Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL




Ján I., spišskoštiavnický opát (1286 - 1310)
Beáta VIDA, Martin Homza, Stanisław Andrzej Sroka
Rok: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave / Uniwersytet Jagielloński Kraków
kapitola v odborné knize

Jan I. z Lichtenštejna a mocenský vzestup rodu
Marek Vařeka
Rok: 2009, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.
článek v odborném periodiku

Ján Jessenský v kontexturenesanční filosofie
František Šimon, J. Nejeschleba
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Rohel dětem
Svatava Urbanová, Petr Rohel, Eva Rohlová
Rok: 2009, Městský obvod Ostrava-Pustkovec
kapitola v odborné knize

Jan Szcepański. Dzenniki z lat 1935 - 1945
Karel Kadłubiec
Rok: 2009, Muzeum Ustroński im. Jana Jarockiego
odborná kniha

Jazyk ve Wittgensteinově Tractatu
Antonín Dolák
Rok: 2009, Organon F
článek v odborném periodiku

Jazykový kontakt v dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Vybrané aspekty a terminologie
Jiří Muryc
Rok: 2009, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

Jazz, Poetry, Ethnicity and Democracy in the Work of Gary Snyder
Petr Kopecký
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku

Jelena Jedličková - kresby a obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Jen ve "Svornosti" je naše síla a spása (historie spolku Svornost v Krnově).
Lenka Králová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jeseň v pranostikách : porovnanie poľských a slovenských pranostík
Marta Pančíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Język dyskursu politycznego pierwszych wolnych wyborów w Czechach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Język, literatura i kultura czeska 2
Justyna KOSCIUKIEWICZ, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Języki w Kościele na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jihomoravský lignitový revír z hlediska zájmu památkové péče. In Sborník přednášek z pracovních seminářů Hornického muzea a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2009
stať ve sborníku

JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady
Pavel Kladiwa
Rok: 2009, Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
kapitola v odborné knize

Julius Bühler - architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Rok: 2009, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Antoni Barciak, Jiří Jung
Rok: 2009, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Júlové pranostiky
Marta Pančíková
Rok: 2009, ATH Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

K aktuálnímu stavu výzkumu jazyka na Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2009
stať ve sborníku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (my a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (My a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

K nové české heraldické a sfragistické literatuře 1981-2005
Tomáš Krejčík
Rok: 2009, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovenskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K problematike určovania bezekvivalentnej frazeológie
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K terminológii hlavových nervov
František Šimon, E. Marečková
Rok: 2009, Graeco Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

K úřednímu procesu přijetí do zemské stavovské obce v období od vydání Obnovených zřízení zemských do poloviny 19. století a jeho písemnostem
Jiří Brňovják, Jiří Brňovják
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava
Andrea Pokludová
Rok: 2009, K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava
článek v odborném periodiku

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

KADLEC, Petr - GÁBA, Petr: Město a městská společnost v procesu modernizace.
Petr Kadlec, Petr GÁBA
Rok: 2009
ostatní

Kapitoly z české oikonymie 20. století
Jaroslav David
Rok: 2009, Academia
odborná kniha

Karel Smrž - Literární juvenilie. Úvod.
Karel Tabery
Rok: 2009, Knihovna Václava Čtvrtka
kapitola v odborné knize

Kateřina Važíková, Madona ze Slezské Ostravy.Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středievropského umění
Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Každá věc má svůj čas
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Každá věc má svůj čas
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2009, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
kapitola v odborné knize

Když ptáci jedli koně, Satan prodával veteš a Richard Rorty hledal jak jsou věci ve skutečnosti
Tomáš Hauer
Rok: 2009, Kultura-Média-Kominikace
článek v odborném periodiku

KLÁT, J.; MATĚJ, M. Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě. Národní památkový ústav, Ostrava 2006
Alena Borovcová
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Kleió, vzácná Múza historie
Igor Lisový
Rok: 2009, Nová forma
odborná kniha

Knihovna
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

Knižní malba ve Francii za vlády Ludvíka IX a pozdních Kapetovců a její památky v českých a moravských knihovnách a archívech
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

KNOB, S.; ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

KOBIETA W POLSZCZYŹNIE (analiza obrazu kobiety na przykładzie wybranych polskich czasopism kobiecych)
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Koblov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivny prístup v glottodidaktike
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, FF UMB
kapitola v odborné knize

Kohákovo české nebe
Martin Škabraha
Rok: 2009, Literární noviny. Kulturně-politický týdeník
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub