Studentská vědecká konference katedry germanistiky

Koncem listopadu se tradičně hlásí o slovo Studentská vědecká konference katedry germanistiky. Letošní, již patnáctý, ročník se konal 25.11.2009 v prostorách univerzitní knihovny filozofické fakulty. Studentské příspěvky z oblasti lingvistiky, literatury, reálií a soutěžní sekce diachronní jazykovědy měly vysokou úroveň a demonstrovaly odbornou připravenost i dobré rétorické schopnosti přednášejících. Jedinečnou možnost konfrontace s rodilými mluvčími na akademické půdě umožňuje již pravidelná účast studentů z Univerzity Erfurt v doprovodu dr. Horsta Ehrhardta. Po vyhodnocení všech příspěvků se odborná porota shodla na tom, že letošní cenu Františka Schwarze v oblasti diachronní lingvistiky získají dva studenti – Marie Černínová za svůj příspěvek „Die indirekte Rede in Stadtbucheintragungen (14.- 17.Jhd.)“ a Radek Sporysz se svým tématem „Die Vermittlung von mathematischem Wissen in Vergangenheit und in Gegenwart“. Oběma vítězům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v další vědecké práci.

Slavnostní ráz akce umocnila návštěva významných hostů. Na prvním místě se sluší poděkovat sponzorům Studentské vědecké konference - společnosti Biocel Paskov a.s, zastoupené ředitelem Ing. Vladimírem Klimšou a také Kondrad-Adenauer Stiftung. Velkou ctí nám bylo přivítat na závěrečné večeři jeho excelenci Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavské diecéze a dlouholetého odborného hostujícího profesora a spolupracovníka katedry germanistiky prof. Norberta Richarda Wolfa. Celá akce se nesla v přátelském duchu a vyhlídky pro její konání v dalších letech jsou dobré.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016