Publikační činnost - IS PUBL
Fungování analytických adjektiv v ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Gabriel Rožai: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Gabriel Rožai, Rožňava, 266 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Galakoncert festivalu Templfest - Koncert jidiš písní
Tomáš Novotný
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl

Gender in American Literature, Selected Chapters in American Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2018
působení v zahraničí

Genologická metodologie české historické prózy
Jakub Bičan
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert of Aurillac and Table of Climate for Timekeeping
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert's Horological Epistle for Brother Adam, or Why is There the Clime Table in Which the Longest Day of the Year Reaches 18 hours?
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gramatika současné hebrejštiny
Tomáš Novotný
Rok: 2018,
článek v odborném periodiku

Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Yanki Kupaly
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ha fallecido el romanista e hispanista checo Lubomír Bartoš
Jana Veselá
Rok: 2018, Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018
článek v odborném periodiku

Habermas a náboženství
Karel Hlaváček
Rok: 2018, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Haničák, Ondřej - Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace na Slezsku. Opava: Matice slezská - Slezské zemské muzeum 2017, 163 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2, s. 158-160
Lenka Nováková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hanuš Nykl, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma (Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století)
Jan Vorel
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hatikva
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Helena, nebo Elena? - Alžběta, nebo Eliška?
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Hermeneutický pohled na sociologii
Vít Horák
Rok: 2018
stať ve sborníku

'Hic est Dei in Terra regnum, iustitiae et pacis osculum': Komenského vize nápravy společnosti
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hiperonimy rzemiosło i rzemieślnik w słowiańskich zasobach paremiologicznych
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Hipster, preppy, girly?A propos de néologismes liés a la mode et leur circulation en français et en tcheque.
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2018, Uniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Historia de literatura espa?ola a través de algunos textos clave: lectura, análisis, comprensión
Jiří Chalupa
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Historia i współczesność paremii łużyckich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro histostorii a příbuzné vědy 2018, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Historical Concepts and Conceptual Tension
David Černín
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie a aktuální stav výzkumu na ostravské polonistice
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HLINICA, Jiří: Fenomén Dijon: Století českých maturit ve Francii
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnoty a možnosti jejich naturalizace
Antonín Dolák
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Hodnoty (přesné formulace)
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Holas, Emil
Karel Paulík
Rok: 2018
ostatní

How Do Universal Dependencies distinguish language groups?
Xinying Chen, Kim Gerdes
Rok: 2018, De Gruyter Mouton
kapitola v odborné knize

Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Martin Slepička
Rok: 2018, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha

Hrabovské památné lípy
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Hrabovský starosta Ludvík Staněk se zasloužil o kulturní rozvoj Ostravska
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Hrady Zlínského kraje
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk
Rok: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha

Hrob sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově
Jakub Ivánek
Rok: 2018
stať ve sborníku

Hugo Vavrečka, ředitel Baťových závodů
Jan HERMAN, Nina Pavelčíková
Rok: 2018, Hospodářské dějiny = Economic history
článek v odborném periodiku

I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych
Jana Raclavská
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Ich war zum erstenmal in einem Kurorte! Turistická zkušenost pocestných venkovanů
Jan PEZDA
Rok: 2018, Scriptorium
kapitola v odborné knize

Idea míru ve středověkém myšlení a právu
Dalibor Janiš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Idea regionalizmu śląskiego w poezji polskich autorów zaolziańskich
Michal Przywara
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Identita na hranici - polsky psaná literatura Těšínska
Karel Střelec
Rok: 2018, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Influence of magical realism and marvellous reality in the novel 'Nebe nemá dno'
Jakub Lukáš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Institut slovanských studií Ruské akademie věd
Andrea Balharová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Institut viščoi osvity Nacionalnoi akaděmii pedagogičeskich nauk Ukrainy / Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Interference mezi francouzštinou a češtinou v oblasti předložek
Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interkomprehensja w językach zachodniosłowiańskich
Marta Pančíková, Alexander Horák
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize


