Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Historické vědy

Studijní program
Historické vědy
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 07. 2024

Studijní program v kostce

Zajímá vás historie jako vědecký obor? Chcete posouvat hranice historického poznání? Chcete se vědecky realizovat? Pak právě vám je určeno tradiční postgraduální doktorské studium v programu historických věd. Jeho cílem je totiž připravit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti historie jako vědecké disciplíny, kteří budou schopni působit na odborných vědecko-výzkumných pracovištích a kteří budou vystupovat na domácích i zahraničních odborných fórech a publikovat vědecké studie v tuzemských i zahraničních renomovaných periodikách.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Historické vědy

Vysokoškolská hisotrie není jenom nekonečný přehled dat a událostí, je to hledání souvislostí, pátrání po příčinách a důsledcích, vyvozování závěrů na základě mnoha poznatků. Je to cesta do minulosti, rekonstrukce událostí, životů, příběhů...jak a co můžete studovat na ostravské katedře historie prozradí historik Jiří Brňovják.

Co od vás očekáváme?

Uchazeč se při přijímacím řízení prokáže diplomem potvrzujícím ukončené magisterské studium některého oboru společenských věd, nejlépe historie. Předloží promyšlený a realizovatelný projekt doktorské práce a prokáže, že má odborné a jazykové schopnosti potřebné k úspěšnému řešení projektu.

Co se naučíte?

Absolvováním studijního programu:

 • se stanete odborníky v historických vědách vybraného odborného zaměření (české a československé dějiny, obecné dějiny, hospodářské a sociální dějiny, kulturní dějiny)
 • budete mít k dispozici nejnovější českou i zahraniční odbornou literaturu z katedrové knihovny, současně získáte možnosti studovat na prestižních evropských partnerských pracovištích
 • budete schopni adekvátně využít nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti v badatelské praxi i v pedagogické praxi v akademickém prostředí
 • své badatelské výsledky budete moci prezentovat na domácích i zahraničních odborných vědeckých setkáních a při publikování v odborných historických časopisech a publikacích
 • ovládnete specifické metody a techniky historické práce v kontextu mezinárodně uznávaných soudobých metodologických trendů
 • získáte neocenitelné zkušenosti z participace na vědeckých grantových projektech, nebo dokonce vedení vlastních projektů nabízených v portfoliu Ostravské univerzity, krajských či komunálních institucí apod.

Kde a jak se uplatníte?

Na základě ovládnutí specifických metod a technik práce a s příslušnou jazykovou vybaveností se budete moci uplatnit v širokém spektru především vědeckých a vysokoškolských institucích, budete se moci ucházet rovněž o adekvátní zaměstnání v kulturních i správních institucích (archivy, muzea) či usilovat o vědecké stáže v zahraničí. Budete schopni působit jako autoři, redaktoři či posuzovatelé učebnic a dalších didaktických materiálů.

Konkrétní pracovní pozice

 • vysokoškolský pedagog a odborný vědecký pracovník
 • odborně kvalifikovaný zaměstnanec paměťových institucí (archivář, muzejník, knihovník apod.) či dalších institucí státní správy či samosprávy

Specifika kombinované/distanční formy studia

Akceptujeme kratší délku pobytu na zahraničním univerzitním pracovišti než v rámci řádného denního studia.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
 2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
 3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Pohovor nepromíjíme.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsahem pohovoru představení tématu zamýšlené disertační práce (stav historiografického poznání, pramenná základna, metodologie, náčrt obsahu zamýšlené práce).


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru, který se zaměří především na předložený projekt disertační práce. Pohovor je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout celkového minimálního počtu 50 bodů. Záporné body nejsou udělovány.

Součástí pokladů pro přijímací řízení je disertační projekt, který uchazeč přikládá k přihlášce. V tomto dokumentu by měl uchazeč jasně formulovat badatelský záměr, uvést stručný stav bádání, základní metodologii i pramennou základnu zamýšleného výzkumu. Disertační projekt je předkládán v českém jazyce.

Součástí pohovoru může být i prověření znalostí cizího a pramenného jazyka. V případě, že uchazeč/ka nemá absolvováno magisterské studium Historie, může být součástí ústní přijímací zkoušky rovněž orientace v látce, jejíž znalost se při doktorském studiu v programu Historické vědy předpokládá. Na základě přijímací zkoušky bude úspěšnému uchazeči stanovena jedna ze tří základních specializací v rámci doktorského programu Historické vědy: české a československé dějiny, kulturní dějiny, nebo hospodářské a sociální dějiny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .