Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Neologizmy v russkom i češskom jazykach - biznes jazyki
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Neslovanské prvky v jesenické toponymii
Tereza Klemensová
Rok: 2017, Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Neverbálna zložka komunikácie a jej právo na preklad a tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Neverbaľnaja kommunikacija kak sostavljajuščaja mežkuľturnych kontaktov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Bulgarian University, Bulgaria
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Nobilitace duchovních hodnostářů a jejich heraldika v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Northwestern University, Evanston, USA. Summer Institute on the Holocaust and Jewish Civilization, 16. 6.-4.7.2017
Stanislav Kolář
Rok: 2017
působení v zahraničí

Nov bulgarski universitet (Sofie, Bulharsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
působení v zahraničí

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Nové přístupy k výzkumu toponymie
Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové přístupy ve výzkumu toponymie
Kristýna Bílková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novější překlad polských pohádek a pověstí do češtiny
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky
Miroslav Kubát, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novye technologii distancionnogo izučenia inostrannych jazykov (na primere Evropejskogo proekta Russian Online)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O komparativním studiu jazyků
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O nasycení hladovou vodou (návraty do dětství v Podbeskydí)
Svatava Urbanová
Rok: 2017, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Uniwersytet Ostrawski
kapitola v odborné knize

O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)
Jana Raclavská
Rok: 2017, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC
odborná kniha

O rozwoju terminologii czeskiej słów kilka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Obdobie komorskej správy hradu a panstva (1760-1848)
Miroslav LACKO, Peter Konečný
Rok: 2017, Železiarnie Podbrezová, a. s.
kapitola v odborné knize

Obraz české poezie v časopisu Akord v době protektorátní
Iva Málková
Rok: 2017, Academia
kapitola v odborné knize

Obraz I Rzeczpospolitej w czeskich podręcznikach do historii.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz psa w poezji Kazimierza Ratonia
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Obraz rekatolicyzacji Czech po bitwie na Bialej Górze w czeskiej powieści historycznej przelomu XIX i XX wieku: porównanie Aloisa Jiráska i Terzey Novákovej
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz Sovětského svazu v českých cestopisech z let 1917-1968
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017, Host
odborná kniha

Obrazy z dějin školy v Dobraticích od jejího vzniku do poloviny 40. let 20. století. Příspěvek k problematice českého venkovského školství na Těšínsku.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017
stať ve sborníku

Obučenije v Češskoj respublike i v Ostravskom universitete
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Obyvatelia Oravy vo víre Veľkej vojny
Martin Chmelík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Obyvatelstvo Hrabové od jozefínských reforem do 1. světové války
Lumír Dokoupil
Rok: 2017, Městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Oceněné (?) Jezero Biancy Bellové
Matěj Antoš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od struktury do dyskursu, czyli fenomenologiczne czytanie Saussure'owskiej koncepcji języka
Jan Kajfosz
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Odborný preklad a zradnosti lexiky blízkych slovanských jazykov
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oddělen od lidu? K postavení farního kléru ve společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odešel nestor české germanistiky: Vzpomínka na profesora Zdeňka Masaříka (23.3.1928-19.10.2016)
Lenka Vaňková
Rok: 2017
ostatní

Odkaz obětí tábora Hanke (moderování debaty)
Martin Tomášek
Rok: 2017
ostatní

Odpověď (záští) a normativní zakotvení nepřátelství a svépomoci v českém a moravském zemském právu v 15. až 17. století
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Ohlasy na slovenčinu a Slovensko v poľskej tlači
Marta Pančíková
Rok: 2017, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize

Okolnosti vzniku Československé národní rady
Pavel Carbol
Rok: 2017
stať ve sborníku

Olbram Zoubek skončil svůj životní běh
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Omezená zevní stimulace a prožívaná životní smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a psychopatologická indukce
Marek Malůš, Martin Kupka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On motifs and verb valency
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

On rank-frequency distributions in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Tayebeh Mosavi Miangah, Hanna Gnatchuk,, Radek Čech, Alice Bodoc, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

On the Very Idea of Proper History
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Online diskusní fóra MOOCs: participační role a strategie účastníků.
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Online Video Tutorial:Monologue or Dialogue? (A pilot study)
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2017
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub