Publikační činnost - IS PUBL
Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První válečné půjčky a české spořitelny v roce 1915
Jan Hájek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Před 110 léty se narodil Vilém Závada
Iva Málková
Rok: 2015
ostatní

Předmluva (k Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost)
Jan Herůfek
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Přednáška pro studenty maturitních ročníků
Iva Málková
Rok: 2015
ostatní

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 18-20.11.2015.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2015
působení v zahraničí

Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Příklady edukačního využití průmyslového dědictví v Ostravě
Květa Jordánová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava projektu rovných příležitostí absolventů OU a VŠB TUO na trhu práce.
Marek Schneider, Petra Šobáňová, Martina Schneiderová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.
Martin Tomášek, Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Psychometrické vlastnosti nástroja - emočná inteligencia sestier v interakcii s geriatrickými pacientmi
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2015, Logos Polytechnicos
článek v odborném periodiku

Public Sociology and Hermeneutics
Vít Horák
Rok: 2015, Critical sociology
článek v odborném periodiku

Public Sociology and Hermeneutics
Vít Horák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pýthagorova tabule v raném latinském středověku
Marek Otisk
Rok: 2015, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Quantitas abstracta et discreta
Marek Otisk
Rok: 2015, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

Quelques remarques sur la féminisation linguistique dans la langue
Jan Holeš, Martin Pleško
Rok: 2015, Nová filologická revue
článek v odborném periodiku

Radují a zlobí se Němci a Češi stejně? Aneb vyjadřování emocí v němčině a v češtině
Martin Mostýn
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raková : La traduction tch?que du français. Brno : MU.
Jan Lazar
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reading Black, Reading Czech
Karla Kovalová
Rok: 2015, Review of Arts and Humanities
článek v odborném periodiku

Recenze na knihu Jindřich vybíral, Leopold Bauer - heretik moderní architektury
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recepcii russkoj filosofii v Čechii: T. G. Masaryk i T. Špidlik
Lenka Naldoniová
Rok: 2015, Věče. Žurnal russkoj filosofii i kultury.
článek v odborném periodiku

Reflexe bezvýznamnosti a její možnosti zření (Milan Kundera: Oslava bezvýznamnosti - La fiesta de la insignificancia)
Svatava Urbanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena)
Miroslav Mikulášek, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná)
Kristýna BÍLKOVÁ, Lucie Nováková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního lexika
Kristýna Bílková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Religious Transformation in Early Modern Periphery. Law and Mercy: Image, Place and Communication in the Multi-confessional Community of 16th Century Ostrava
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Renata Putzlacher - "cieszyńska poetka dialogu"
Michal Przywara
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Resilience a prevence: jaký význam má teorie pro praxi?
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2015
stať ve sborníku

Risk Behaviour in Cyberspace.
Maria Vašutová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Rithmomachie - souboj čísel čili aritmetická hra filosofů
Marek Otisk
Rok: 2015, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Robert Dittmann - Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny
Jaroslav David
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku
Anna Pumprová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rola agresji w komunikacji na pograniczu
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rola języka w przeżywaniu wiary Zaolziaków
Tereza Ondruszová
Rok: 2015, Zwrot
článek v odborném periodiku

Role městské kolejové dopravy při trávení volného času Ostravanů (1918-1938)
Michaela Závodná
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role rodinného podnikání při přeměně tradičního řemeslného pivovarnictví v moderní průmyslovou velkovýrobu
Radoslav DANĚK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role sdílené znalosti v koordinačních situacích: Přehodnocení Binmorovy námitky ve formálním rámci Cubitta a Sugdena
Vojtěch ZACHNÍK, Antonín Dolák
Rok: 2015, Universitas Ostraviensis
kapitola v odborné knize

Román Emila Hakla Skutečná událost v kontextu současných diskusí o angažované literatuře
Petr Hrtánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Rostliny používané na Těšínském Slezsku v lidovém léčitelství a jejich názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Roš hašana a Vysoké svátky
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle pohlaví a věku
Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Eva Reiterová, Marek Malůš , Fac Ondřej
Rok: 2015, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Rozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodině
František Baumgartner, Markéta Kubinová
Rok: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Ruská akademie věd v Moskvě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
působení v zahraničí

Ruská zpívaná poezie
Igor Jelínek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


