Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jezička slika zanata u poljskoj, češkoj i srpskohrvatskoj frazeologiji
Marija Stefanović
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język czeski, jego odmiany i problemy poprawnościowe
Irena Bogoczová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowe i kulturowe modelowanie świata
Katarzyna Marcol, Jan Kajfosz
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Językowy obraz "chleba" w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego - zarys problematyki
Jana Raclavská
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
kapitola v odborné knize

Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

JIŘÍ CHALUPA, Literatura latinoamericana o, mejor dicho, hispanoamericana. Leer, entender, disfrutar. Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2017, 122 s. ISBN 978-80-557-1294-9 [ed. recenze]
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jubileusz Profesor Jana Kořenskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesora Viktora Viktory
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Julia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2014, 222 s., ISBN 978-80-555-1229-7
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

K centrálnímu paradoxu Adornovy "minimální theologie". Adornovo dílo jako kontemplativní eschatologie
Karel Hlaváček
Rok: 2017, Reflexe. Filosofický časopis.
článek v odborném periodiku

K historii a dřevěné lidové architektuře kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

K historii a stavebnímu vývoji zámku v Choryni
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa
Petr Kadlec
Rok: 2017
stať ve sborníku

K probleme variantov rodovoj prinadležnosti zaimstvovannych nesklonjajemych suščestvitelnych v russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu o modnom slove i demokratizacii yazyka (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu terminoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke (analiz terminosistemy marketinga)
Blažena Rudincová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výuce terminologie v lingvodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

K životnímu jubileu Evy Mrhačové
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.
Jan Saheb
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Karviná (nejen) panelová a ocelová
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov
Jan Saheb
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

kde je to dláto?
Iva Málková
Rok: 2017
ostatní

Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Klíče k tajemstvím
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kniha Emanuela Škatuly o válce na Balkáně jako příklad hledání tvaru české reportáže
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolekce odznaků s matiční tematikou Vlastimila Kočvary
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie "Od studenta do marketera"
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Koło Naukowe Content 3.0 - wyjazd na Kongres Kół Naukowych MNiSW w Warszawie
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Rok: 2017, Pavel Mervart
odborná kniha

Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu
Renáta Tomášková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Komunikační strategie tutorů v prostředí Webu 2.0
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja prawdy absolutnej u Jana Reuchlina
Jan Herůfek
Rok: 2017, Oficyna wydawnicza Arboretum
kapitola v odborné knize

Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakty XV
Marta Pančíková
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce)
Jiří Muryc
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kořeny křesťanství v Polsku
Jiří Muryc
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Krankheitsbezeichnungen in der Chirurgia des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

"Krok do neznáma - krok k sobě" aneb "Tmou k uvědomění"
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kształcenie Językowe. Tom 15
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kształtowanie etosu małej ojczyzny na przykładzie Prochowic
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub