Publikační činnost - IS PUBL
Historické prameny ve výuce dějepisu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický anti-realizmus a historie bez minulosti
David ČERNÍN
Rok: 2017, Chronos
kapitola v odborné knize

Historický pohled na sociální reprezentace Romů v rámci intraetnických a interetnických vztahů romských společenství. Závěr
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize

Historie a současnost Československé obce legionářské
Martin LOKAJ
Rok: 2017
úvodní slovo k výstavě

Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2017, Castellologica Bohemica
článek v odborném periodiku

Historie Kunčiček a Kunčic v datech, fotografiích a obrazech
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
Martin Slepička
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
Martin Slepička, Lumír Dokoupil, Iva Málková, Jan Saheb, Petr Přendík, Jan Slepička, Jan Gromnica, Jiří Slepička, Jan Dvořák, Radomír Seďa, Markéta Orkáčová, Anotnín Barcuch, Karel Müller
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha

historie.cs
Iva Málková
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Hory a město aneb Vstup Ostravy do poezie
Zdeněk Smolka
Rok: 2017, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Hory, krajiny a města v literatuře renesance a baroka
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospodářské dějiny - Economic History 30/1
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Hospodářské dějiny - Economic History 30/2
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Hospodářské školství ve městech Frýdku a Místku do roku 1918
Radek Lipovski
Rok: 2017
stať ve sborníku

Hrabová a Paskov, dvě obce s provázanou historií a také dvě obce, které letos oslaví kulaté výročí
Martin Slepička
Rok: 2017
ostatní

Hrabová v letech 1938-1945
Jan Gromnica
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Hrabovou sužovaly povodně po staletí
Martin Slepička
Rok: 2017
ostatní

Hrabovské obecní a jiné kroniky
Martin Slepička, Markéta Orkáčová, Ivo Šupčík
Rok: 2017
kurátor výstavy

Hrady a tvrze na biskupském panství Kelč (K problematice sídel nižší služebné šlechty ve středověku)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrdinův návrat domů ve slovanských fantasy literaturách
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Humboldt Universität zu Berlin
Lukáš Lička
Rok: 2017
působení v zahraničí

I 'velký reportér je umělcem'
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ibn Chaldún a různá čtení Mukkadimy
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideologie
Roman Rakowski, Petr Kužel, Šimon Svěrák, Michael Hauser
Rok: 2017, Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení
článek v odborném periodiku

Ideologie v literatuře, literatura v ideologii
Karel Střelec
Rok: 2017, Svět literatury
článek v odborném periodiku

Ikonografie sv. Augustina z Hippo v českém středověkém umění
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ikonografie sv. Augustina z Hippo v českém středověkém umění do roku 1420
Martin Slepička
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku
Pavel Hruboň
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Institut slavyanovedeniya Rossijskoj Akademii Nauk (Moskva, Ruská federace)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2017
působení v zahraničí

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii)
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2017
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2017
působení v zahraničí

Interkomprehensja - metoda, która ułatwia naukę zwłaszcza bliskich języków słowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internacional'nye ehponimy v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2017
stať ve sborníku

Iracionalitou k poznání pravdy
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak židovka Ester hledala lásku
Andrea Balharová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jako fénix... Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve světle nejnovějších poznatků
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jakob Gartner. Život a dílo autora olomoucké synagogy
Pavel Zatloukal
Rok: 2017, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Jan Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2.
Jan Čížek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Korzenny
Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Zelenka, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu
Dalibor Janiš
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jaromír Šavrda - disident, chartista
Iva Málková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici
Iva Málková
Rok: 2017, Pulchra
odborná kniha

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.
Radek Čech
Rok: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Jazykový obraz vody v češtině a polštině
Štěpánka Velčovská
Rok: 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Jazyky a jazykověda v kontaktu
Miroslav Černý
Rok: 2017, GALIUM
odborná kniha


