Publikační činnost - IS PUBL
K činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2001, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

K historii romského obyvatelstva na Těšínsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

K lexikální stránce běžně mluvených textů v neoficiální komunikaci věřící mládeže
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

K některým otázkám výuky českému jazyku na polských vysokých školách
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

K otázce subjektivní náročnosti sociální práce
Karel Paulík
Rok: 2001, Kontakt
článek v odborném periodiku

K otázke národnostných menšín v 19. storočí v Uhorsku, resp. Monarchii
Dušan Škvarna
Rok: 2001
stať ve sborníku

K problematice vymezení moravskoostravského Bürgertum 1870-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2001
stať ve sborníku

K procesu koncentrace uhelného průmyslu v OKR ve druhé polovině 19. století (Kamenouhelné doly Orlová - Lazy a investiční činnost vídeňského obchodního domu Gutmannů na Orlovsku v letech 1865-1889)
Aleš Zářický
Rok: 2001
stať ve sborníku

K překladatelskému porovnání jazyků
Milan Hrdlička
Rok: 2001, Opera Slavica XI
článek v odborném periodiku

K roli brožur a letáků při nástupu masových politických stran ( na příkladu Moravy)
Jiří Malíř
Rok: 2001, ČMM
článek v odborném periodiku

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy
Emílie Demlová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K typologii měst za průmyslové revoluce
Milan Myška
Rok: 2001
stať ve sborníku

K tzv. rázu v češtině
Ilona Adámková
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K uplatnění absolventů učitelského studia na OU
Karel Paulík
Rok: 2001
stať ve sborníku

K vývojovým tendencím současné české slovní zásoby
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Karel, Jiří a Jan Bruntálští z Vrbna a jejich životní osudy v pobělohorské emigraci
Radek Fukala
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Karel Starší ze Žerotína a české stavovské povstání
Radek Fukala
Rok: 2001, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizace historie
článek v odborném periodiku

Kasalův Jám. Úvodní poznámky k interpretaci
Iva Málková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Katedra religionistiky Univerzita J.A. Komenského
Přemysl Mácha
Rok: 2001
působení v zahraničí

Kauza a Hofmann
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Ke komu mluví vítr? (Stoniš, M.:Jen tak do větru)
Iva Málková
Rok: 2001, Host, Recenzní příloha
článek v odborném periodiku

Ke komunikaci a překladu jako komunikačnímu aktu
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP XII
článek v odborném periodiku

Ke vzniku a současnému stavu sociolektů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ken-ichi Sasaki: Událo se něco skutečně nového (o 15. světovém estetickém kongresu v Japonsku 27.8. - 31.8.2001)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001, Romboid
článek v odborném periodiku

Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kladsko a pokus stoupenců Friedricha Falckého o zvrat poměrů v letech 1621-1622
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

Klasztor cystersów w Rudach. Zarys dziejów.
Antoni Barciak
Rok: 2001
stať ve sborníku

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy II
Aleš Svoboda, Lumír Dokoupil, Z. Hladká, P. Karlík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Bohemistyka nr 1
článek v odborném periodiku

Kolibří slovník francouzsko-český česko-francouzský
Iva Dedková
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komerčná ruština v praxi
Blažena Rudincová
Rok: 2001, Šebestová, V. - Šebesta, J. In: Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Kommunikativnyje bariery na sintaksičeskom urovne.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kommunikativnyje barjery v russko-češskom obščenii.
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Konec a začátek slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Konečně Lomnický (Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela, Dětinský řápek)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar, č. 11
článek v odborném periodiku

Korán a Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2001, Dingir
článek v odborném periodiku

Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou
Richard Psík
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Kriminalita mládeže
Jan Nevřala
Rok: 2001, Kontakt
článek v odborném periodiku

Krnov - rezidenční město a základna moci hohenzollernských knížat na území českého předbělohorského státu
Radek Fukala
Rok: 2001
stať ve sborníku

KSČ a parlamentné voľby v roku 1935 na strednom Slovensku
Karol Fremal
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kultureme in der jüdischen Publizistik
Miroslava Kyselá
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kulturní dědictví centrálního kladenského revíru
Miloš Matěj
Rok: 2001, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Kurikulární pojetí vysokoškolského poradenství
Alina Kubicová, Oldřich Berka
Rok: 2001
stať ve sborníku

La fonction des prépositions en français contemporain
Iva Dedková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La répétition intertextuelle de l´imaginaire urbain.Les mystéres de Paris d´Eugéne Sue et le Méchant de Leopold Tyrmand
Magdalena Wandzioch
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ladislav Hosák, 1898-1972
Jindřich Schulz
Rok: 2001
stať ve sborníku

Lakandónci. Poslední praví Mayovia
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze


