Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filozofická studia

Studijní programFilozofická studia
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

Studijní program v kostce

Jste absolventi bakalářského studia filozofie a chcete pokračovat ve svém studiu v mezinárodním kontextu? Pak je studijní program Filozofická studia ta pravá volba pro Vás!

Studijní program je koncipován jako mezinárodní studium, na němž se budou podílet univerzitní pracoviště tří zemí: České republiky (katedra filozofie FF Ostravské univerzity), Slovenska (katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Polska (Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Filozofická studia umožňují absolventům bakalářského typu studia, kteří již mají přehled o základních podobách kladení filozofických otázek v dějinách i v současnosti, dále prohlubovat své znalosti filozofie a další odborné kompetence v mezinárodním studijním programu.

V průběhu studia strávíte jeden semestr v Polsku a jeden na Slovensku.

Co od vás očekáváme?

U přijímaných studentů se očekávají znalosti, dovednosti a způsobilosti z bakalářského studia Filozofie, nebo příbuzných studijních programů, kde získají základní orientaci v dějinách filozofie. V navazujícím studiu se budou studenti podrobněji seznamovat a dále specializovat zejména v dějinách filozofického myšlení, ve filozoficko-metodologických a vědecko-filozofických otázkách, které tvoří základ koncepčního filozofického přístupu k teoretickému vědění, a dále v otázkách sociální, politické a právní filozofie, především s ohledem na aktuální problémy současné společnosti.

Co se naučíte?

Absolventi programu Filozofická studia se velmi dobře orientují v aktuálních vybraných problémech dějin filozofie a systematické filozofie a to na úrovni recepce světové diskuze ve třech národních kontextech.

Absolventi a absolventky budou schopni komparovat stav i metody bádání na jednotlivých pracovištích a dále rozšiřovat poznatky napříč třemi národními filozofickými tradicemi. Zároveň budou rozumět nejen národnímu kontextu probírané problematiky, ale dokáží je chápat v mezinárodním rozsahu a to nejen na základě krátkodobých studijních pobytů či četby relevantní světové literatury, ale přímo na způsobech, jak se daná témata řeší v akademickém světě v jiném národním prostředí.

Studující získají teoretické nástroje pro vlastní kritický a metodicky podložený přístup k analýze a řešení aktuálních společenských, vědecko-filozofických či historicko-filozofických problémů. Cílem studijního programu je umožnit studujícím získat komplexní přehled o uvedených tématech současné filozofické diskuze, včetně možnosti specializace v rámci zmíněných oblastí filozofie, k čemuž slouží jednotlivé předměty studijního plánu. Dalším z cílů studijního programu Filozofická studia je připravit filozoficky vzdělané odborníky a odbornice, kteří jsou schopni kriticky myslet, patřičně argumentovat a promýšlet současné problémy v široké historické perspektivě, s interdisciplinárními a internacionálními přesahy.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventky a absolventi navazujícího dvouletého studijního programu Filozofická studia díky své všestrannosti a dobré znalosti mezinárodního prostředí naleznou pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • akademický pracovník
 • výzkumný pracovník
 • vědecký/a asistent/ka
 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicita/ka
 • redaktor/ka, tiskový/á mluvčí
 • copywriter
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají ústní zkoušku. Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:

 1. Dějiny filozofie
 2. Základní filozofické otázky

Uchazeči si z každého okruhu vylosují jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie.

Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů. Minimální počet pro vykonání ústní zkoušky je 40 bodů. Hodnotí se  přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:

 1. Dějiny filozofie
 2. Základní filozofické otázky

Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Petr Hromek
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.