Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní program
Anglická filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Máte zájem studovat angličtinu s důrazem na Business English a překlad? Pak je tento studijní program určen právě vám. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Anglická filologie - Angličtina pro překlad.

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci připravuje odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v různých profesních kontextech a v různých typech institucí. Naučíte se, jak lze pokročilou znalost angličtiny využít v business oblasti. Tento studijní program kombinuje studium jazyka s odborným a profesním záběrem. Můžete také získat hereckou zkušenost v anglickém divadle v rámci divadelní skupiny při naší katedře.

V prvním ročníku se ponoříte do studia gramatiky a zvukového systému angličtiny, seznámíte se kulturou, literaturou a reáliemi Velké Británie a USA, osvojíte si základy překladu. V profilovém předmětu Angličtina v odborné komunikaci 1 - 4 se zaměříte na aktivní použití obchodní angličtiny, a to zejména s důrazem na správné užití odborné terminologie. V seminářích budete pracovat s modelovými situacemi i autentickými texty, které objasňují a ilustrují základní ekonomické koncepce. V druhém roce studia prohloubíte své znalosti anglické gramatiky z hlediska větné skladby, seznámíte se s lexikologií a stylistikou, v odborném překladu si osvojíte překladatelské postupy nutné k překladu neliterárních textů různých žánrů. Semináře obchodní angličtiny doplní výuka anglické obchodní korespondence. Budete psát bakalářskou práci na téma, které vás zajímá. Ve třetím roce studia prozkoumáte rozvíjející se oblast nových médií a komunikace a korpusových přístupů k výzkumu jazyka. Sérii předmětů Angličtina v odborné komunikaci zakončíte mj. diskusí o mezinárodním obchodu, jehož přímou součástí se po absolvování studia můžete stát. Dokončíte svou bakalářskou práci, která je zásadním výstupem celého studia.

Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty. Budete mít možnost volit z pestré nabídky kurzů, které Vám umožní angličtinu aktivně použít v reálných situacích. Jde např. o předmět buddy program (pomoc přijíždějícím zahraničním studentům), odborná stáž ve firmě s cizím jednacím jazykem, zahraniční mobilita, odborná praxe, základy tlumočnické praxe, interkulturní komunikace. Část studia můžete absolvovat na zahraniční instituci či se do mezinárodní spolupráce zapojit jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Ve výuce se budete setkávat se zahraničními studenty i učiteli. Jako jedno z mála měst se navíc Ostrava může pochlubit zázemím Britského a Amerického centra působících při Knihovně města Ostravy.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci

Prozkoumejte angličtinu do hloubky, objevujte americkou i britskou literaturu, zjistěte, co to je ekokritika nebo třeba jak původní obyvatelé Ameriky ovlivnili vývoj angličtiny... O tom, kam všude vás studium angličtiny může zavést, co obnáší a co všechno nabízí, vám poví náš student katedry anglistiky a amerikanistiky Daniel Kopitz.

Co od vás očekáváme?

U přijímací zkoušky musíte prokázat znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Očekáváme, že máte zájem o obor - orientujete se v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Co se naučíte?

Získáte odborné znalosti a dovednosti v oblasti odborného a profesního jazyka, a to prostřednictvím specifických disciplín zaměřených teoreticky i prakticky:

 • ovládáte odborná a empirická východiska lingvistických disciplín včetně odborné terminologie a umíte tak analyzovat a interpretovat jazykové jevy v profesním kontextu a v obchodní angličtině;
 • umíte aplikovat odborné poznatky při řešení případových studií;
 • rozumíte zásadám tvorby odborných a profesních textů;
 • dokážete sestavit funkční obchodní dopisy a emaily;
 • orientujete se v administrativě nezbytné při mezinárodním obchodním styku;
 • rozumíte historickým a kulturním kontextům anglofonních oblastí;
 • ovládáte překladatelské postupy nutné k překladu neliterárních textů různých žánrů a diskursních domén;
 • získáte jazykovou kompetenci na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou všestranně rozvinutými osobnostmi a aktivními studenty s dobrými komunikačními schopnostmi. Nalézají uplatnění v různých typech institucí vyžadujících odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech - např. v administrativě obecně, v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích, v oblasti cestovního ruchu, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, aj. Někteří absolventi pokračují ve studiu v navazujících magisterských programech.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • asistent oddělení komunikace (vnitrofiremní, se zákazníky apod.)
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • referent na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí ke studiu soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni minimálně B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Uchazeč může v písemném testu získat celkem 100 bodů. Počet otázek a typy testových úkolů mohou být v aktuálním testu pozměněny, celkový počet bodů (100) je vždy zachován. Od uchazečů se očekává dobrá znalost českého jazyka a rovněž zadání testových úkolů bude napsáno česky.

Struktura testu:

 1. test anglické jazykové kompetence (max. 70 bodů)
 2. kulturně-historicko-literární část (max. 30 bodů)

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu šedesáti pěti bodů (65).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Ackroyd, P. (2004). Albion. Kořeny anglické imaginace. Praha: BB art.
Bromhead, P. (1990). Life in modern America. London: Longman.
Bromhead, P. (1993). Life in modern Britain. Harlow: Longman.
Campbell, N., & Kean, A. (2012). American cultural studies: an introduction to American culture (3rd ed). London: Routledge.
Falk, R. (1993). Spotlight on the USA. Oxford: Oxford University.
Mauk, D., & Oakland, J. (2009). American civilization: an introduction (5th ed.). London: Routledge.
McCormick, J. (2018). Contemporary Britain (4th ed.). London: Palgrave.
Oakland, J. (2016). British civilization: an introduction (8th ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
O'Callaghan, B. (1997). An illustrated history of the USA. Essex: Longman.
O'Driscoll, J. (2009). Britain for learners of English. Oxford: Oxford University Press.
Peprník, J. (2004). Británie a USA: ilustrované reálie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
Peprník, J. (2012). Češi a anglofonní svět: kontakty a percepce: (lexikon osob od středověku po rok 1989). Olomouc: Univerzita Palackého.
Purvis, T. L. (2000). Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný.
Wasson, E. A. (2016). A history of modern Britain: 1714 to the present (2nd ed.). Chichester: Wiley Blackwell.
libovolné učebnice anglické gramatiky na úrovni B2/B2+

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .