Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny

Studijní program
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Zaujaly vás dramatické dějiny střední Evropy? Zajímá vás historie současně jako vědecký obor? Pokud ano, pak studujte toto navazující magisterské studium historie na Ostravské univerzitě, které vám poskytne rozšířené znalosti dějin střední Evropy s akcentem na dějiny české, polské a slovenské. Na rozdíl od bakalářského stupně se budete moci také více věnovat specializovaným disciplínám, které vás budou jistě zajímat (např. dějiny materiální a duchovní kultury, kulturní dějiny, hospodářské a sociální dějiny, dějiny historického myšlení). Budete rozumět klíčovým historickým pojmům a konceptům a pochopíte historické procesy jednotlivých historických epoch a jejich dopadům na dějiny středoevropského regionu. Prohloubíte své dovednosti v práci s historickými prameny a ovládnete tak v dostatečné míře historické řemeslo. To vám umožní poznávat současný svět i nás region v historických souvislostech. Pro úspěšné absolventy nabízíme možnost dalšího pokračování studia v doktorském stupni studia (Ph.H. Historické vědy). Studium historie patří k tradičním stálicím na Filozofické fakultě a má vynikající renomé nejen v České republice, ale také v zahraničí. V průběhu studia máte šanci využít řady našich zahraničních kontaktů a část doby studia strávit na některé z renomovaných evropských univerzit. Pro aktivní studenty historie se u nás otevírá celá řada zajímavých aktivit, od účasti na fakultních i mimofakultních či dokonce mezinárodních grantových projektech přes spolupráci s Centrem PANT a neziskovou organizací POST Bellum (projekt Paměť národa) nebo ostravskou pobočkou Sdružení historiků ČR. Své odborné i jazykové schopnosti a zájmy můžete rozvíjet během studia na řadě zajímavých partnerských evropských univerzit.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny

Vysokoškolská hisotrie není jenom nekonečný přehled dat a událostí, je to hledání souvislostí, pátrání po příčinách a důsledcích, vyvozování závěrů na základě mnoha poznatků. Je to cesta do minulosti, rekonstrukce událostí, životů, příběhů...jak a co můžete studovat na ostravské katedře historie prozradí historik Jiří Brňovják.

Co od vás očekáváme?

Jelikož je tento studijní program určen absolventům tříletého bakalářského studia historie nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní, očekáváme od vás znalosti české historie v obecném kontextu i se zaměřením na dějiny střední Evropy (zejména polské a slovenské), a to na úrovni bakalářského studia historie. Pro historika je důležitá chuť číst a o přečteném přemýšlet, proto od vás také očekáváme přirozený zájem o historii a touhu poznávat nové.

Co se naučíte?

Jako absolvent budete:

 • disponovat základními znalostmi vývoje historického myšlení, vývoje materiální a duchovní kultury od raného středověku až po kulturu 20. století a znalostmi hospodářského a sociálního vývoje českých zemí, Slovenska a Polska v kontextu dějin střední Evropy i dějin obecných
 • disponovat komplexní znalostí základních pojmů a procesů jednotlivých dějinných epoch
 • schopni prakticky využít základní metody historické práce v samostatné badatelské činnosti a její veřejné prezentaci na vědeckých fórech, stejně tak získáte možnost zapojit se do badatelských týmech grantových projektů
 • schopni řešit praktické úkoly s historickým rozměrem ve vědecké, kulturní, politické, úřední i umělecké sféře
 • schopni pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi a disponovat tak praktickými komunikačními dovednostmi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi magisterského studijního programu historie se uplatníte v široké škále vzdělávacích či paměťových institucí: jako odborní archiváři či knihovníci, jako odborní pracovníci muzeí nebo galerií, v informačních centrech a nakladatelstvích. Budete moci působit při přípravě a realizaci projektů zaměřených na historii (nejen) středoevropského regionu v rámci veřejných neziskových, státních nebo soukromých institucí. Budete moci využít svých rozsáhlých historických znalostí, schopností vidět věci v souvislostech a dovedností v práci s různými informačními zdroji. Pokud vás bude zajímat uplatnění v akademických a vědeckovýzkumných institucích, katedra historie vám nabízí následné prezenční i kombinované postgraduální studium v podobě některého ze specializovaných doktorských programů.

Konkrétní pracovní pozice

 • archivář
 • knihovník
 • kurátor sbírky, muzejní historik
 • kulturní pracovník, pracovník informačních center
 • průvodce (na hradě/zámku)
 • odborně zaměřený administrativní pracovník, pracovník kulturních a vzdělávacích neziskových organizací

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na Slovensku.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Zkoušku nepromíjíme.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Prověřuje se znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie; doporučujeme předložení seznamu četby odborné literatury.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Zkouška je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Záporné body nejsou udělovány. Obsahem pohovoru jsou dvě otázky: první z oblasti dějin českých zemí či regionálních dějin (primárně míněn region původu nebo bydliště uchazeče) od starověku do počátku 90. let 20. století; druhá z problematiky středoevropských dějin s akcentem na sousední státy (Polsko, Slovensko). Výběr konkrétního znění první otázky se rovněž obvykle váže k oblasti odborného zájmu uchazeče: např. téma bakalářské práce (pokud se dotýká historie či příbuzných humanitních vědních disciplín), zamýšlené téma magisterské práce apod. Obě otázky je hodnoceny zvlášť v bodovém rozmezí 1–50 b. (0 b. je uděleno v případě nedostavení se k pohovoru). Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout minimálního celkového počtu 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Carbonell, Charles-Olivier - Biloghi, Dominique - Limouzin, Jacques: Evropské dějiny Evropy, 1-2. Praha: Karolinum, 2003.
Friedl, Jiří – Jurek, Tomasz – Řezník, Miloš – Wihoda, Martin: Dějiny Polska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
Hroch, M.: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy. Praha 2016.
Kováč, Dušan. Dějiny Slovenska. Praha: Lidové noviny, 1998.
Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha 2012.
Thamer, Hans-Ulrich. Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století, 1-6. Praha: Vyšehrad, 2012-2014.
Veber, Václav. Dějiny sjednocené Evropy od antických počátků do současnosti. Praha: Lidové noviny, 2004.
Velké dějiny zemí Koruny české, 1-15. Praha: Paseka 1999-2007.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .