Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Frazémy v dvojjazyčných informačních časopisech římskokatolických farností na Českém Těšínsku
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

Frazeologizmy czeskie z komponentem muž
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frequency and declensional morphology of Czech nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize

Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize

Galerií literárních krajin Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Rok: 2013, Vilém Mrštík. Od realismu k moderně (k 150. výročí narození)
článek v odborném periodiku

GENDEROVÉ CHÁPÁNÍ LITERÁRNÍCH POSTAV V PRÓZÁCH ARNOŠTA LUSTIGA
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013, USTA ad Albim BOHEMICA
článek v odborném periodiku

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

GRACE A LA CRISE OU A CAUSE DE LA CRISE ?
Iva Dedková
Rok: 2013, Studia romanistica. Vol. 13, Num. 1/2013
článek v odborném periodiku

Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu
Svatava Urbanová, Iveta Drzewiecka
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gundakar von Liechtenstein und seine Aktivitäten in Oberschlesien
Jan Al Saheb
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Handel und Marketing
Milan Pišl
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hauserovo pojetí univerzálního subjektu a možné námitky
Antonín Dolák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Health of college students and coping strategies
Karel Paulík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hildenbrand, Zuzana: Emprunts lexicaux ? l?allemand dans le français contemporain, Olomouc: Univerzita Palackého
Jan Holeš
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Fakulta humanitních studií UK Praha
kapitola v odborné knize

Historie železničních vleček na Báňské dráze a Historie železničních vleček v OKR
Lukáš Vaculík, Tomáš Řeha
Rok: 2013
kurátor výstavy

History of Repression or Repressive History?
Martin Škabraha
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice)
Petr Popelka
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Hlučínské gymnázium : architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlučínské gymnázium: architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
stať ve sborníku

"Honnete femme de Krumau." K četbě a čtenářství Marie Ernestiny z Eggenbergu (1649-1719).
Jitka Radimská
Rok: 2013, Knihovna Akademie věd ČR
kapitola v odborné knize

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina Uvírová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské aktivity Hartmanna II. z Lichtenštejna a jeho syna knížete Karla I. z Lichtenštejna
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky
Michal Zezula
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Hull, The Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, stáž 18.9.-21.9. 2013
Karla Kovalová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY)
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideál
Antonín Dolák
Rok: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení
Robert Antonín
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Im Facebook ist man nie fremd
Milan Pišl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In search of American Identity
Stanislav Kolář
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrializace jako regionální fenomén?
Milan Myška, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová
Rok: 2013, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Industrializacja Śląska Cieszyńskiego
Milan Myška, Idzi Panic
Rok: 2013, Starostwo Powiatowe Cieszyn
kapitola v odborné knize

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize

Institut für Germanistik, Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí



 
facebook
instagram
rss
social hub