Publikační činnost - IS PUBL
Śląski Wawrzyn Literacki 2002
Jan Malicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Slezsko v evropské mocenské politice
Radek Fukala
Rok: 2003, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizace historie, 1/2- 14
článek v odborném periodiku

Služby sociální intervence
Anna Schneiderová
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sňatková politika představitelů inteligence v Opavě na přelomu 18. a 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sobre la clasificación de las combinaciones nominales N+Adj/Adj+N
Lubomír Bartoš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sochař a démoni
Petr Holý
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sociální aspekt náboženství na příkladu judaismu
Eva Saunders
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sociální politika a sociální zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociolingvistické, psycholingvistické a kulturologické problémy výzkumu a výuky překladatelů a tlumočníků
Emílie Demlová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sorela - náš stín. Rudolfinum na téma 1948 - 1958
Martin Strakoš
Rok: 2003, Architekt IL
článek v odborném periodiku

Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Spojovací prostředky v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Místku
Radek Lipovski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand 22 Klassikern.
Norbert Richard Wolf, Peter Auer
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stabilní úpravy toků v přírodních podmínkách
Ladislav Koutný
Rok: 2003, FOLIA
odborná kniha

Starověké lékařství
František Šimon
Rok: 2003, Oikymenh
kapitola v odborné knize

Starý a nový eugenismus
Marek Petrů
Rok: 2003, Vesmír
článek v odborném periodiku

Stavovská politika na Opavsku v letech 1490-1631
Radek Fukala
Rok: 2003, ÚHM FPF Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Stavovské a knížecí Slezsko v evropské mocenské politice ( 1400-1740)
Radek Fukala
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize

Stavovství na Opavsku v bělohorském období. Mocenské a náboženské proměny a jejich sepětí se stavovským politickým systémem
Radek Fukala
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského)
Jan Vorel
Rok: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
článek v odborném periodiku

Stichwort O.F. Babler
Eva Hrdinová
Rok: 2003, Univerzita Palackého v Olomouci (eds. Fiala-Fürst, I./Krappmann, J.)
kapitola v odborné knize

Stín katedrály
Martin Pilař
Rok: 2003, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

Strom mnohostromu, aneb Člověk ve stromu a strom v člověku
Petr Holý
Rok: 2003
stať ve sborníku

Structure et totalité
Jan Šabršula
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize

Structure et totalité
Jan Šabršula
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Struktura jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Studia iuvenilia MMIII. Sborník studentských prací.
Petr Popelka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica č. 3
Jana Pavlisková
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica 3
Jan Šabršula
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VII
Jana Raclavská
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Supplementary Reading in British History
Stella Nangonová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sustainable Development Assessment. Quality and Sustainability of Life Indicators at Global, National and Regional Level
P. Mederly, Pavel Nováček, J. Topercer
Rok: 2003, Foresight
článek v odborném periodiku

Svár bratří v domě inzraelském
Tomáš Novotný, Jiří Petruželka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svatá Hedvika - patronka Slezska
Milan Myška
Rok: 2003, Moravsko-slezský kalendář na přestupný rok 2004, nakl. TILIA, Ostrava Šenov
článek v odborném periodiku

Svět v době obratu
Tomáš Novotný
Rok: 2003, Dingir
článek v odborném periodiku

Svět ve víru obrazů
Jakub Guziur
Rok: 2003, Lidové noviny
článek v odborném periodiku

Světla a stíny heraldického, sfragistického a příbuzného bádání v českých zemích v letech 1990-2000
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Světlo v živém umění (výstava Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně)
Martin Strakoš
Rok: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 9
článek v odborném periodiku

Synonymie ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Španělská profesní a jazyková etiketa
Lubomír Bartoš
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šubrtová, M.: Průniky do české prózy pro děti a mládež. Disertační práce
Svatava Urbanová, Milena Šubrtová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tabou et euphémisme: source d´enrichissememnt du lexique
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl, P-S, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2003, Libri
kapitola v odborné knize

Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego
Igor Lisový, Jerzy Kolendo, Jerzy Żelazowski
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


