Slavica Iuvenum XXI

Simona Mizerová, Lukáš Plesník (eds.), Slavica Iuvenum XXI. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica Iuvenum 2020. Ostrava 2020.

FULLTEXT soubor pdf 3,56 MB

Úvod / Wstęp / Введение
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.01
Fulltext soubor pdf 0,13 MB

LINGVISTIKA / JĘZYKOZNAWSTWO / ЛИНГВИСТИКА

Илья Афанасьев
Корпус старославянского языка: недостающее звено в диахронической славистике
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.02
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Perla Bartalošová
Redefinovanie sociálnej skupiny seniorov na základe nových prístupov v jazykovede
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.03
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Ангелика Богочова
Развитие русской медицинской терминологии
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.04
Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Наталья Буханова
История лексемы гусь в стилистическом и ономастическом аспектах
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.05
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Екатерина Горячкина
Лексема козодой на общерусском и славянском фоне
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.06
Fulltext soubor pdf 0,30 MB

Dorota Hamerlok
Analiza semantyczna czasownika wściec się w polszczyźnie
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.07
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Габриела Камионка
Восприятие фальшивой дружбы русскими и поляками (на материале интернет-мемов)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.08
Fulltext soubor pdf 0,49 MB

Ewa Kozik
Postać zdrajcy w polskich mediach społecznościowych – analiza dyskursu
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.09
Fulltext soubor pdf 0,39 MB

Александра Козлова
Знания о растительном мире в языковой картине мира русского народа
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.10
Fulltext soubor pdf 0,25 MB

София Макарова
Семантическая структура лексемы голубь в истории русского языка
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.11
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Григорий Маркадеев
Ономастика деревень Дубровского прихода Кривандинского сельского поселения
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.12
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Моника Павлас
Домашние птицы в русской, польской и английской фразеологии
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.13
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Kristína Piatková
Podcasty a ich potenciál v štylistike
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.14
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Maria Rudnicka
Obraz starego człowieka w prasie. Analiza dyskursu w tekstach o starości w tygodniku „Polityka” w 2012 r.
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.15
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Арсений Романов
Диалектная лексема рель в русской ономастике
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.16
Fulltext soubor pdf 0,34 MB

Алена Садова
Пословицы о сельскохозяйственном обиходе в славянских языках
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.17
Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Mária Stanková
Semiotická analýza ako metóda skúmania žurnalistických textov
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.18
Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Моника Стенхлакова
К проблеме словоизменительной системы русского и польского глагола
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.19
Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Maria Stryszewska
Przymiotniki odrzeczownikowe z sufiksem -ny / -ный / -ен w j. polskim, rosyjskim, macedońskim
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.20
Fulltext soubor pdf 0,33 MB

Гюзаль Таирова
Вербализация лингвокультурологического концепта «женщина» (на основе произведений Софи Кинселлы)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.21
Fulltext soubor pdf 0,30 MB

Анна Ульяненко
Семантическая структура лексемы лебедь в истории русского языка
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.22
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Кристина Ульянова
Сближение форм вежливости в славянских языках на материалах русского, чешского, украинского языков
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.23
Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Кристина Васянина
Пословицы о диких животных в славянских языках
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.24
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Dominika Vincejová
Slovenské a poľské lingvistické termíny z aspektu temporálnej motivácie
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.25
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Александра Земба
Польский и русский рыболовные социолекты (мотивационный аспект)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.26
Fulltext soubor pdf 0,34 MB

LITERÁRNÍ VĚDA A KULTUROLOGIE / LITERATUROZNAWSTWO I KULTUROZNAWSTWO / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Dorota Bełtkiewicz
Archetypy i symbole w baśniach europejskich i arabskich jako modele rekonstrukcji kulturowego obrazu świata. Studium porównawcze
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.27
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Bogusław Bogusz
Stereotyp i autostereotyp Polaka w wypowiedziach uczestników programu telewizyjnego „Europa da się lubić”
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.28
Fulltext soubor pdf 0,30 MB

