Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Mezi dětstvím a dospělostí.Vybrané kapitoly z psychologie adolescence
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mezigenerační kontinuita inteligence na provincii
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní projekt l-pack v zahajovací etapě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej
Aleš Zářický, Kateřina Včíslová, Jana Knapiková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Milan Kundera: Sociologické aspekty života a díla
Svatava Urbanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Militia est vita hominis
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha

Miroslav Geršic: Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů
Petr Kadlec
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Mlýnský náhon a Fortenský mlýn
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Mnichov, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění
Jan Holeš, Marie Voždová, Václava Bakešová, Kritýna Křeháčková, Martin Marek, Andrea Tureková, Zuzana Hildenbrand, Květa Kunešová, Eva Voldřichová Beránková
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Moderní život se odehrává na obrazovkách
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013, Culturologia / The Journal of Culture
článek v odborném periodiku

Möglichkeiten des Emotionsausdrucks im Facebook. Analyse am Beispiel der Geburtstagswünsche.
Milan Pišl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Möglichkeiten und Grenzen der Rekatholisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau
Jan Al Saheb, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
kapitola v odborné knize

Moravské kvaterny Majestátů
Jiří Brňovják
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období
Jan Al Saheb
Rok: 2013, Muzeum Těšínska
odborná kniha

Motiv paměti v poetice Ivana Blatného a Ivana Diviše
Roman POLÁCH
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Motyw "granicy" w poezji Śląska Cieszyńskiego
Michal Przywara
Rok: 2013
stať ve sborníku

Možnosti a meze integrace Romů - počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
kapitola v odborné knize

Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém překladu
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Multimodality in Advertising University Education
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimodality of Snowclone Memes
Markéta Bilanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multisenzorické pomůcky v jazykovém vzdělávání na příkladech z angličtiny
Markéta Bilanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Muryc, J., Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize

MUSIL, Jiří, prof., PhDr., CSc., sociolog, věd. pracovník, pedagog (biogram)
Petr GÁBA, Lumír Dokoupil, Radoslav DANĚK, Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
kapitola v odborné knize

My a "naši" chudí.
Andrea Pokludová
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na prahu industrializace, 1763-1828
Jiří Brňovják
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Na přelomu věku
Igor Lisový
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Napětí každodennosti a nadčasovosti v "nové" angažované poezii 21. století
Roman Polách
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narracja jako sposób autoprezentacji osób bezdomnych
Anna Burek
Rok: 2013, Rozprawy Komisji Językowej
článek v odborném periodiku

Narzędzia internetowe a wzrost kompetencji językowych studentów
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narzędzia internetowe a wzrost kompetencji językowych studentów
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
stať ve sborníku

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive
Jana Raclavská
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nazwy własne jako nośnik treści socjokulturowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebeklíče Martina z Kochemu coby průvodci každodenností raněnovověké ženy
Šárka Havlová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nedourčenost vědeckých teorií, holismus a bayesovské mechanismy výběru
Ondřej Kormaník
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub