Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Institut für europäische Geschichte in Mainz
Jiří Malíř
Rok: 1986
působení v zahraničí

Některá specifika sebehodnocení vysokoškolských studentů
Anna Schneiderová
Rok: 1986
stať ve sborníku

Nominální fráze a její aktuální členění [Nominal phrase and its functional perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1986
stať ve sborníku

Optimalizace zátěže učitelů PFO ve vysokoškolském vzdělávacím procesu. In:Model VVP na PFO a jeho optimalizace. Závěrečná zpráva výzkumu
Karel Paulík
Rok: 1986
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika speciálních kurzů angličtiny v aplikaci na potřeby absolventů vysokých škol technických
Miroslava Weberová
Rok: 1986
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Psychologie tělesné výchovy a sportu. Učební text VŠ
Karel Paulík
Rok: 1986
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vědecká mluvnice francouzštiny
Jan Šabršula
Rok: 1986, Academia
odborná kniha

Zátěžové situace ve vysokoškoleském studiu
Karel Paulík
Rok: 1986
stať ve sborníku

Dzieje szesciu pojec
Zdeňka Kalnická, Wladyslaw Tatarkiewicz
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

GEOFFREY N. LEECH: Principles of Pragmatics. London and New York: Longman 1983
Aleš Svoboda
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

K výzkumu hodnotové orientace
Anna Schneiderová, Dana Dobrovolská
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1985, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Netradiční dětská hřiště a herní aktivita
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1985, ČSAV
kapitola v odborné knize

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Pedagogické psychologické aspekty využívání vizuálních pomůcek na I. stupni ZŠ. AFPO. Series B-21
Karel Paulík, Josef Malach
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posotje studentů učitelství pro 1.stupeň ZŠ k učitelské profesi a vysokoškolské přípravě na ni
Karel Paulík
Rok: 1985, OBIS PF UK
kapitola v odborné knize

Postoje budoucích učitelů ke studiu a povolání
Karel Paulík
Rok: 1985, ČSAV
kapitola v odborné knize

Praktická cvičení z ruského jazyka I.
Eva Mrhačová
Rok: 1985
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č. 55
Karel Paulík
Rok: 1985, SPN
odborná kniha

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č.55
Karel Paulík
Rok: 1985, SPN
odborná kniha

Úroveň sebehodnocení studenta jako kritérium účinnosti systému komunistické výchovy na vysokých školách
Anna Schneiderová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Využití psychologických zřetelů při výchově k péči o životní prostředí. Závěrečná zpráva výzkumu RS II 04/05
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění [Czech word-order positions from the viewpoint of functional sentence perspective]
Aleš Svoboda
Rok: 1984,
kapitola v odborné knize

K obsahu verbalizace řešení problémů
Karel Paulík
Rok: 1984
stať ve sborníku

K otázce operačního myšlení
Karel Paulík
Rok: 1984
stať ve sborníku

Kultura myšlení a projevu. Učební text pomaturitního studia
Karel Paulík
Rok: 1984
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Němčina - učitelství
Eva Šrámková
Rok: 1984
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Obecná psychologie
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1984
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939
Blažena Gracová
Rok: 1984, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Tématická kresba k problematice životního prostředí. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1984
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

V kruhu nebo po spirále?
Eva Mrhačová
Rok: 1984
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zjišťování některých psychologických faktorů ovlivňujících vznik nebezpečného jevu
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1984
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Některé otázky uplatnění psychologického poradenství v podniku
Karel Paulík
Rok: 1983, Psychologie v ekonom.praxi
článek v odborném periodiku

Ruské slovesně jmenné vazby a jejich české ekvivalenty
Blažena Rudincová
Rok: 1983, Ruský jazyk
článek v odborném periodiku

S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVARTVIK (eds.): Studies in English Linguistics for Randolph Quirk. London and New York, Longman 1979
Aleš Svoboda
Rok: 1983
zveřejněné odborné posudky, recenze

Thematic elements
Aleš Svoboda
Rok: 1983, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize

Zpěvníček moravských a českých písní. [Little song-book of Moravian and Czech songs] (Textbook for the Summer School of Slavonic Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University)
Aleš Svoboda, Marie Krčmová
Rok: 1983
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální poznatky společenských věd o otázkách adaptačního procesu a stabilizace pracovních sil. Souhrnná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Aspirace nově nastupujících pracovníků
Karel Paulík
Rok: 1982
stať ve sborníku

Dimenze postojů k ochraně a tvorbě životního prostředí u studentů PFO
Anna Schneiderová
Rok: 1982
stať ve sborníku

Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena
Zdeňka Kalnická
Rok: 1982
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotová orientace vysokoškoláka a osobnostní vlastnosti. Acta Facultatis Pedagogicae Ostraviensis
Karel Paulík, Josef Duplinský
Rok: 1982
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ideologia polityczna monarchii Przemysla Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej polowie XIII w.
Antoni Barciak
Rok: 1982,
odborná kniha

K otázce verbalizace v řešení problémů
Karel Paulík
Rok: 1982, Čs. psychologie XXVI
článek v odborném periodiku

K problematice pracovních sil na strírenském závodě. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nebezpečný jev - model a některé příčiny jeho vzniku
Karel Paulík, Jan Nevřala
Rok: 1982
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Některé řpíčiny pracovní fluktuace z psychologického hlediska
Karel Paulík, M. Slámová
Rok: 1982, Pravda (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Pracovní činnost jako součást socialistického způsobu života
Karel Paulík
Rok: 1982, Svět práce
článek v odborném periodiku

Příspěvek k problematice přizpůsobivosti dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí po opuštění specializovaných tříd
Anna Schneiderová
Rok: 1982
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub