OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM

Pavel Hruboň

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 209, budova D
funkce:
obor činnosti:dějiny středověku, papežská diplomatika
pomocné vědy historické, papežská diplomatika, církevní dějiny
dějiny středověku, papežská diplomatika
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2011
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Hruboň, P. Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku: Strukturovaný rejstřík incipitů papežských listin z let 1378-1431 k edicím Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia a Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017. Interpretationes, series B/4. 222 s. ISBN 978-80-7464-970-7.
Psík, R., Hruboň, P., Krafl, P. O., Zachová, J., Elbel, P., Bárta, S., Knudsen, A. L., Bruggmann, T., Havel, D., Führer, L., Kapral, M., Hanousek, J., Černušák, T., Mráz, K., Sterneck, T. a Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 24. 240 s. ISBN 978-80-7286-249-8.
Hruboň, P. Papal litterae minoris iustitiae: sources of administrative and legal practice of the papal delegate judiciary. General legal diplomatic overview of the charters concerning the Moravian monasteries from the beginning of 13th century to the late 15th century. In: Prameny církevního práva a správy a jejich ediční zpřístupnění.
Hruboň, P. PAPEŽSKÁ PROTEKČNÍ PRIVILEGIA A LISTY 13.?15. STOLETÍ PRO MORAVSKÉ KLÁŠTERY: Statisticko-diplomatický přehled a drobná úvaha o jejich významu. Mediaevalia Historica Bohemica. 2016,
Hruboň, P. Pomocné vědy historické: multimediální internetová podpora k výuce paleografie a historické chronologie. 2016.
Hruboň, P. Papežské litterae iustitiae jako prameny kanonických procesně právních norem papežského delegovaného soudnictví a jejich ediční zpřístupnění. Na příkladu listin v záležitostech moravských klášterů od počátku 13. století do konce velkého schismatu. In: Prameny církevního práva a jejich ediční zpřístupnění. Praha: Historický ústav AV ČR, Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR. 2015.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Hruboň, P. Středověká listina. Dějiny a současnost. 2015, roč. 37, s. 31-32. ISSN 0418-5129.
Hruboň, P. a Psík, R. K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně: Příspěvek k dějinám augustiniánů eremitů na Moravě a k dějinám cisterciáckého kláštera ve Velehradě.. Časopis Matice moravské. 2014, roč. 133, s. 359-381. ISSN 0323-052X.
Hruboň, P. Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2014.
Hruboň, P. Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku. 2013.
Hruboň, P. a Psík, R. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2013. Spisy Ostravské univerzity č. 280/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-256-2.
Hruboň, P. Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z první poloviny 18. století.. 2013.
Hruboň, P. Počátky avignonského papežství a české země. 2013.
Hruboň, P. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16), tom. VI (Fontes archivi publici Litomericensis).. 2013.
Hruboň, P. Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě ve středověku: Od prvních ženských založení do konce vlády Karla IV.. In: Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka a její doba. s. 121-130. ISBN 978-80-7405-082-4.
Hruboň, P. Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě. In: Církev, žena a společnost ve středověku. Hradec Králové. 2009.
Hruboň, P. Originální papežské litterae clausae v archivech na Moravě do roku 1526. In: Sacri canones servandi sunt. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008. Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008. s. 506-513. ISBN 978-80-7286-121-7.
Hruboň, P. Papežská protekční privilegia a listy pro moravské kláštery do konce 15. století. Statistické zhodnocení. In: Diplomatica ecclesiastica. Bratislava, Slovenský národný archív. 2008.
Hruboň, P. Český historický ústav v Římě. 2007.
Hruboň, P. Český historický ústav v Římě. 2006.
Hruboň, P. Engelbert Glier. In: Biografický slovník Slezska a Severní Moravy, Nová řada 9 (21). Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 31-32. ISBN 80-7368-255-9.
Hruboň, P. a Brňovják, J. Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice. In: Erbové listiny. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spločnosť, 2006. Slovenská genealogicko-heraldická spločnosť, 2006. s. 152-161. ISBN 80-89023-86-X.
Hruboň, P. a Brňovják, J. Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice. In: Erbové listiny. Martin. 2006.
Hruboň, P. Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I-II. 2006.
Hruboň, P. Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví. 2005.
Hruboň, P. Křižácká procesí v Ludgeřovicích. Zapomenutá velikonoční tradice z Hlučínska. Protimluv. 2005, roč. 4, s. 22-23. ISSN 0 (MK ČR E 13597).
Hruboň, P. Originály papežských listin v moravských archivech z let 1198-1431. In: Studia Iuvenilia MMIII. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 37-69. ISBN 80-7042-665-9.
Hruboň, P. Średniowieczny obraz świata. 2004.
Hruboň, P. Kolokvium Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České republice na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny.
Hruboň, P. Soupis originálních papežských listin v Zemském archivu v Opavě, Moravském zemském Archivu v Brně, jejich pobočkách a městských archivech na Moravě (1198-1526).


Nenalezen žádný záznam.Pomocné vědy historické: multimediální internetová výuková podpora k výuce paleografie a historické chronologie
Hlavní řešitelMgr. Pavel Hruboň, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub