Slavica Iuvenum XXII

Simona Mizerová, Lukáš Plesník (eds.), Slavica Iuvenum XXII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica Iuvenum 2021. Ostrava 2021.
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII

FULLTEXT soubor pdf 3,82 MB

Úvod / Wstęp / Введение
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.01
Fulltext soubor pdf 0,15 MB

LINGVISTIKA / JĘZYKOZNAWSTWO / ЛИНГВИСТИКА

Наталья Баринова
Этнолингвистический обзор лексем рябина и калина в культуре древних славян
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.02
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Ангелика Богочова
Функционирование медицинского социолекта в чешском и русском языке
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.03
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Piotr Czajkowski
Warsztat tłumacza sądowego w translacji chorwacko-polskich terminów prawnych
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.04
Fulltext soubor pdf 0,22 MB

Jana Demelová
Termíny označujúce súrodencov rodičov a ich partnerov v západoslovanských a južnoslovanských jazykoch
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.05
Fulltext soubor pdf 0,41 MB

Дарья Гальцова
Синонимические соответствия в тематической группе «Названия пищи» (на примере воронежских говоров)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.06
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Елена Ищенко
Обзор символического значения лексемы кукушка в синхроническом и диахроническом аспекте
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.07
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Ewa Kozik
Dyskurs polskich mediów alternatywnych jako sposób tworzenia postprawdy
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.08
Fulltext soubor pdf 0,25 MB

Анна Козлова, Софья Колгушкина, Дарья Петропавлова
Погодные явления в природе в русской языковой картине мира
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.09
Fulltext soubor pdf 0,26 MB

Dominika Kubišová
Jazykový obraz zemetrasenia v príspevkoch chorvátskych politikov na Facebooku
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.10
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Daria Ogon
Gatunki charakterystyczne dla języka turystyki
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.11
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Jana Pikulová
Vybrané problémy česko-polské terminologie sportu
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.12
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Моника Стенхлакова
К проблематике словоизменительной системы имени существительного в русском, польском и словацком языках
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.13
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Dominika Vincejová
Slovenské a poľské lingvistické termíny morfologickej roviny z aspektu vybraných typov lexikálnej motivácie
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.14
Fulltext soubor pdf 0,33 MB

Татьяна Воеводина, Александра Русинова
Формирование представлений о народной этике в языковой картине мира младшего школьника
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.15
Fulltext soubor pdf 0,25 MB

Aleksandra Wojnarowska
Status słowotwórczych elementów klasycznych w wybranych ujęciach językoznawców słowiańskich
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.16
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Александра Земба
Использование программы Treq в польско-русском переводе
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.17
Fulltext soubor pdf 0,43 MB

LITERÁRNÍ VĚDA / LITERATUROZNAWSTWO / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Anna Brzezińska-Winkiel, Anna Gańko
Miastokształty – poezja konkretna w przestrzeni miejskiej Wrocławia na przykładzie realizacji utworów Stanisława Dróżdża
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.18
Fulltext soubor pdf 0,96 MB

Anna Brzezińska-Winkiel
Film Otesánek Jana Švankmajera jako intertext
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.19
Fulltext soubor pdf 0,29 MB

Kamila Byrtek
Figury matki i dziecka w poezji Ireny Wyczółkowskiej
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.20
Fulltext soubor pdf 0,28 MB

Zuzana Dupalová
Odkaz Musorgského Borise Godunova v dramatu Smuta Arsenije A. Goleniščeva-Kutuzova
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.21
Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Gabriela Eibenová
Hraničné životné situácie a ich stvárnenie v próze pre deti a mládež
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.22
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Jolanta Greń
Komunizm jako religija. Odzwierciedlenie myśli Mikołaja Bierdiajewa w utworze Swietłany Aleksijewicz „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka“
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.23
Fulltext soubor pdf 0,27 MB

Gabriela Homoľová
Špecifiká seriálových adaptácií románu
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.24
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Ľudmila Horká
Telo a emócie v krátkej próze Margity Figuli
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.25
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Алена Иванова, Анна Гороховцева, Татьяна Титова
Воспитательные сюжеты в русских и чешских бытовых сказках
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.26
Fulltext soubor pdf 0,25 MB

Klaudia Jeznach
Piękno słowa. O problemach estetycznych w twórczości C. K. Norwida
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.27
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Agnieszka Kunda
„Pismo jest jak obraz“ – zapiski Marii Więckowskiej. Interpretacja wybranych fragmentów z elementami grafologicznej analizy pisma
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.28
Fulltext soubor pdf 0,53 MB

Gabriela Onušková
Status historického románu v diele Čarodejnica z Florencie od Salmana Rushdieho
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.29
Fulltext soubor pdf 0,24 MB

Barbora Petrová
Charakter a postavenie komiksu v literatúre a vo filme
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.30
Fulltext soubor pdf 0,23 MB

Mária Stanková
Recenzia v 21. storočí
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.31
Fulltext soubor pdf 0,26 MB

TRANSLATOLOGIE / TRANSLATOLOGIA / ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Dawid Adamczyk
Obraz Rosjanina w reportażu Jacka Hugo-Badera „Biała gorączka“ i jego rosyjskim przekładzie
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.32
Fulltext soubor pdf 0,32 MB

Szymon Bryzek
Aranżacja piosenki a jej wpływ tłumaczenie i jego recepcję (na materiale utworów Włodzimierza Wysockiego w przekładach Macieja Maleńczuka)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.33
Fulltext soubor pdf 0,31 MB

Łukasz Gęborek
O przekładzie opisów ilustracji w cyklu „Bruderszaft ze śmiercią“ Borisa Akunina
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.34
Fulltext soubor pdf 0,86 MB

Каролина Зелиньска
К вопросу о переводе названий квестов в компьютерных играх (на примере игры «Dragon Age: Inquisition»)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII.35
Fulltext soubor pdf 0,32 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2021