Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vertextungsstrategien in deutschen und tschechischen Leserbriefen
Eva Cieślarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vida y muerte de Sefarad ? de convivencia a odio: Las causas de la crisis y de la desaparición de una sociedad multirreligiosa, multiétnica y multicultural en el territorio espaňol
Jiří Chalupa
Rok: 2013, Prague Papers on History of International Relations
článek v odborném periodiku

Vilém Flusser Archive, UdK Berlin
Martina Bruštíková Špidlová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vklady řeckého sochařství. Zisky pro dlačí vývoj evropské sochy
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vladimír Biloveský - Ivan Šuša: Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2013, Historická geografie
článek v odborném periodiku

Vnímání přírody v barokním kázání
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání času a prostoru
Lenka Kopečková
Rok: 2013, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Vnímání dětství ve šlechtickém prostředí a jeho reflexe v osobním deníku. Na příkladu hraběnky Gabriely z Žerotína a jejich potomků
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vocabulary Richness Measure in Genres
Miroslav Kubát, Jiří Milička
Rok: 2013, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Vodní mlýn, Ladislav Podešva, Postoupky č. p. 43
Petr GAŠPÁREK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volkspresse v boji proti nacionalismu a šovinismu
Michael RATAJ
Rok: 2013, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

"Volná hrubínovská trilogie" Ivy Málkové
Lukáš Průša
Rok: 2013, Průhledy
článek v odborném periodiku

Všichni dobří nevolníci
Martin Škabraha
Rok: 2013, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Všichni svatí Jana Obšila
Jiří Jung
Rok: 2013, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. století
Marek Otisk
Rok: 2013, Teorie vědy/Theory of Science
článek v odborném periodiku

Vymezení kompetencí v perspektivě růstu a rozvoje organizací u specialistů na rozvoj lidských zdrojů.
Marek Schneider, Anna Schneiderová, Jan Sebastian Novotný, Radka Čaníková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Výstavba škol na Hlučínsku v meziválečném období
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
stať ve sborníku

Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (01.04.2013 - 07.04.2013)
Milan Pišl
Rok: 2013
působení v zahraničí

Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (02.04.2013 - 06.04.2013)
Milan Pišl
Rok: 2013
působení v zahraničí

Využití mediace v sociální práci z pohledu sociálních pracovníků
Petra Šobáňová
Rok: 2013, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě
Blažena Rudincová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě
Marek Petrů, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav
kapitola v odborné knize

Významné lidé starého Egypta, Řecka a Říma v českém publicistickém rouše 21. století
Igor Lisový, doc. Lubor Kysučan, PhDr.
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.
Aleš Zářický, Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělání a společnost "dlouhého" 19. století
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzpomínky Jaromíra Smutného na Jana Masaryka
Pavel Carbol
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vzpomínky prof. Arnošta Klímy na Mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu v roce 1960
Milan Myška
Rok: 2013, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Vztah mezi rukopisným kancionálem Jana Augusty a tištěnými kancionály Jednoty bratrské
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahy mezi ceskymi zememi a Nizozemim behem stredoveku v oblasti
Pavol Černý
Rok: 2013, - HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY
článek v odborném periodiku

Wappenbriefe und Standeserhöhungensurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers?
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Was macht eine Sprache zur Wissenschaftssprache? Synchrones und Diachrones
Norbert Richard Wolf
Rok: 2013
stať ve sborníku

Wen das kint geboren ist,... Zur Sprache eines gynäkologisch-pediatrischen Traktats
Edita Pelikánová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Where life once used to be - the vanished places and sights
Tomáš Řeha, Martin DRÁPELA, Tereza Střelcová, Lukáš Vaculík
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Wie Emotionen verbalisiert werden. Zu Möglichkeiten der Strukturierung von sprachlichen Emotionsmitteln am Beispiel der Emotion FREUDE
Lenka Vaňková
Rok: 2013, ELTE Germanistisches Institut
kapitola v odborné knize

Wittgenstein I.: Ontologie
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
odborná kniha

Wolfgang Brückner a náboženskovzdělavatelná literatura raného novověku
Jan Malura
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Women
Helgard Ricarda Kramer-Washington, Josefine Carls
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Women´s studies
Helgard Ricarda Kramer-Washington, Rita Kurth
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Word length: aspects and languages
Ioan-Iovitz Popescu, Sven Naumann, Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak, Haruko Sanada, Anja Overbeck, Reginald Smith, Radek Čech, Panchanan Mohanty, Andrew Willson, Gabriel Altmann
Rok: 2013, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Writing the Prospective Student in the Text": On the Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wstęp do badań nad językowym obrazem psa w języku polskim
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Z dějin vědy o antickém starověku 3: Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracování
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
odborná kniha

Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a mýty
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Za Dušanem Cvekem
Lukáš Průša
Rok: 2013, Průhledy
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub