Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk

Studijní programČeský jazyk
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programudoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorské studium oboru český jazyk (v prezenční i kombinované formě, 4 roky studia, završeno titulem Ph.D.) se zaměřuje na bohemistiku, a to jak na současný český jazyk, tak na jeho vývojové aspekty. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou dizertační práce.

Doktorský studijní program Český jazyk je určen zájemcům o vědecko-výzkumnou práci v oblasti bohemistiky. V souladu s hlavními směry výzkumu realizovaného na katedře českého jazyka jsou preferována témata náležející do následujících oblastí:

 1. onomastika (socioonomastika, politická onomastika a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum toponym);
 2. kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax, výzkum žánrů),
 3. výzkum sociolektů (slang, argot).

Struktura povinných a povinně volitelných předmětů studentům umožňuje seznámit se s teoretickými přístupy moderní lingvistiky, osvojit si zásady vědeckého lingvistického výzkumu a aplikovat je v praxi.

V souladu se svou odbornou profilací se studenti zapojují do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka v rámci řešených grantů, účastní se  studijních a výzkumných pobytů v zahraničí a výsledky vědecko-výzkumné práce prezentují na mezinárodních konferencích a v odborných periodikách. Po završení studia jsou tak schopni orientovat se v možnostech jazykovědné metodologie, vyhodnocovat získaná data a prezentovat je v mluvené či tištěné podobě, a to i na mezinárodním poli.

Uchazečům o studium doporučujeme konzultovat téma dizertační práce a možnosti studia v předstihu s předsedou oborové rady (doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.; ).

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen především absolventům dvouletého magisterského programu Český jazyk a literatura nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní. Očekáváme zájem o studovaný obor, vytrvalost a odhodlání k vědecko-výzkumné práci.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • schopen vnímat jazyk v mezioborové perspektivě
 • umět formulovat a invenčním způsobem řešit jazykovědný problém
 • schopen provádět vědecký výzkum a aplikovat při něm moderní lingvistické metody
 • umět pracovat a spolupracovat v týmu při řešení výzkumných problémů
 • schopen vytvářet odborné texty, a to i v cizím jazyce (angličtina)
 • umět prezentovat výsledky výzkumu jak na odborném fóru, tak pro širokou veřejnost.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění nejen v akademické sféře, ale rovněž v kulturních institucích a v komerční oblasti na pozicích vyžadujících specializaci, široký přehled a badatelské zkušenosti v oboru jazykovědy.

Konkrétní pracovní pozice

 • vysokoškolský pedagog
 • vědecký pracovník
 • jazykový poradce
 • odborný redaktor
 • publicista
 • vývojový pracovník
 • tvůrce informačních databází

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit zpravidla v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději do data konání zápisu do studia.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči budou konat ústní přijímací zkoušku formou pohovoru. Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a ověřují se uchazečovy znalosti bohemistických a lingvistických disciplín i jeho širší orientace v oboru.

Projekt budoucí dizertační práce musí mít rozsah nejméně 3 stran textu (5 400 znaků), v němž stručně zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury (včetně zahraničních prací).

Téma dizertační práce si uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště; doporučena je předchozí konzultace s předsedou oborové rady (doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) a předpokládaným školitelem.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 70 bodů (maximum je 100 bodů). Projekt je hodnocen na škále 0-80 bodů, prezentace uchazeče před komisí na škále 0-20 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .