Publikační činnost - IS PUBL
Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přejímky v karpatské pastevecké terminologii. K otázce valašské kolonizace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Překladatelská soutěž: oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Přidaná hodnota exilu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příklady česko-německého soužití v Protektorátu v českém filmu
Tamara Tomanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklady česko-německého soužití v Protektorátu v českém filmu
Tamara Tomanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

PŘÍSTAV OSTRAVA
Roman Polách
Rok: 2019
ostatní

Psyché - od Hérakleita k Sókratovi
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PSYCHICKÁ ODOLNOST Z POHLEDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PSYCHOLOGŮ
Karel Paulík
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Putování za svatým Jakubem. Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Martin Pleško, Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Původní obyvatelé a jejich jazyk
Miroslav Černý
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Quantifying the Quantitative Meter: On Rhythmic Types in the Dactylic Hexameter
Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann, Peter Zörnig, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Insights into Syllabic Structures
Michal Místecký, Peter Zörnig, Kamil Stachowski, Anna Rácová, Yunhua Qu, Kuizi Ma, Mihaiela Lupea, Emmerich Kelih, Volker Gröller, Hanna Gnatchuk, Alfiya Galieva, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2019, RAM-Verlag
odborná kniha

Raně novověká mosaická fyzika: Případ Jana Bayera (1630-1674)
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reálie Polska
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

(rec.).: M. Kupka, M. Malůš, M. Charvát: Terapie tmou: Katamnestická studie
Karel Paulík
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

(recenze): Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (Eds.). (2019). Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada. Psychologie a její kontexty 10 (2), s. 103-105,
Karel Paulík
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek: Cizojazyčné prvky v současné ruské internetové reklamě (v oblasti vzdělávání)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflection of Migration Between 1945 - 2015 in Contemporary Czech Literature
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe. Literatura!
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Reflexe migrace mezi lety 1945-2015 v současné české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reflexivita v propozičních postojích
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2019, Filosofie Dnes
článek v odborném periodiku

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Reformní reálné gymnázium, středoškolský typ nového věku? Vybrané aspekty z dějin reformně reálného vzdělávání (1908 -1941)
Lukáš LISNÍK
Rok: 2019, ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS
článek v odborném periodiku

Reformy Marie Terezie a města hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Region jako identifikační činitel v literatuře a v knihovnictví
Roman Polách
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reinterpretace Giddensovy sociologie
Vít Horák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rekonštrukcia mentálnej dimenzie príbehu v recepcii textovo-obrazových naratívov
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Représentations langagi?res et littéraires du monde
Martin Pleško
Rok: 2019
ostatní

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Rok: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
kapitola v odborné knize

Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands
Jiří Brňovják, Marek Starý
Rok: 2019
stať ve sborníku

Roads and Railways as the Symbols of Modernity
Petr Popelka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rok 1968 v ČSSR - pokus o oživení občanské společnosti a jeho likvidace1
Nina Pavelčíková
Rok: 2019, INSTYTUT ŚLĄSKI
kapitola v odborné knize

Role historie v době post-faktické
David Černín
Rok: 2019, Filosofie Dnes
článek v odborném periodiku

Rolník nové doby. Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století.
Petr Popelka
Rok: 2019, Moderní dějiny/Modern History
článek v odborném periodiku

Royce's Personalistic Philosophy of Hope
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozhovor o Listopadu 1989
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Rozhovor pomocí metody orální historie
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozpad habsburské monarchie v textech Gwiazdky Cieszyńské
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RU, Moskva: A. N. Kosygin Russian State University
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruská státní univerzita A. N. Kosygina v Moskvě - Przegląd literatury polskiej
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Russian in Germany: Past, Present, Future.
Kai Witzlack-Makarevich, Katharina Hamann, Nadja Wulff
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Rzeczywistość szkolnictwa polskojęzycznego na Zaolziu - na przykładzie PSP Sucha Górna
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


