Publikační činnost - IS PUBL
V západní Evropě se jedná o poválečný fenomén: Muslimové a dnešní Evropa
Jiří Staňa
Rok: 2016, Veřejná správa
článek v odborném periodiku

Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Ve štetlu se šlemilem (cyklus Schůzky s literaturou)
Stanislav Kolář
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Velikotarnovski universitet 'Sv. Sv. Kiril i Metodij'
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Venkov a město, Beskydy a Ostrava
Zdeněk Smolka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VESELÁ, Jana, HOTOVÝ, Lukáš. Gramatická cvičení ze španělštiny 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.
Irena Fialová
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyklu: Čeština - jazyk evropský a světový
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vítkovické učňovské školství 1883-1938
Tomáš KOUDELA
Rok: 2016, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Vítkovické železárny v meziválečném Československu (1918-1939)
Aleš MATERNA
Rok: 2016
stať ve sborníku

'Vivre comme on reve' : des personnages paradoxaux chez ' le seul véritable dramaturge surréaliste '
Mariana Kunešová
Rok: 2016, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Vizionárium aneb Podívaná na českou literaturu 2015
Svatava Urbanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vladimír Körner - Nemilosrdná diagnóza lidství
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
Radek Čech, Miroslav Kubát, Ján Mačutek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi
Lukáš Lička
Rok: 2016, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism
článek v odborném periodiku

Volím čisté ovzduší (moderování předvolební debaty)
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Volnočasové cestování dětí a mládeže od 2. poloviny 20. století do současnosti
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volnočasové cestování od 2. poloviny 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volunteering and its influence on volunteers working life
Petra Šobáňová, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016, HUMANIZACJA PRACY
článek v odborném periodiku

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1850)
Radek Lipovski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vůjtek, Karel: To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Jan Lazar
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výstavba kostela sv. Antonína Paduánského a ustanovení farnosti v Kunčičkách
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vytvoření výukových kurzů pro předmět Němčina ve sféře cestovního ruchu v Moodle
Milan Pišl
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (31.10.2016 - 06.11.2016)
Milan Pišl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.01.2016 - 16.01.2016)
Milan Pišl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum kultu Panny Marie Čenstochovské v moravskoslezském prostředí (nad česko-polskou poutnickou literaturou 18. a 19. století)
Monika Szturcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků (na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.)
Blažena Gracová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Významná slovenská pocta českej vedkyni Svatave Urbanovej. In Stanislavová, Z. Bibiana: revue o umeni pre deti a mládež 2016, č. 2, s. 25-26
Svatava Urbanová
Rok: 2016
ostatní

Vzájemné styky českých zemí a Polska v raném novověku (1490-1740)
Jan Saheb
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání
Jana Prášilová, Josef Kundrát, Jakub Doleček
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice
Kristýna Bílková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom II
Karel Kadłubiec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

We Belong to One Party (Don't We?)
Martin Škabraha
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Welch wip kint will tragin. Zu Inhalt und Sprache des frauenheilkundlichen Traktats aus der Hs. XV E 17 der Prager Nationalbibliothek
Lenka Vaňková
Rok: 2016, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Wenn ALLES GUTE zu wenig wird.
Milan Pišl
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wielokulturowość antroponimii czesko-polskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-10. 11. 2016
Pavel Pumpr
Rok: 2016
působení v zahraničí

Władysław III and the Polish-Hungarian Bul-wark topoi against the Background of the Otto-man Threat in the 15th Century
Paul Srodecki
Rok: 2016, Történészcéh Egyesület
kapitola v odborné knize

Władysław Nehring o dawnych polsko-czeskich stosunkach językowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Woran der Übersetzer auch denken sollte. Zur Verständlichkeit übersetzter Fachtexte für Schüler
Eva Polášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wpływ Biblii na stereotyp mężczyzny
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Współrzędne czasu i miejsc
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Współrzędne czasu i miejsc
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
odborná kniha

Wybrane elementy perswazyjne w reklamie politycznej
Przemyslaw HOMA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wybrane elementy perswazyjne w reklamie politycznej
Przemyslaw HOMA
Rok: 2016
stať ve sborníku

Wymienię cię na nowszy model!
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Oficyna Wydawnicza ATUT
kapitola v odborné knize

Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