Anna Brzezińska-Winkiel
Motyw melancholii w czeskiej awangardowej poezji wizualnej na przykładzie utworu Na jehlách těchto dní Jindřicha Heislera i Jindřicha Štyrskiego
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.29
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Katarína Cupanová
Jednodejstvová hra v slovenskej modernistickej dráme na začiatku 20. storočia (na príklade hier VHV a VHS)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.30
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Michaela Ditrichová
Láska na jednu noc v polském filmu 60. let
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.31
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Weronika Grochowicka
Patriotyzm w kazaniach Grigora Pyrliczewa
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.32
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Gabriela Homoľová
Aktualizácia románu Anna Kareninová v seriálovej podobe
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.33
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Klaudia Jeznach
Juliusza Słowackiego koncepcja poezji. O twórczości korespondującej z muzyką i malarstwem
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.34
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Agnieszka Kunda
Komunikacja multimodalna na przykładzie malarskich relacji dialogowych obrazu i słowa w twórczości krakowskich artystek – Marii Więckowskiej i Teresy Rudowicz
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.35
Fulltext soubor pdf 0,37 MB

Adrianna Kus
Przekraczanie granic w procesie zadomowienia
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.36
Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Павел Ланевски
Произведения Виктора Пелевина в контексте постструктурализма
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.37
Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Daria Ogon
Transfer kultury rosyjskiej w przekładach dramatów Nikołaja Kolady
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.38
Fulltext soubor pdf 0,35 MB

Gabriela Onušková
Umberto Eco – Baudolino: Postmoderný prístup autora (medievalistu) k historickej látke
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.39
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Julia Piotrowska
Nowe i konwergentne formy przedstawiania treści audiowizualnych. Telewizja i YouTube: perspektywa porównawcza
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.40
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Markéta Poledníková
Solovjov, Dostojevskij a základy morálky
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.41
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Kamila Supeł
Wilkołak Tomasza Olizarowskiego – poemat (nie)odnaleziony
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.42
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Елена Сысоева
Восприятие гуманистических идей детских и педагогических книг Я. Корчака в современной России
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.43
Fulltext soubor pdf 0,25 MB

Anna Szewczykowska
Krasińskiego wizja przyszłości ukazana w listach
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.44
Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Шимон Шидловский
Категория пространства в новейшей русской литературе на основе романа Дмитрия Алексеевича Глуховского Метро 2033
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.45
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Mário Veverka
Obraz iného v Prednej stráži B. Prusa
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.46
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Aleksandra Wróbel
Dążenie do sensu, czyli o potrzebie korzystania z nauk pomocniczych w literaturoznawstwie
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.47
Fulltext soubor pdf 0,21 MB

Konrad Zielonka
Bajroniczna kreacja szatana w wybranych utworach „Anielskiej Sagi” Mai Lidii Kossakowskiej
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.48
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

TRANSLATOLOGIE / TRANSLATOLOGIA / ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Давид Адамчик
Языковые и культурные особенности русского перевода книги Мариуша Щигела Gottland
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.49
Fulltext soubor pdf 0,33 MB

Александер Богуш
Лагерный язык в переводе романа Обитель Захара Прилепина на польский язык
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.50
Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Шимон Брызек
Высоцкий Маленьчука. Сколько Маленьчука в переводах песен Высоцкого?
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.51
Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Piotr Czajkowski
Tłumaczenie semileksemów w literaturze serbskiej na język polski
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.52
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Лукаш Гемборек
Языковые показатели карнавализации в романах Бориса Акунина и их польских переводах
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.53
Fulltext soubor pdf 0,33 MB

Мачей Малек
Языковая личность персонажа драматургического произведения в переводе и постановке (по материалам пьесы Н. В. Гоголя Женитьба)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.54
Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Aleksandra Wojnarowska
O przekładzie tytułów bułgarskich przepisów kulinarnych na język polski
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.55
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Каролина Зелиньска
Имена собственные в русском и английском переводах Ведьмака А. Сапковского
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI.56
Fulltext soubor pdf 0,33 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2021