Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Realistické ztvárnění umírání a smrti v dílech Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

recenze básnické sbírky Natálie Paterová Uprostřed kosti duha
Iva Málková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

(recenze) Buchtová, B., Šmajs, J., Boleloucky, Z.: Nezaměstnanost. 2. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada. 2012. ISBN978-80-247-4282-3
Karel Paulík
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze knihy Jiřího Holého Tschechische Literatur 1945-2000: Tendenzen, Autoren, materialien. Ein Handbuch
Lucie Antošíková
Rok: 2013, Die Welt der Slaven : Internationale Halbjahresschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku

Recenze: MARIA FILIPOWICZ-RUDEK, PIOTR SAWICKI (red.), Sofía Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, Drozdowo, Fundacja Narwiańska / Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2012, 224 p., ISBN: 978-83-931500-5-2.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Studia Romanistica 2
článek v odborném periodiku

Recepcja przekładu "Strefy" G. Apollinaire´a w czeskim i polskim środowisku literackim w okresie międzywojennym
Agnieszka Baran
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA LACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Reception of Polish Aesthetics in Czech and Slovak Republic
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reconstructing the story of science in conference presentations: "... so from this position I was first interested in public's reaction ..."
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe Femme fatale v kultuře a umění českých zemí na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe Femme fatale v kultuře a umění českých zemí na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013, OFTIS Ústí nad Orlicí pro Historický ústav FF Univerzity Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16), tom. VI (Fontes archivi publici Litomericensis).
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Regionalforschung zur Literatur der Moderne
Irena Šebestová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Regionalizm śląski w dobie integracji europejskiej
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relations syntagmatiques des termes choisis dans les textes de l´Église catholique en français et en tcheque
Pavlína Žídková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2013, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Relocated from an Elevator to a Cattle Car
Stanislav Kolář
Rok: 2013, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Representation of the Orthodox Jewish Community in A. Goodman's Kaaterskill Falls and R. Goldstein's Mazel
Stanislav Kolář
Rok: 2013
stať ve sborníku

Résumé. Concept et image. Dépassements de la philosophie et de l´art
Zuzana Honová
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Revitalizace brownfields prostřednictvím kultury - případová studie Plechárna Černý Most
Petra Šobáňová, Blanka Marková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Revize sociální spravedlnosti
Kristina Uvírová, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rewolucja piwna w Czechach. Piwo Pilsner Urquell jako fenomen przeszłośći i współczesnośći
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rithmomachie - hra filosofů čili aritmetika jako zábava středověkých intelektuálů
Marek Otisk
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role a využití sochy ve středověku
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role angličtiny v procesu ústupu a obnovy menšinových jazyků
Miroslav Černý
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozmowa w deszczu [wiersze], Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, Kraków 2013, 15 s. ISBN 978-83-63261-07-08.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013
ostatní

Różnice w polskim, czeskim i angielskim nazewnictwie wybranych gatunków ssaków
Piotr Szałaśny
Rok: 2013, Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Rozvoj výzkumu hospodářských a sociálních dějin na Ostravské univerzitě
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rukopisné modlitební "nebeklíče" a jejich vztah k tiskům Martina z Kochemu
Šárka Havlová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruské zkratky a zkratková slova v kontextu 21. století
Blažena Rudincová, Květuše Lepilová
Rok: 2013, FF MU
kapitola v odborné knize

Rytířské řády, historie a současnost
Marek Vařeka
Rok: 2013, Masarykovo muzeum v Hodoníně
odborná kniha

Říha, Zdeněk - Fojtík, Pavel: Jak se tvoří měst: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 190 stran+ DVD. ISBN 978-80-01-05029-3.
Michaela Závodná
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

SCHAM in der deutschen und der tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Aussiger Beiträge
článek v odborném periodiku

Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere
Igor Lisový
Rok: 2013, Historica
článek v odborném periodiku

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2013, Mediaevalia historica bohemica
článek v odborném periodiku

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Selected FSP Aspects of a Narrative Text
Ivana Řezníčková
Rok: 2013, Ostravská Univerzita v Ostravě
odborná kniha

Senzualismus v meditativních knihách českého baroka
Jan Malura
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Setkání naše odloučením jest a odloučení naše setkáním"
Lukáš Průša
Rok: 2013, Te Deum
článek v odborném periodiku

Setkávání a prodlévání s básníkem, prozaikem, dramatikem, publicistou
Iva Málková
Rok: 2013, Tvar
článek v odborném periodiku

Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile
Karla Kovalová
Rok: 2013, Salem Press
kapitola v odborné knize

Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile
Karla Kovalová
Rok: 2013, Salem Press
kapitola v odborné knize

Shaped by the Legacy of the Holocaust. The Second Generation Voices in American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Shipbuilding Production for the Austro-Hungarian Navy by the Vítkovice Ironworks (1891-1914)
Aleš MATERNA
Rok: 2013, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
článek v odborném periodiku

Signifikace v díle Waltera Burleyho: Lze se obejít bez její definice?
Jakub VARGA
Rok: 2013, Aithér
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub