Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Iracionalitou k poznání pravdy
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jako fénix... Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve světle nejnovějších poznatků
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jakob Gartner. Život a dílo autora olomoucké synagogy
Pavel Zatloukal
Rok: 2017, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Jan Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2.
Jan Čížek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Korzenny
Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaromír Šavrda - disident, chartista
Iva Málková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici
Iva Málková
Rok: 2017, Pulchra
odborná kniha

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.
Radek Čech
Rok: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Jazykový obraz vody v češtině a polštině
Štěpánka Velčovská
Rok: 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Jazyky a jazykověda v kontaktu
Miroslav Černý
Rok: 2017, GALIUM
odborná kniha

Je potřeba myslet kacířsky
Roman Rakowski
Rok: 2017
stať ve sborníku

Jedeme vlakem. Železnice a další druhy dopravy pohledem cestujících ve 2. polovině 20. století na Ostravsku
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jezička slika zanata u poljskoj, češkoj i srpskohrvatskoj frazeologiji
Marija Stefanović
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język czeski, jego odmiany i problemy poprawnościowe
Irena Bogoczová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowe i kulturowe modelowanie świata
Katarzyna Marcol, Jan Kajfosz
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Językowy obraz "chleba" w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego - zarys problematyki
Jana Raclavská
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
kapitola v odborné knize

Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

JIŘÍ CHALUPA, Literatura latinoamericana o, mejor dicho, hispanoamericana. Leer, entender, disfrutar. Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2017, 122 s. ISBN 978-80-557-1294-9 [ed. recenze]
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jubileusz Profesor Jana Kořenskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesora Viktora Viktory
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Julia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2014, 222 s., ISBN 978-80-555-1229-7
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

K centrálnímu paradoxu Adornovy "minimální theologie". Adornovo dílo jako kontemplativní eschatologie
Karel Hlaváček
Rok: 2017, Reflexe. Filosofický časopis.
článek v odborném periodiku

K historii a dřevěné lidové architektuře kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

K historii a stavebnímu vývoji zámku v Choryni
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa
Petr Kadlec
Rok: 2017
stať ve sborníku

K probleme variantov rodovoj prinadležnosti zaimstvovannych nesklonjajemych suščestvitelnych v russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu o modnom slove i demokratizacii yazyka (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu terminoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke (analiz terminosistemy marketinga)
Blažena Rudincová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výuce terminologie v lingvodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

K životnímu jubileu Evy Mrhačové
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.
Jan Saheb
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Karviná (nejen) panelová a ocelová
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov
Jan Saheb
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

kde je to dláto?
Iva Málková
Rok: 2017
ostatní

Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Klíče k tajemstvím
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kniha Emanuela Škatuly o válce na Balkáně jako příklad hledání tvaru české reportáže
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolekce odznaků s matiční tematikou Vlastimila Kočvary
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub