Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Angličtina pro překlad

Studijní programAnglická filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Studijní program v kostce

Chtěli byste se dostat dále ve studiu anglického jazyka i kulturních studií a zároveň si osvojit profesní dovednosti a získávat první zkušenosti z praxe? Pak je vám nejspíš specializace Angličtina pro překlad šitá přesně na míru. Angličtina pro překlad propojuje solidní akademický základ oboru s profesními znalostmi a dovednostmi. Proniknete pod povrch každodenní zkušenosti a prozkoumáte, jak jazyk funguje v běžné i odborné komunikaci, jak v různých komunikačních situacích odráží i vytváří vztahy mezi jejich účastníky a co nám říká o mluvčích i společnosti, ve které žijí. Budete dále pracovat na své kompetenci v angličtině, ale stranou nezůstane ani čeština: podíváte se hlouběji na srovnání obou jazyků a osvěžíte si českou gramatiku, rozšíříte slovní zásobu a zapracujete na stylistických dovednostech. Bez důkladné znalosti obou pracovních jazyků se překladatel neobejde a ani ta nestačí - překladatel je totiž především mostem mezi kulturami, k nimž jazyk patří. Rozvinete si proto i svou orientaci v kulturních studiích a přidáte k tomu vhled do principů interkulturní komunikace a role angličtiny jako globální lingua franca. Kvalitní překlad si žádá praktickou aplikaci celé škály vědomostí i dovedností, proto se veškerá výuka soustředí na aplikaci osvojeného a na práci s texty různých témat a žánrů. Naučíte se pracovat v programu počítačem podporovaného překladu (tzv. CAT, software Transit) a vyzkoušíte si, jak se opravuje text přeložený počítačem (tzv. post-editing). Co překlad obnáší, ovšem nebudete trénovat jen ve školní třídě - spolupracujeme s neziskovými, kulturními i komerčními společnostmi, kde si zkusíte rozmanitost překladatelské práce v praxi. Znalost angličtiny i své interkulturní kompetence nejlépe rozvinete na zahraničním pobytu - můžete si zvolit studijní pobyt na univerzitách po celém světě nebo pracovní stáž v evropských zemích, rozhodnout se můžete i pro rozvojovou spolupráci v zemích třetího světa. Výuka tlumočení, každoroční překladatelská soutěž (Den s překladem), přednášky překladatelů, včetně těch z Evropské komise, a specializované semináře vedené odborníky z praxe (např. právní překlad) jsou už jen třešničkou na dortu. Ochutnejte sami.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu Angličtiny pro překlad nepotřebujete žádné speciální lingvistické či překladatelské vědomosti, důležitá je pouze výborná znalost obou pracovních jazyků - angličtiny (na úrovni C1) a češtiny (na úrovni mateřského jazyka, C2) a akademické předpoklady pro přípravu a psaní magisterské diplomové práce. Nejvíce vám studium přinese, když do něj nastoupíte se zájmem o věc a s vlastní představou, co od něj čekáte. Vaše motivace, jazyková kompetence i akademické dovednosti jsou také předmětem přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Osvojíte si znalosti a dovednosti potřebné k profesionální práci s jazykem, k překladatelské práci a k práci v mezinárodním prostředí:

 • seznámíte se s moderními přístupy k všestranné analýze textu a dokážete je aplikovat při rozboru textů z různých komunikačních oblastí;
 • osvojíte si poznatky a metody kontrastivní lingvistické analýzy a dokážete popsat a vysvětlit systémové rozdíly mezi anglickým a českým jazykem;
 • budete se orientovat ve vývoji teorií překladu a podrobněji se seznámíte s nejnovějšími pohledy na překlad, které jsou určující pro současné překladatelské normy a metody;
 • získáte přehled o překladatelských postupech, pomůckách a relevantních informačních zdrojích a dokážete je samostatně vhodně používat k řešení překladatelských problémů;
 • prohloubíte si znalost britských a amerických studií a osvojíte si principy interkulturní komunikace;
 • dokážete identifikovat možné problémy při interkulturní komunikaci, budete jim umět předcházet nebo je účinně řešit;
 • rozvinete svou kompetenci jak v českém jazyce, tak i v jazyce anglickém, v němž pokročíte z úrovně C1 k úrovni C2.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi překladatelsky orientovaného studijního programu se uplatňují všude tam, kde se žádá vysoká úroveň angličtiny slovem i písmem, překladatelská kompetence, dobré komunikační schopnosti, zvláště schopnost efektivně komunikovat při setkání s jinými kulturami a v multikulturním prostředí, a také připravenost iniciativně využívat nejnovější informační zdroje a překladatelské softwary. Pracují v asistentských i manažerských pozicích místních i nadnárodních společností, v překladatelských agenturách a v komunikačních a překladatelských odděleních firem a institucí, ve firemních odděleních konferenčního servisu, v českých kulturních institucích i v institucích EU.

Konkrétní pracovní pozice

 • překladatel
 • manažer/asistent oddělení komunikace (vnitrofiremní, se zákazníky apod.)
 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • referent konferenčního servisu

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Přijímací zkouška má podobu písemného testu a posouzení portfolia, které se skládá z motivačního dopisu a shrnutí bakalářské práce v angličtině. Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou kdispozici ke stažení v sekci Přijímací řízení. Odpovědi v číslovaných kolonkách musí být rozsahu 400–500 znaků (včetně mezer). Uchazeč je povinen portfolio nahrát ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března 2021.

Obsah přijímací zkoušky a požadavky na portfolio

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Přijímací zkouška také testuje znalost českého jazyka, který je nezbytný pro práci překladatele.
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků) na odborné téma z předchozího studia.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia
Celkový počet bodů je 100. Pro přijetí je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů.

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje na úrovni C1 (dle SERR) a test české jazykové kompetence na úrovni C2: uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

 2. Hodnocení portfolia - uchazeč může získat až 40 bodů:
  1. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům:
   1. Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0 - 5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
   2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0-5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
   3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí či kariérou. (0 - 5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).
   4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0 - 5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).
   Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.
  2. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů)
   Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.
   Uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   2. cíle výzkumu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).
   Shrnutí bakalářské práce se nevztahuje pouze k bakalářským pracím vypracovaným z oboru anglistika.

   V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.
   Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   2. cíle výzkumu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 31. května - 4. června 2021. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení v sekci Přijímací řízení. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků) na odborné téma z předchozího studia.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Alexander, M. A History of English Literature. New York: Palgrave, 2007.
Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
Knittlová, D. K teorii a praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Levý, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.
Nangonová, S. An Outline of British History. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995.
Ruland, R., Bradbury, M. Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta, 1997.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .