Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences. Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS+
Blažena Rudincová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Ludi philosophorum: rithmomachia et metromachia
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lukáš Pěchula píše o románu Josepha Wechsberga
Lukáš Pěchula
Rok: 2016, E*forum. Institut pro studium literatury, o. p. s.
článek v odborném periodiku

Machiavelliho 'amorální' politika.
Lenka Naldoniová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MÁDROVÁ, Kamila: Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mají se lidé rozmnožovat? Nebo raději vymřít? A pokud ano, jak?
Antonín Dolák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maksymilian Drozdowicz (2015). Językowy obraz świata guarani v tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Filologicznej we Wrocławiu, 318 pp. ISBN 978-83-60097-34-2, 978-83-60097-35-9, 978-83-60097-96-6
Jan Mlčoch
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Manipulation durch Emotionen. Am Beispiel der Berichterstattung aus dem medizinischen Bereich
Lenka Vaňková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545-1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů
Jan Al Saheb
Rok: 2016, Bohemiae Occidentalis Historica
článek v odborném periodiku

Marián Andričík. Aspekty piesňového textu
Igor Jelínek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mariánská ikonografie a vliv obrazu Panny Marie Čenstochovské na poutní obrazy Rakouského Slezska
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2016, Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Marina Michajlovna Valencova: Narodnyj kalendar' Čechov i Slovakov. Etnolingvističeskij aspekt. Izdatěl'stvo Indrik. Moskva 2016
Jana Raclavská
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mathematica ludus: středověké matematické hry
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medieval Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Deluga
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Meditace o architektuře. Olomouc ? Brno ? Hradec Králové 1815-1915
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Arbor Vitae
odborná kniha

Meilensteine der Geschichte der deutschsprachigen Länder
Iveta Zlá
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měsíc autorského čtení 2016
Jiří Muryc
Rok: 2016
ostatní

Město, hora, krajina v raně novověké poezii - k typologii literární reprezentace míst
Jan Malura
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Městská kolejová doprava jako součást každodenního života Ostravska koncem 19. a počátkem 20. století
Michaela Závodná
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Metafilosofická interpretace výrazu 'filosofia' - etymologický přístup
Filip SVOBODA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metafilosofie jakožto věda o filosofii
Filip SVOBODA
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Methodisches Zentrum für das kulturelle Erbe von Industrie in der Tschechischen Republik
Alena Borovcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Methodology of the History of Philosophy: A Different Approach to the Philosophy of Heraclitus
David ČERNÍN
Rok: 2016, Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera
Lucjan Klimsza
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Mezi centrem a periferií. Umění hornoslezské gotiky v pozdním středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.)
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ostatní

Mieczkowska, H.: Zapożyczenia a paralele słowotwórczo-leksykalne w rozwoju leksyki przełomu wieków (w ujęciu słowacko-polskim)
Marta Pančíková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mikrotoponymie městského prostoru
Jaroslav David
Rok: 2016
stať ve sborníku

Milites ac famuli episcopi Olomucensis. Feudal system of the Bishopric of Olomouc and military-service relations in the medieval Czech lands in the 13th century
Dalibor Janiš
Rok: 2016
stať ve sborníku

Místa a krajiny v poezii raného novověku
Jan Malura
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Místní dráha Svinov-Klimovice (1896-1934). Historie jedné železniční 'akciové společnosti' s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska
Michaela Závodná
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Mitologie Rolanda Barthes'a a antropologia kognitywna
Jan Kajfosz
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe UAM
kapitola v odborné knize

Mixed Encounters. The Worlds of the Dead and the Living in the Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Móda v letech 1965 až 1975 na příkladu města Ostravy
Martin BRYCHTA
Rok: 2016, Česká asociace orální historie - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Modely mezigeneračních vazeb v románových zobrazeních rodinných vztahů u současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modely rodinných mezigeneračních vazeb ve vybraných prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Moderování debaty o současné slovenské literatuře
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Mongolian Campaign into Central Europe. Short-Term and Long-Term Consequences of the Mongolian Invasionmin Central Europe
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

MOOCs means massive open online courses: Insights from sociolinguistics of multimodal education
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Motivy a témata stáří a smrti v básnickém prozaickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2016, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub