Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Reklamnoje imja: ot izobretenija do precedentnosti (posudek na autoreferát doktorské disertace)
Blažena Rudincová, Irina V. Krjukova
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Renesanční epitafy v olomoucké katedrále a katolická propaganda a imaginace na Moravě přelomu 16. a 17. století.
Ondřej Jakubec
Rok: 2004, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Rezension zu Rinas
Iva Kratochvílová
Rok: 2004, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Rola języka ojczystego w nauczaniu i wychowaniu.
Karel Kadłubiec
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Role inteligence v kultivačním procesu městské společnosti na přelomu 19. a 20. století (Moravská Ostrava a Opava)
Andrea Pokludová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Role Ostravské univerzity na česko-polském jazykovém pomezí (na příkladu vzdělávání polonistů pro polské národnostní školství)
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Rolová ztráta
Anna Schneiderová, Naděžda Špatenková
Rok: 2004, Grada
kapitola v odborné knize

Rolové ztráty
Anna Schneiderová, N. Špatenková, A Kol.
Rok: 2004, Portál
kapitola v odborné knize

Romanica Olomoucensia XIV
Jan Holeš, O. Černý, Jan Holeš
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Romové - konec (ne)jednoho mýtu. ISBN 80-86140-21-0
Nina Pavelčíková, Marek Jakoubek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové v českých zemích v letech 1945-1989.
Nina Pavelčíková
Rok: 2004, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
odborná kniha

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Rudolf Zuber - život moravského historika
Lenka Králová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ruská řečová etiketa
Jelena Kupcevičová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ruská řečová etiketa.
Mojmír Vavrečka, Jelena Kupcevičová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rusko, Petrohradská státní univerzita
Jan Vorel
Rok: 2004
působení v zahraničí

Russkaja urbanonimija v istoričeskom osvěščeniji.
Mojmír Vavrečka, Alexandr Širokov
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruština pro podnikatele 1
Mojmír Vavrečka
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ruština pro podnikatele 2
Mojmír Vavrečka
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řecká filosofie, její vznik a směry vývoje
Igor Lisový
Rok: 2004
stať ve sborníku

Řečová komunikace - dynamické pojmosloví
Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Řečové modely ve sféře podnikání
Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Rok: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Řízení výchovy a vzdělávání
Karel Paulík, Josef Mrhač
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

s - R. Biegel - K. Ksandr - J. Veselý, Otevřený dopis. Na obranu Lubomíra Zemana
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

San José State University
Petr Kopecký
Rok: 2004
působení v zahraničí

Sborník prací FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Schematismus jakožto pramen pro výzkum velkostatků tzv. Rakouského Slezska ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Kamil Rodan
Rok: 2004
stať ve sborníku

Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches und dramatisches Schaffens
Irena Šebestová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Science and the Deep Ecological Current in California Literature
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a recepce.)
Svatava Urbanová
Rok: 2004, Votobia
odborná kniha

Seeker of Visions
Miroslav Černý
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Sémiotika
Jan Holeš
Rok: 2004,
odborná kniha

"Sen' o cestě do "věčnosti". "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v románu-mýtu (Mistr a Markétka M. Bulgakova).
Miroslav Mikulášek
Rok: 2004, Studia slavica VIII.Slovanské studie VIII.
článek v odborném periodiku

Seven Responses to the Holocaust in American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Seven Responses to the Holocaust in American Fiction
Christopher Hopkinson, Stanislav Kolář
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Siatkowska, E.: Czeszczyzna widziana z boku
Jiří Muryc
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Signs in Use. An Introduction to Semiotics
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

Silesia
Radek Fukala
Rok: 2004
stať ve sborníku

Skačáni, M.: Bestie musí zemřít ...
Martin Pilař
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Slamění lidé
Jakub Guziur
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Śląscy uczeni: o tych co odeszli
Jan Malicki
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Śląski Wawrzyn Literacki 2003
Jan Malicki
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Služby sociální intervence
Anna Schneiderová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Služby sociální intervence
Marek Schneider
Rok: 2004
stať ve sborníku

Snahy Vincence Praska o organizaci vědecké práce na Moravě a ve Slezsku
Lumír Dokoupil
Rok: 2004
stať ve sborníku

Sobre el Golem y otros cuentos judíos. Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2004
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub