Publikační činnost - IS PUBL
Uniwersytet Jagielloński Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Urszula Kolberová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Anna Burek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Mizerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Urban Rail Transport and its Role in a Modernizing Society at the Turn of the 20th Century
Michaela Závodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

Urbanistický a architektonický vývoj města Hlučína
Adam HUBÁČEK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 10. Die Zeit Karls IV. 1372-1378, ed. E. Rotter
Dalibor Janiš
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

ÚSTAV EDVARDA BENEŠE V LETECH 1950-1964
Pavel Carbol
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Ústavy šlechtičen v habsburské monarchii jako městské instituce pro výchovu urozených dívek
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod
Antonín Dolák
Rok: 2015, Repronis
kapitola v odborné knize

Úvod do judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodní slovo
Jan Herůfek, Jaroslav Franc
Rok: 2015, Refugium
kapitola v odborné knize

Úvodní slovo na křtu knihy Milana Krupy Sebraný spis
Iva Málková
Rok: 2015
ostatní

V souřadnicích všeho a ničeho?
Petr Hrtánek, Roman Polách
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

V zemi mudrců a olympijských vítězů
Igor Lisový
Rok: 2015, Repronis
odborná kniha

Ve Skalici nejsou žádní Němci! Spor o národnost při sčítání lidu v roce 1921.
Dan Gawrecki
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
článek v odborném periodiku

Vědecký šovinismus
Vít Horák
Rok: 2015
ostatní

"Velká deprese" 19. století a peněžnictví v českých zemích
Jan Hájek, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Jindřich Soukup
Rok: 2015, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Veni sponsa Christi... Female Monastic Spirituality and Art in Late Medieval Bohemia
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Verbale und nonverbale Vagheit in englisch- und deutschsprachigen Interviews. Buchbesprechung
Eva Bajerová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vermittlung von Wissen in Hinsicht auf den aktuellen (medialen) Sprachgebrauch
Milan Pišl
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Víra v umění. Z uměleckých sbírek hrabovské farnosti
Martin Slepička
Rok: 2015
kurátor výstavy

"Visual catechisms" in Bohemian Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vita coaetanea / Současný život
Jan Herůfek
Rok: 2015, nakladatelství Pavel Mervart
odborná kniha

Vliv polského slovesného folkloru na ústní lidovou slovesnost na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv polských režisérů, herců loutkoherců a scénografů na českou divadelní scénu
Alice Olmová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad")
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech - teorie versus praxe
Petr Kadlec
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty audiovizuálního překladu v praxi (na příkladě češtiny a polštiny)
Urszula Pacíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vybrané jazykové vlastnosti politického diskursu
Denisa Brumarová
Rok: 2015, Anagram
kapitola v odborné knize

Vydáni kritické hybridní edice
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Výstava národního muzea: Smrt
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výstavba nového poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni v letech 1885 - 1886 za působení faráře Jana Böhma
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Vytvoření databáze audio a videonahrávek pro výuku tlumočnických disciplín
Milan Pišl
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka tlumočnických seminářů na Univerzitě Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko (27.04.2015 - 01.05.2015)
Milan Pišl
Rok: 2015
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.11.2015 - 14.11.2015)
Milan Pišl
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vývoj dopravy a komunikací
Petr Popelka, Jiří Dvořák
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

Vývoj peněžní a úvěrové soustavy
Jan Hájek, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

Vývoj Slovenska a Česka po vstupu do EU z pohledu vybraných demografických a makroekonomických ukazatelů
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku


