Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní program
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Historie

Studijní program v kostce

Zajímá vás jako jeden ze studijních oborů také historie? Bakalářské studium na katedře historie Ostravské univerzity vám poskytne potřebné znalosti českých a obecných dějin od pravěku do současnosti, stejně jako mnohé praktické dovednosti v moderních metodách historické práce, v třídění a vyhledávání informací. Získáte tak schopnost vidět současný svět v historických souvislostech, kterou pak s úspěchem uplatníte ve své budoucí profesi. Studium historie patří k tradičním stálicím na Filozofické fakultě. V průběhu studia se setkáte s předními osobnostmi historické vědy u nás, s jejichž tvářemi se často setkáte i na televizních obrazovkách (např. s profesorkou Ninou Pavelčíkovou nebo docentem Robertem Antonínem). Studium historie na naší Filozofické fakultě vyniká svou multidisciplinaritou. S historickými událostmi se tak budete seznámit z různých úhlů pohledu a vědních disciplín - například sociologie nebo ekonomie. Pro aktivní studenty se u nás otevírá celá řada zajímavých aktivit, od spolupráce s Centrem pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium/Centrem pro hospodářské a sociální dějiny, Centrem PANT a neziskovou organizací Post Bellum (projekt Paměť národa), přes práci v místní studovně katedry historie, až po vlastní projekty financované fakultou, univerzitou či mimouniverzitními institucemi. Své odborné i jazykové schopnosti a zájmy můžete rozvíjet během studia na řadě zajímavých partnerských evropských univerzit.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti, kromě středoškolských znalostí historie. I jazyky, které budete u nás dále studovat, můžete studovat tzv. od nuly. Co od vás ale očekáváme, je nadšení pro studium historie a zájem o společenské vědy obecně. Protože pokud budete studovat to, co vás baví, budete v tom také - a to cekem přirozeně - dobří.

Co se naučíte?

Jako absolvent budete schopni:

 • orientovat se v českých i světových dějinách v rozsahu od počátků doby dějinné až po soudobé dějiny a v základních metodologických přístupech historické vědy
 • prakticky použít základní metody historické práce
 • řešit úkoly s historickým rozměrem ve vědecké, kulturní, politické, úřední i umělecké sféře
 • pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi a disponovat tak praktickými komunikačními dovednostmi
 • pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu ve studijních programech zařazených do oblasti vzdělávání Historické vědy nebo příbuzných humanitních či společenskovědních oborů

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu historie se uplatníte v archivech, knihovnách, muzeích, informačních centrech, v nakladatelstvích, při přípravě a práci na projektech zaměřených na kulturu a historii ať již v rámci neziskových, státních, veřejných nebo soukromých institucí. Využijete zejména svých rozsáhlých historických znalostí, schopností vidět věci v souvislostech a dovedností v práci s různými informačními zdroji.

Konkrétní pracovní pozice

 • knihovník
 • kurátor sbírky
 • průvodce (na hradě/zámku)
 • kulturní pracovník, pracovník informačních center
 • administrativní pracovník, pracovník neziskových organizací kulturního zaměření

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Zkoušku nepromíjíme.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Písemná zkouška ověřuje základní orientaci v základní faktografii českých i obecných dějin od starověku do počátku 90. let 20. století v rozsahu látky obsažené v současně užívaných učebnicích pro výběrové střední školy (viz níže seznam doporučené literatury). Cílem testu je rovněž prověření schopnosti uchazečů vyvozovat souvislosti historických událostí, jevů a procesů a také schopnost orientace v základním historickém pojmosloví.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu. Každá otázka je bodově ohodnocena zvlášť, celkový počet bodů je 100. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pro složení písemné přijímací zkoušky je nutné dosáhnout minimálního počtu 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy, 1-4. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001-2009.
ČURDA, Jan. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015.
Dějiny 19. století pro střední školy. Pracovní sešit. Světové dějiny a dějiny českých zemí „dlouhého“ 19. století. Brno: Didaktis 2016.
Dějiny 19. století pro střední školy. Učebnice. Světové dějiny a dějiny českých zemí „dlouhého“ 19. století. Brno: Didaktis 2016.
Starší dějiny pro střední školy. Učebnice. Část druhá. Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk. Brno: Didaktis 2018.
Starší dějiny pro střední školy. Učebnice. Část první, Pravěk, starověk, raný středověk. Brno: Didaktis 2018.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.