Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Španělština pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní program
Španělská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Garant programu
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium se skládá nejen z kontaktní (přímé) výuky, tutoriálů a konzultací s vyučujícími, ale především ze samostudia.

Studium odborných předmětů specializace Španělština pro odbornou a profesní komunikaci (kombinovaná forma) je organizováno formou blokové výuky ve čtvrtky během zimního semestru (září-prosinec) a letního semestru (únor-květen). Tato prezenční setkávání probíhají jednou za 14 dní většinou od 9:10 do 19:00.

Praktický jazyk probíhá formou přímé výuky, ostatní předměty formou tutoriálů, tj. diskusí k problémovým aspektům učiva, procvičování nastudované látky nebo rozborů samostatných prací.

Každý z předmětů specializace „Španělština pro odbornou a profesní komunikaci“ je vybaven studijními oporami a studijními materiály umístěnými na e-learningové platformě Moodle, jež usnadňují studujícím přípravu na jednotlivé předměty, jakož i jejich úspěšné absolvování.

Pro komunikaci s vyučujícími jsou vyhrazeny konzultační hodiny. Konzultovat lze osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, resp. prostřednictvím platforem MS Teams, Zoom, Skype aj.

Kromě povinných a odborných povinně-volitelných předmětů na katedře romanistiky studenti musí absolvovat také tzv. Internacionalizační blok (lze zvolit další cizí jazyk, jehož výuka může probíhat každý týden; zkoušku z dalšího cizího jazyka; zahraniční nebo odbornou stáž).

Výuka probíhá v centru Ostravy na ul. Mlýnské 5 (budova G), příp. na ul. Reální 5 (budova DM).

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
  2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Během pohovoru se členy přijímací komise uchazeč prokáže svou motivaci ke studiu, zájem o studovaný obor a základní orientaci v reáliích a literatuře Španělska a španělsky hovořících zemí. Pohovor je veden ve španělském jazyce – předpokládá se znalost španělského jazyka na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pohovor je veden ve španělském jazyce a je hodnocen bodově na škále do 100 bodů, přičemž jazyková úroveň se hodnotí maximálně 20 body. Minimální počet pro úspěšné složení přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Carrasco, M. J., & Solé, B. L. (1997). Reálie: Španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus.
Chamorro, C., Martínez, S. M., & Murillo, N. (2010). Todas las voces: Curso de cultura y civilización. Barcelona: Difusión.
Cortés, R. S. (2010). Nuevo ¿Adónde?: Conocer España y los países hispanohablantes. Dubicko: INFOA.
Fenclová, J., Solé, B. L., & Carrasco, M. J. (2000). Literatura španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus.
Gajdová, D. (2009). Španělština: Otázky & odpovědi nejen k maturitě. Dubicko: INFOA.
+ učebnice běžně používané na středních školách

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .