Publikační činnost - IS PUBL
Postoje budoucích učitelů ke studiu a povolání
Karel Paulík
Rok: 1985, ČSAV
kapitola v odborné knize

Praktická cvičení z ruského jazyka I.
Eva Mrhačová
Rok: 1985
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č. 55
Karel Paulík
Rok: 1985, SPN
odborná kniha

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č.55
Karel Paulík
Rok: 1985, SPN
odborná kniha

Úroveň sebehodnocení studenta jako kritérium účinnosti systému komunistické výchovy na vysokých školách
Anna Schneiderová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Využití psychologických zřetelů při výchově k péči o životní prostředí. Závěrečná zpráva výzkumu RS II 04/05
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění [Czech word-order positions from the viewpoint of functional sentence perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1984,
kapitola v odborné knize

K obsahu verbalizace řešení problémů
Karel Paulík
Rok: 1984
stať ve sborníku

K otázce operačního myšlení
Karel Paulík
Rok: 1984
stať ve sborníku

Kultura myšlení a projevu. Učební text pomaturitního studia
Karel Paulík
Rok: 1984
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Němčina - učitelství
Eva Šrámková
Rok: 1984
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Obecná psychologie
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1984
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939
Blažena Gracová
Rok: 1984, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Tématická kresba k problematice životního prostředí. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1984
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

V kruhu nebo po spirále?
Eva Mrhačová
Rok: 1984
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zjišťování některých psychologických faktorů ovlivňujících vznik nebezpečného jevu
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1984
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Některé otázky uplatnění psychologického poradenství v podniku
Karel Paulík
Rok: 1983, Psychologie v ekonom.praxi
článek v odborném periodiku

Ruské slovesně jmenné vazby a jejich české ekvivalenty
Blažena Rudincová
Rok: 1983, Ruský jazyk
článek v odborném periodiku

S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVARTVIK (eds.): Studies in English Linguistics for Randolph Quirk. London and New York, Longman 1979
Aleš Svoboda
Rok: 1983
zveřejněné odborné posudky, recenze

Thematic elements
Aleš Svoboda
Rok: 1983, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize

Zpěvníček moravských a českých písní. [Little song-book of Moravian and Czech songs] (Textbook for the Summer School of Slavonic Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University)
Aleš Svoboda, Marie Krčmová
Rok: 1983
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální poznatky společenských věd o otázkách adaptačního procesu a stabilizace pracovních sil. Souhrnná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Aspirace nově nastupujících pracovníků
Karel Paulík
Rok: 1982
stať ve sborníku

Dimenze postojů k ochraně a tvorbě životního prostředí u studentů PFO
Anna Schneiderová
Rok: 1982
stať ve sborníku

Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena
Zdeňka Kalnická
Rok: 1982
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotová orientace vysokoškoláka a osobnostní vlastnosti. Acta Facultatis Pedagogicae Ostraviensis
Karel Paulík, Josef Duplinský
Rok: 1982
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ideologia polityczna monarchii Przemysla Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej polowie XIII w.
Antoni Barciak
Rok: 1982,
odborná kniha

K otázce verbalizace v řešení problémů
Karel Paulík
Rok: 1982, Čs. psychologie XXVI
článek v odborném periodiku

K problematice pracovních sil na strírenském závodě. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nebezpečný jev - model a některé příčiny jeho vzniku
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Některé řpíčiny pracovní fluktuace z psychologického hlediska
Karel Paulík, M. Slámová
Rok: 1982, Pravda (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Pracovní činnost jako součást socialistického způsobu života
Karel Paulík
Rok: 1982, Svět práce
článek v odborném periodiku

Příspěvek k problematice přizpůsobivosti dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí po opuštění specializovaných tříd
Anna Schneiderová
Rok: 1982
stať ve sborníku

Psychická zátěž pracovníků ocelárny na odlévacích 300t jeřábech. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologické poradenství a jeho uplatňování v NHKG Ostrava
Karel Paulík
Rok: 1982, Pravda (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Skladba češtiny pro cizince [Czech syntax for foreign students]
Aleš Svoboda, P. Karlík
Rok: 1982
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociologický průzkum sociálního klimatu NHKG, Kádrová a personální práce. Operativní informace
Karel Paulík, J. Novotná
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sprawy ludzkie
Zdeňka Kalnická, J. Szczepanski
Rok: 1982
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zhodnocení účinnosti některých opatření směřujících ke zvýšení stabilizace pracovního kolektivu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík, M. Slámová
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Diatheme. (A study in thematic elements, their contextual ties, thematic progressions and scene progressions based on a text from AElfric)
Aleš Svoboda
Rok: 1981, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
odborná kniha

Historická gramatika ruského jazyka
Eva Mrhačová
Rok: 1981
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hyperthemes in AElfric
Aleš Svoboda
Rok: 1981, Folia Linguistica Historica
článek v odborném periodiku

Jesenius, J.: Traktát o kostiach.
František Šimon
Rok: 1981
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Některé zkušenosti z výběru pracovníků do nových profesí
Karel Paulík
Rok: 1981
stať ve sborníku

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Rok: 1981, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Rozbor pohybu pracovních sil v letech 6. pětiletky
Karel Paulík, J. Novotná
Rok: 1981
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rytmus doby
Eva Mrhačová
Rok: 1981
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sekundární analýza psychologických a sociologických výzkumů realizovaných v 6.pětiletce v n.p. NHKG
Karel Paulík, M. Slámová
Rok: 1981
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském
Eva Mrhačová
Rok: 1981
stať ve sborníku


