Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Francouzský jazyk - Základy společenských věd

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Základy společenských věd

Studijní program v kostce

Cílem studijního programu Učitelství pro střední školy je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních školách. Absolvent tohoto programu je rovněž způsobilý k výkonu profese učitele také pro druhý stupeň základních škol. Koncepce je jednotná napříč třemi fakultami připravujícími učitele středních škol - Pedagogickou, Filozofickou a Přírodovědeckou. V rámci studijního programu si student k Základům společenských věd volí ještě další specializaci.

Těžiště studia je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován profesním praxím. Zároveň se prohlubuje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu.

Co od vás očekáváme?

U přijímaných studentů se očekávají znalosti, dovednosti a způsobilosti z bakalářského studia Základů společenských věd, kde získají základní orientaci v dějinách filozofie a v jednotlivých společenskovědních disciplínách.

Navazující studium poskytne studentům zejména příležitost:

 • k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti obecně-didaktické, oborově-didaktické a psychodidaktické;
 • k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti diagnosticko-intervenční;
 • k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti pedagogického managementu a legislativy;
 • k vytvoření dovedností profesní sebereflexe a obecných způsobilosti souvisejících s profesní a osobnostní kultivací;
 • k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti aprobačních oborů;
 • k rozvíjení znalostí a dovedností z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání;
 • k dalšímu rozvoji schopnosti studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí.

Co se naučíte?

Absolventi studia budou mít znalosti a dovednosti:

 1. v oblasti didaktické a psychodidaktické:
  • současných teorií vzdělávání a teorií kurikula;
  • základních didaktických kategorií: zejména cílů výuky, metod výuky a metod hodnocení, organizačních forem, učebních úloh;
  • podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení;
  • zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce;
  • profesních činností, kompetencí a požadavků na učitele;
  • základních kurikulárních dokumentů;
  • principů tvorby kurikula a podstaty pedagogical content knowledge;
  • procesů a podmínek fungování školy a legislativních norem souvisejících s výkonem učitelského povolání;
 2. v oblasti oborově-didaktické:
  • současného stavu oborově-didaktické teorie a praxe;
  • základní odborné literatury;
  • aktuální učebnicové produkce a dostupných oborových edukačních materiálů a médií;
 3. v oblasti diagnostické a intervenční:
  • projevů vzdělávacích potřeb studenta, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a postupů řešení pedagogických situací při práci se studenty;
  • podpůrných opatření a zásad při vzdělávání žáků s různými druhy postižení;
  • preventivních strategií sociálního vyloučení;
  • základů diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruch;
 4. v oblasti oborové:
  • zásadních teoretických a metodologických aspektů oboru;
  • hlavních tematických oblastí oboru a způsobů a výsledků jejich současného výzkumu;
  • oborové domácí i zahraniční odborné literatury.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího učitelského studijního programu Základy společenských věd jsou aktivními, motivovanými učiteli s velmi dobrými komunikačními schopnostmi a pedagogickými dovednostmi. Nejčastěji se uplatňují v souladu se zaměřením studijního programu na různých typech státních či soukromých škol.

Mohou však působit také v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel Základů společenských věd na SŠ a druhém stupni ZŠ
 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicita/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. příbuznost (bakalářského) studijního programu (Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí.)
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – základy společenských věd může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – základy společenských věd může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .