nacházejí uplatnění na redaktorské a editorské pozici, jako pracovníci nakladatelství, médií, informačních agentur, kulturních a vědeckých institucí (knihovny, archivy, muzea), jako kulturní publicisté apod. Absolventi programu taktéž mohou získané znalosti následně rozvíjet a prohloubit v doktorském stupni studia (katedra české literatury a literární vědy FF OU nabízí dva doktorské programy Ph.D., a to jak v prezenční, tak v kombinované formě).

Konkrétní pracovní pozice

novinář
redaktor
moderátor
PR pracovník
tiskový mluvčí
literárněvědný badatel
muzejní pracovník
dokumentátor
copywriter
korektor
editor.

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
  2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška má podobu pohovoru. Východiskem pohovoru jsou předložené seznamy přečtené beletrie a prostudované odborné literatury. Předmětem pohovoru jsou základní literárněvědné pojmy, dějiny literatury, významné literárněvědné práce, všeobecný kulturní přehled. K pohovoru může uchazeč donést ukázky vlastní tvorby – literární, publicistické, odborné – a rovněž může přinést svou bakalářskou práci. Pohovor se zaměřuje i na motivaci ke studiu.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 50 bodů podle úrovně odpovědi. Uchazeč musí prokázat znalosti literárněvědné terminologie, přehled o významných literárněvědných příručkách stejně jako velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost vyložit literární dílo v širších souvislostech; předpokládá se rovněž všeobecný kulturní přehled. Minimum pro splnění přijímacího pohovoru je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .