Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jubileusz Profesor Svatavy Urbanovej
Eva Mrhačová
Rok: 2016
ostatní

Julius Lundwall ve službách knížat Lichnowských
Jiří Jung
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

Julius Zeyer - 'Stavitel chrámu' a 'Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu' (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu)
Jan Vorel
Rok: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
článek v odborném periodiku

K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?
Petr Kadlec
Rok: 2016, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi)
Jan Vorel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematike ochrany bansko-technických pamiatok na Slovensku na príklade industriálneho areálu Rákošská Baňa
Miroslav Lacko
Rok: 2016, Národní technické muzeum v Praze
kapitola v odborné knize

K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství.
Jan Saheb
Rok: 2016, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

K publicistice Jana Balabána po roce 2000
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka
Blažena Rudincová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

K základním možnostem modelování literárního díla v kontextu české literární vědy - tradice a současnost
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? (moderování diskuse 19.5.)
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Karel IV. - zbožný panovník. Úcta českého krále ke známým i méně známých světcům
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
kurátor výstavy

Karel IV. - zbožný panovník. Úcta českého krále ke známým i méně známým světcům
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
kurátor výstavy

Karel IV. a jeho doba v literárním, filmovém a výtvarném zpracování a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2016, Muzeum Hlučínska
odborná kniha

Kischovadoktrína
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Knihy Jakubovy
Petr Vidlák
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kobieta w przysłowiach Františka Čelakovskiego (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Alina Zimna
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Koktejl
Tomáš Novotný
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
Michaela Závodná
Rok: 2016, Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Komenského napravená společnost a její limity
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad
Milan Pišl
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komparace výzkumných studií k adjustačním potížím u dětí se specifickými vývojovýmí poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexně a zanalecky o rusínštině (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konformita u českýcha a amerických adolescentů
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Michaela Pečtová, Šárka Vévodová
Rok: 2016, Profese online
článek v odborném periodiku

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku

Konvence a nápadnost: Epistemické základy principů koordinace
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koordinace pomocí nápadnosti
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kováčová, Michaela (2015): Interkultúrná komunikácia. Aplikácie pre vybrané nemecké a slovenské kontexty. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta. 205 Seiten. ISBN 978- 80-8152-266-6.
Iveta Zlá
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krajiny tvořené slovy
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
Martin Tomášek
Rok: 2016, Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita
odborná kniha

Krajiny tvořené slovy. Příspěvek k literární topologii
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajiny tvořené slovy. Teorie literární krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2016, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Krakov, Jagiellonian University Krakow, erasmus pobyt 24. 10. - 29. 10. 2016
Radek Lipovski
Rok: 2016
působení v zahraničí

Král Zikmund, šlechta a husitství na Moravě
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské
Jakub Ivánek, Jan Malura, Monika Szturcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Ondřej Černocký, Tomáš Michalčák, Martin Kempný, Marek Malůš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní město II: města v interakcích
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Tereza ČAPANDOVÁ
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Kreativní město. Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí
Andrea KOZLOVÁ, Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Krize jako výzva? Sociologický pohled na migrační jevy a její pokusy o řešení
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Księża Polacy w parafiach Zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Kult poutních míst slezsko-polského pohraničí v českých kramářských písních 18. a 19. století
Monika Szturcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultur der Arbeitern in Ostrau (1850?1950)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Kulturelles Erbe des protoindustriellen Berg- und Hüttenwesens am Beispiel der Montanregion Unterzips
Miroslav Lacko, Marián Jančura
Rok: 2016
stať ve sborníku

Kulturpunkt 2016 - 6. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě
Milan Pišl
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub