Publikační činnost - IS PUBL
Rady pro rodiče začínajících školáků. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Some Facts about Czechoslovakia. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1988
stať ve sborníku

Úroveň zátěže učitelů PFO
Karel Paulík
Rok: 1988
stať ve sborníku

Verbální fráze a tranzitní sféra v aktuálním členění [The verb phrase and the transitional sphere in Functional Sentence Perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1988
stať ve sborníku

Wybrane problemy porodnictwa rodinnego v Czechoslowaciji
Karel Paulík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdroje nebezpečných událostí v lidské činnosti z psychologického hlediska
Karel Paulík
Rok: 1988, Dům techniky ČSVTS
kapitola v odborné knize

Cvičení z angličtiny I. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cvičení z angličtiny II. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Functional perspective of the noun phrase
Aleš Svoboda
Rok: 1987, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize

Functional sentence perspective and intensional logic
Aleš Svoboda, P. Materna
Rok: 1987
stať ve sborníku

Institut für europäische Geschichte in Mainz
Jiří Malíř
Rok: 1987
působení v zahraničí

K vnitřní struktuře adverbiale a adverbia z pohledu aktuálního členění [On the internal structure of the adverbial and the adverb from the viewpoint of functional perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1987
stať ve sborníku

Kde se dětí nenudí
Maria Vašutová
Rok: 1987, Ostravský večerník
článek v odborném periodiku

Kriminalita u dětí a dospívajících. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

MGU Moskva, IPK
Karol Fremal
Rok: 1987
působení v zahraničí

Možnosti pedagogicko-psychologické diagnostiky při volbě studia na VŠ vychovávající učitele. Aplikace na studenty 3.ročníků gymnázií v okr. Bruntál. Mimořádný výzkumný úkol
Anna Schneiderová
Rok: 1987
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nezletilé matky. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka II.
Eva Mrhačová, Mojmír Vavrečka, M. Opělová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika celoživotního vzdělávání. Metodický materiál
Maria Vašutová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1987
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologický model nebezpečné události
Karel Paulík
Rok: 1987, Bezpečná práca
článek v odborném periodiku

Psychologie v modernizaci výchovně vzdělávacího procesu
Karel Paulík, Helena Záškodná, Dana Dobrovolská
Rok: 1987
stať ve sborníku

The processibility principle and functional sentence perspective
Aleš Svoboda
Rok: 1987
stať ve sborníku

The unification of concepts in theme-rheme analysis
Aleš Svoboda
Rok: 1987
stať ve sborníku

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1987
stať ve sborníku

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Základy pedagogické a sociální psychologie pro studenty učitelství 1. st. ZŠ. Kapitoly 2 a 5.
Anna Schneiderová, Dobrovolská
Rok: 1987, PF OU
kapitola v odborné knize

Institut für europäische Geschichte in Mainz
Jiří Malíř
Rok: 1986
působení v zahraničí

Některá specifika sebehodnocení vysokoškolských studentů
Anna Schneiderová
Rok: 1986
stať ve sborníku

Nominální fráze a její aktuální členění [Nominal phrase and its functional perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1986
stať ve sborníku

Optimalizace zátěže učitelů PFO ve vysokoškolském vzdělávacím procesu. In:Model VVP na PFO a jeho optimalizace. Závěrečná zpráva výzkumu
Karel Paulík
Rok: 1986
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika speciálních kurzů angličtiny v aplikaci na potřeby absolventů vysokých škol technických
Miroslava Weberová
Rok: 1986
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Psychologie tělesné výchovy a sportu. Učební text VŠ
Karel Paulík
Rok: 1986
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vědecká mluvnice francouzštiny
Jan Šabršula
Rok: 1986, Academia
odborná kniha

Zátěžové situace ve vysokoškoleském studiu
Karel Paulík
Rok: 1986
stať ve sborníku

Dzieje szesciu pojec
Zdeňka Kalnická, Wladyslaw Tatarkiewicz
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

GEOFFREY N. LEECH: Principles of Pragmatics. London and New York: Longman 1983
Aleš Svoboda
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

K výzkumu hodnotové orientace
Anna Schneiderová, Dana Dobrovolská
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1985, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Netradiční dětská hřiště a herní aktivita
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1985, ČSAV
kapitola v odborné knize

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Pedagogické psychologické aspekty využívání vizuálních pomůcek na I. stupni ZŠ. AFPO. Series B-21
Karel Paulík, Josef Malach
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posotje studentů učitelství pro 1.stupeň ZŠ k učitelské profesi a vysokoškolské přípravě na ni
Karel Paulík
Rok: 1985, OBIS PF UK
kapitola v odborné knize


