Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filozofická studia

Studijní programFilozofická studia
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

Studijní program v kostce

Jste absolventi bakalářského studia filozofie a chcete pokračovat ve svém studiu v mezinárodním kontextu? Pak je studijní program Filozofická studia ta pravá volba pro Vás!

Studijní program je koncipován jako mezinárodní studium, na němž se budou podílet univerzitní pracoviště tří zemí: České republiky (katedra filozofie FF Ostravské univerzity), Slovenska (katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Polska (Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Filozofická studia umožňují absolventům bakalářského typu studia, kteří již mají přehled o základních podobách kladení filozofických otázek v dějinách i v současnosti, dále prohlubovat své znalosti filozofie a další odborné kompetence v mezinárodním studijním programu.

V průběhu studia strávíte jeden semestr v Polsku a jeden na Slovensku.

Co od vás očekáváme?

U přijímaných studentů se očekávají znalosti, dovednosti a způsobilosti z bakalářského studia Filozofie, nebo příbuzných studijních programů, kde získají základní orientaci v dějinách filozofie. V navazujícím studiu se budou studenti podrobněji seznamovat a dále specializovat zejména v dějinách filozofického myšlení, ve filozoficko-metodologických a vědecko-filozofických otázkách, které tvoří základ koncepčního filozofického přístupu k teoretickému vědění, a dále v otázkách sociální, politické a právní filozofie, především s ohledem na aktuální problémy současné společnosti.

Co se naučíte?

Absolventi programu Filozofická studia se velmi dobře orientují v aktuálních vybraných problémech dějin filozofie a systematické filozofie a to na úrovni recepce světové diskuze ve třech národních kontextech.

Absolventi a absolventky budou schopni komparovat stav i metody bádání na jednotlivých pracovištích a dále rozšiřovat poznatky napříč třemi národními filozofickými tradicemi. Zároveň budou rozumět nejen národnímu kontextu probírané problematiky, ale dokáží je chápat v mezinárodním rozsahu a to nejen na základě krátkodobých studijních pobytů či četby relevantní světové literatury, ale přímo na způsobech, jak se daná témata řeší v akademickém světě v jiném národním prostředí.

Studující získají teoretické nástroje pro vlastní kritický a metodicky podložený přístup k analýze a řešení aktuálních společenských, vědecko-filozofických či historicko-filozofických problémů. Cílem studijního programu je umožnit studujícím získat komplexní přehled o uvedených tématech současné filozofické diskuze, včetně možnosti specializace v rámci zmíněných oblastí filozofie, k čemuž slouží jednotlivé předměty studijního plánu. Dalším z cílů studijního programu Filozofická studia je připravit filozoficky vzdělané odborníky a odbornice, kteří jsou schopni kriticky myslet, patřičně argumentovat a promýšlet současné problémy v široké historické perspektivě, s interdisciplinárními a internacionálními přesahy.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventky a absolventi navazujícího dvouletého studijního programu Filozofická studia díky své všestrannosti a dobré znalosti mezinárodního prostředí naleznou pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • akademický pracovník
 • výzkumný pracovník
 • vědecký/a asistent/ka
 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicita/ka
 • redaktor/ka, tiskový/á mluvčí
 • copywriter
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají ústní zkoušku. Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:

 1. Dějiny filozofie
 2. Základní filozofické otázky

Uchazeči si z každého okruhu vylosují jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie.

Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů. Minimální počet pro vykonání ústní zkoušky je 50 bodů. Hodnotí se  přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 31. května - 4. června 2021. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 16. června 2021, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 21. května 2021 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:

 1. Dějiny filozofie
 2. Základní filozofické otázky

Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .