Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Podnikání a životní styl měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce ve světle pozůstalostních spisů
Petr Popelka
Rok: 2010, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (7. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (3. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (5. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (6. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy
Anna Schneiderová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podvody Josefa Tandlicha a konec podnikání židovského podnikatele Philipa Landsbergera
Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger.
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poeta Laureatus Jiří Bartold Pontanus z Breitenberka a jeho hymnus o svaté Zdislavě: Humanistický básník jako stratég katolické reformace?
Kateřina NAAROVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pohyby / Movimientos
Svatava Urbanová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Pokušení jako inspirace
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010, Protimluv
článek v odborném periodiku

Politická anekdota jako historický pramen
Blažena Gracová
Rok: 2010, UJEP Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Polska krzyżówka panoramiczna a jęyzkoznawstwo
Radka POLJAKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskie szkolnictwo na Litwie - stan współczesny i perspektywy
Jiří ŠIMON
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskie szkolnictwo na Litwie - stan współczesny i perspektywy
Jiří ŠIMON
Rok: 2010
stať ve sborníku

Polszczyzna zaolziańska
Urszula Kolberová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Popis a konstrukce astrolábu podle raně středověkých textů
Marek Otisk
Rok: 2010, Aithér
článek v odborném periodiku

Postavení a vývoj romologie v České republice a její vliv na vytváření multikulturního prostředí
Jan Knejp
Rok: 2010, Ústav pro soudobě dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize

Postavy imigrantek v dílech současných amerických etnických autorek
Stanislav Kolář
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

(Post)Colonial Search for Identity of the Caribbean American (Grand)Daughters
Stanislav Kolář
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy
Eva Jandová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Poválečná konfiskace hotelu Palace v Ostravě (Případ rodiny Gronnerů)
Radoslav Daněk
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18.- 19. století
Radek Lipovski, Milan Myška, Petr Popelka, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Práce s rodinou agresivního dítěte jako možnost intervence.
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Práce s textem J. K. Rowlingové
Martin Tomášek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prameny k dějinám vzdělání a školství - tištěné programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy
Petr Kadlec, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku II.
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Prameny k životopisným údajům představených vybraných mužských klášterů v olomoucké arcidiecézi 1848-1918
David MANDÁT
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Preparation of Silicon Nanoparticular Nanocomposite with Thin Interparticular Tin Matrix
Roman ADAMCZYK
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Presidential doctrines and strategies of American foreign policy from 1947 to 1965
Marek HAMPL
Rok: 2010, Communications : scientific letters of the University of Žilina
článek v odborném periodiku

Prezentace výtvarného umění ve Slezském zemském muzeu - východiska, stav a perspektivy
Pavel Šopák
Rok: 2010, Bulletin Moravské galerie v Brně
článek v odborném periodiku

Pro bolest opatrně opřen
Iva Málková
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Problém vzdělanosti Romů - historický pohled
Nina Pavelčíková, Helena Nosková, Petr Bednařík
Rok: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize

Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru
Milan Myška
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Procesy internacionalizace současné ruské slovní zásoby
Blažena Rudincová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proč zpívat židovské písně?
Tomáš Novotný
Rok: 2010, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Profil motivační struktury učitele
Lucie Křeménková, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profil motivační struktury učitele
Lucie Křeménková, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2010
stať ve sborníku

Projektivní metody a dětská kresba
Kateřina Bartlíková
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Projektové řízení
Petra Šobáňová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Prokletá i požehnaná - tradice české literatury z perspektivy
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Proměny české antroponymie po roce 1989
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proměny šikany ve světě nových médií
Tomáš Rucki, Maria Vašutová, Michal Panáček, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ, Václav Moravec, Michal Panáček
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Proměny šikany ve světě nových médií
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ, Václav MORAVEC, Jan Nevřala, Michal Panáček, Tomáš Rucki
Rok: 2010, Neuveden
odborná kniha

Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prosocial behavior of volunteers.
Michaela Pečtová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub