OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Eva Jandová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 502, budova D
funkce:
obor činnosti:morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1863
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008FF UP Olomouc - hodnost doc.
1998FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1976 - 1981FF UP Olomouc - studium oboru učitelství čeština - němčina (PhDr.)
1989 - 1993Gymnázium, Šmeralova ul., Ostrava

Praxe

1982 - dosudKČJ FF OU, odborná asistentka, docentka
1981 - 1982FF UP Olomouc - studijní pobyt

Výzkum a grantová činnost

 • Granty neaktivní:
  • interní grant FF OU (1992-1995) - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. (Řešitelka D. Davidová);
  • grant GA ČR 405/95/0009 (1995-1997) Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. (Řešitelky O. Müllerová a D. Davidová)
  • grant GA ČR 405/98/0639 (1998-2000) Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace. (Od července 1998 řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/04/1035 (2004-2006) Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu). (Řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/09/0113 (2009-2011) Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci.(řešitelka J. Svobodová).

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Jazykovědné sdružení ČR
 • členka recenzní rady Časopisu pro moderní filologii

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborný časopis Časopis pro moderní filologii a publikace FF UP Olomouc (katedra bohemistiky)

Univerzitní aktivity

 • Senát FF OU: 1991-1993 (členka);
  • 1992 - 1993 (předsedkyně);
  • 2003 - 2006 (předsedkyně);
  • 2006 - 2009 (předsedkyně).
 • Senát OU: v letech 1991-1992 (členka).

Základní výzkumné zaměření

 • Mluvená komunikace
 • Komunikace na internetu


Všechny publikace

Hradilová, D., Bláha, O., Svobodová, D., Mitter, P., Jandová, E., Svobodová, J. a Bednaříková, B. Proměny slova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 113 s. ISBN 978-80-244-3489-6.
Jandová, E. Specifika jazykové komunikace v nových médiích. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2013.
Jandová, E. A jsme stále více svobodnější ?. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě. 2012.
Jandová, E. Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností. In: Přednáška v kurzu Moderní mluvnice češtiny. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Jandová, E. Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce). In: konference Proměny slova. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
Jandová, E. Nová média - nová čeština?. In: Přednáška v kurzu Moderní mluvnice češtiny. Opava: Slezská univerzira v Opavě. 2012.
Jandová, E. Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit). 2012.
Jandová, E. Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice). 2012.
Jandová, E. Čeština internetu a SMS. In: Přednáška v kurzu Moderní mluvnice češtiny. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, D. a Svobodová, J. Čeština pro učitele. 2010.
Jandová, E. Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 138-145. ISBN 978-80-7368-922-3.
Jandová, E. Prožívání jazyka na internetu. In: Užívání a prožívání jazyka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 361-365. ISBN 978-80-246-1756-5.
Jandová, E. Mluvená a psaná čeština v nových médiích. In: Translatologia Ostraviensia IV. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 34-40. ISBN 978-80-7368-682-6.
Jandová, E. Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí. In: 12. kulatý stůl - Komunikace s dětmi a ml ádeží - spojující i rozdělující. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 18-23. ISBN 978-80-7368-765-6.
Jandová, E. Tematická výstavba jednoho dílčího dialogu na WWW chatu. In: Jezyki zachodnioslowiańskie w XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo universytetu Slaskiegi Katowice, 2009. Wydawnictwo universytetu Slaskiegi Katowice, 2009. s. 71-86. ISBN 978-83-226-1769-4.
Jandová, E. Universität Leipzig, Phililogische Fakultät, Institut für Slavistik. 2009.
Jandová, E. Univerzita Ljubljana. 2009.
Jandová, E. Konverzace na WWW chatu. 2008.
Jandová, E. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.. 2008.
Jandová, E. a Jaskulová, Š. K diferenciaci jazykových prostředků... [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Jandová, E. Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování. In: Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. Materiali Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji. Drogobič: Drogobickij deržavnij pedagogickij universitet im. I. Franka, 2007. Drogobickij deržavnij pedagogickij universitet im. I. Franka, 2007. s. 171-186. ISBN 978-966-2946-40-1.
Jandová, E., David, J., Hoffmannová, J., Svobodová, D. a Müllerová, O. Čeština na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 264 s. ISBN 80-7368-253-2.
Jandová, E. Dobré ráno s Českou televizí. Polistopadové změny v češtině [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jandová, E. Dobré ráno s Českou televizí. Prezentace výzkumu Čeština na internetu [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jandová, E. Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu. In: Wyrazanie emocji. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. s. 133-144. ISBN 978-83-7525-025-1.
Jandová, E. Konverzace na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 176 s. ISBN 80-7368-254-0.
Jandová, E. Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity 161/2006. 106 s. ISBN 80-7368-175-7.
Jandová, E. Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu. In: Język i litertatura czeska w interakcji - český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: Państwowa Wyżsa Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2006. Państwowa Wyżsa Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2006. s. 65-74. ISBN 83-920312-7-X.
Jandová, E. Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu. Čeština doma a ve světě. 2006, roč. 14, č. sv.1-4, s. 17-26. ISSN 1210-9339.
Jandová, E. Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.. 2006.
Jandová, E. Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter. In: Západoslovanské jazyky v 21. storočí 1. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. s. 59-68. ISBN 80-8083-154-8.
Jandová, E. Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu. In: Wyrazanie emocji. Lodz. 2005.
Jandová, E. Praktická cvičení z českého jazyka. 2005.
Jandová, E. Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu. In: Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz. 2005.
Jandová, E. Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2005. 2005.
Jandová, E. Subjektivní a objektivní stylotvorné faktory. 2004.
Jandová, E. Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004. 2004.
Jandová, E. České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 2003.
Grygerková, M., Kosek, P., Jandová, E. a Hrtánek, P. Rozvoj jazykových kompetencí učitelů. 2003.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele, 3. vydání. 2002.
Jandová, E. Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).. Zeitschrift für Slavische Philologie.. 2002, roč. 61, s. 277-281. ISSN 0044-3492.
Jandová, E. Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000. Bohemistyka. 2001, roč. 1, s. 100-103. ISSN 83-911312-5-4.
Jandová, E. Odchylky od lineárnosti textu. In: Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 55-73. Spisy FF Ostravské univerzity, 132/2000. ISBN 80-7042-566-0.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Jandová, E. Předmluva. In: Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 7-7. ISBN 80-7042-566-0.
Jandová, E. Tváře češtiny. 2000.
Bogoczová, I., Fic, K., Chloupek, J., Jandová, E., Krčmová, M. a Müllerová, O. Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-566-0.
Jandová, E. Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.. 2000.
Davidová, D. a Jandová, E. Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für Slavistik. 1999, roč. 44, č. 2, s. 146-154. ISSN 0044-3506.
Jandová, E. Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska. In: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, 1. diel 1997-09-11 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999. Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 207-209. ISBN 80-8055-287-8.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele, 2. vydání. 1998.
Davidová, D. a Jandová, E. Dialog jako základ komunikace. In: Komunikacja - dialog - edukacja. Cieszyn: Kultura - język - edukacja. T.2. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1699 (edit. Mrózek, R.) 1996-09-24 . Katowice; Polsko: Uniwersytet Slaski, 1998. Uniwersytet Slaski, 1998. s. 215-220. ISBN 83-226-0793-8.
Jandová, E. Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 1998.
Jandová, E. Mluvnice českého jazyka pro základní školy. 1998.
Jandová, E. Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu. 1998.
Davidová, D. a Jandová, E. Problematik der Dialogforschung auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte. In: Dialogue in the Heart of Europe, konference I.A.D.A.. Praha: Dialoganalyse VI. Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996.(Hrsg. von Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Müllerová, O., Světlá, J. Teil 1 1996-04-18 . Tübingen; Deutschland: Max Niemayer Verlag, 1998. Max Niemayer Verlag, 1998. s. 507-516. ISBN 3-484-75016-2.
Jandová, E. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. 1997.
Jandová, E. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. 1997.
Jandová, E. Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. 1997.
Jandová, E. K formám deagentních konstrukcí v mluvených projevech v oblasti Zaolží. In: Stosunki językowe na Śląsku dawniej i dziś: Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność 1996-09-23 . Opole: Uniwerystet Opolski, 1997. Uniwerystet Opolski, 1997. s. 91-98. ISBN 83-903437-1.
Davidová, D., Bogoczová, I., Fic, K., Hubáček, J., Chloupek, J. a Jandová, E. Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia, 1997. SFFOU č. 106. 171 s. ISBN 80-7042-478-8.
Jandová, E. Mluvená čeština na Moravě. 1997.
Jandová, E. Oblast s obyvatelstvem nářečně různorodým. In: Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia, 1997. s. 116-131. ISBN 80-7042-478-8.
Jandová, E. Srovnání morfologických částí Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština - řeč a jazyk. Čeština doma i ve světě. 1997, roč. 5, s. 12-15. ISSN 1210-9339.
Jandová, E. Český jazyk pro 4. ročník základní školy. 1996.
Jandová, E. Český jazyk pro 5. ročník základní školy. 1996.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele. 1996.
Jandová, E. Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. 1996.
Jandová, E. K přepisu mluvených komunikátů. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 7-15. ISBN 80-7042-440-0.
Jandová, E. K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2. 1996.
Jandová, E. Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu. In Linguistica 2. 1996.
Davidová, D. a Jandová, E. Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen). In: Jahrenstagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik, Erfurt: Norm und Variation, 27: Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik 1996 Praha. Erfurt: Norm und Variation, 27: Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik, Erfurt, 1996. Norm und Variation, 27: Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik, Erfurt, 1996. s. 25-38.
Jandová, E. Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.). 1995.
Jandová, E. Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie. 1995.
Jandová, E. Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. 1995.
Demlová, E., Hubáček, J., Jandová, E., Kremzerová, D. a Srpová, H. Praktická cvičení z českého jazyka. 1995.
Jandová, E. Praktická cvičení z českého jazyka. 1995.
Jandová, E. K diferenciaci současného mluveného jazyka. 1994.
Jandová, E. Linguistica 1. 1994.
Jandová, E. Poznámky k hierarchizaci propozice. In: K diferenciaci současného mluveného jazyka: K diferenciaci současného mluveného jazyka 1994-09-21 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. s. 115-119. ISBN 80-7042-438-9.
Jandová, E. Poznámky k větám dispozičního typu. In: Ostravská univerzita: Linguistica 1 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. Ostravská univerzita, 1994. s. 77-80. ISBN 80-7042-413-3.
Jandová, E. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. 1994.
Jandová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině. 1993.
Demlová, E., Hubáček, J., Jandová, E. a Kremzerová, D. Praktická cvičení z českého jazyka. 1993.
Jandová, E. Slovanské studie 1. Sborník prací FF OU. 1993.
Jandová, E. Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie, 2. diel 1991-09-02 . Banská Bystrica: Univerzita M. Bela Banská Bystrica, 1992. Univerzita M. Bela Banská Bystrica, 1992. s. 249-256. ISBN 80-85162-30-X.
Jandová, E. Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie. In: Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 18-43. ISBN 80-7042-032-4.


ZkratkaNázev předmětu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CESJ2Český jazyk 2
CESTNČeština (jazyková kultura)
CSLOVGramatické kategorie slovesné
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DERIVTvoření slov
DLJDADějiny lingvistiky
ECJ1Český jazyk 1
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
FMORFFunkční morfologie
GKJMEGramatické kategorie jmenné
GRCE2Normativní gramatika češtiny 2
GRCE3Normativní gramatika češtiny 3
GRCE4Normativní gramatika češtiny 4
JAZYZZáklady jazykovědy
KCES1Český jazyk 1
KCES2Český jazyk 2
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
KOJARKomplexní jazykové rozbory
LEXIKLexikologie
LSJDALexikologie a slovotvorba
MMC1Moderní mluvnice češtiny 1
MMC3Moderní mluvnice češtiny 3
MOJDAMorfologie
MORFOMorfologie
PCJ2Český jazyk pro polonisty 2
PCJ3Český jazyk pro polonisty 3
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PRREDPraktický kurz redigování
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
SEZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
SEZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
SEZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
SJKUCSpisovný jazyk a jazyková kultura
SJKUTSpisovný jazyk a jazyková kultura
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
TEOKUTeorie a praxe komunikace
TEXSYTextová syntax
VTCEIVývojové tendence spisovné češtiny
VTJDBVývojové tendence češtiny
9CMFKČeština a moderní formy komunikace
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu


AutorNázev práceTypRok
Gromnica RostislavČeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politicedisertační 2018 
Šrubařová AnnaFunkce kondicionálu v českých výpovědíchrigorózní 2016 
Lišková KvětoslavaČeština na sítidiplomová 2017 
Sedlaříková DominikaOtázka a odpověď v rozhovoru moderátora a politikadiplomová 2017 
Kucejová LucieVulgarismy v mluvě fanoušků fotbaludiplomová 2015 
Sabelová MartinaObraz živlů v jazyce Biblediplomová 2015 
Pavlíková LucieSlovník germanismů v češtinědiplomová 2014 
Brumarová DenisaJazykové chování aktérů v předvolebních diskusíchdiplomová 2013 
Machálková LucieCizí ženská příjmení ve sportovní žurnalisticediplomová 2013 
Pytlíková MarcelaPřechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseňdiplomová 2013 
Šulová PetraKomunikace mezi rodičem a dítětemdiplomová 2013 
Václavíková RadkaSlova s expresivním příznakem na Facebookudiplomová 2013 
Chupáčová GabrielaKomunikativní kompetence žáků a jejich rozvoj ve výuce českého jazykadiplomová 2012 
Gorylová IngridSrovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchydiplomová 2012 
Jeništová MonikaJazyková stránka vybraného diskusního fóradiplomová 2011 
Skácel OndřejJazyk diskusního fóra ...diplomová 2011 
Hájková SoňaAnalýza substantiv maskulin kolísajících mezi měkkou a tvrdou deklinací (na základě ČNK)diplomová 2010 
Lozertová KateřinaKonverzace při přátelských a rodinných setkáních na Ostravskudiplomová 2010 
Fabiánová JitkaTelevizní zpravodajství - čeština moderátorůdiplomová 2009 
Gromnica RostislavSpecifická slovní zásoba na internetu (na příkladu komunikace hráčů hry NHL)diplomová 2009 
Kardasz KatarzynaNejčastější chyby Poláků učících se českydiplomová 2009 
Kopáčková LucieVybrané jazykové jevy dopisů čtenářů časopisu Boarddiplomová 2009 
Vavrošová LenkaJazyková úroveň českých titulků k seriálu Útěk z vězenídiplomová 2009 
Vláčilová KateřinaČeština ve skautských časopisechdiplomová 2009 
Fabiánová IrenaSrovnání internetových verzí vybraných celostátních deníkůdiplomová 2008 
Janšová RenataJazyková stránka vybraného chatroomudiplomová 2008 
Lusková EvaJazyk českých komiksů (zpracování příběhů Jaroslava Foglara)diplomová 2008 
Schoffer MichalTelefonické hovory posluchačů Českého rozhlasu Ostravadiplomová 2008 
Cinařová HanaTen, ta, to v psané a mluvené komunikacidiplomová 2007 
Dybowiczová KristýnaKomunikace mezi muži a ženami (v partnerských vztazích)diplomová 2007 
Rašťáková TerezaJazyk e-mailůdiplomová 2007 
Hýsek RichardKontaktové prostředky v mluvené komunikacidiplomová 2006 
Pelikánová EvaStrategie a čeština bankovních institucí a mobilních operátorů v písemných materiálech určených klientovidiplomová 2006 
Mandová MonikaAnalýza diskurzu v komunikaci zprostředkované počítačemdiplomová 2005 
Haderková MarkétaČeské překlady románu Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) Jeroma Klapky Jeromabakalářská 2018 
Benešová BarboraFormální adaptace anglicismů v současné češtiněbakalářská 2017 
Hlavňová MarkétaJazyková stránka vybraného blogu (www.sikls.com)bakalářská 2017 
Hrobníková KláraInternetová publicistika a facebookbakalářská 2017 
Sovová KarolínaMultiverbizace v současném žurnalistickém stylubakalářská 2017 
Doleželová KamilaNářeční slovní zásoba na východní Hané (okolí Hulína)bakalářská 2016 
Juřicová VendulaNázvy prostředků (na materiálu Slovníku neologismů 1 a 2)bakalářská 2016 
Machová LucieVyjadřování emocí v odborném diskurzu (na příkladu polemiky o obecné češtině)bakalářská 2016 
Polová ZuzanaSlovní zásoba dětí v předškolním věkubakalářská 2016 
Tvardková TerezaIzolovaná slovesa v současné komunikacibakalářská 2016 
Kramárová StanislavaSlang studentů v Ostravěbakalářská 2015 
Truclová ZuzanaUhýbání a manévrování v dialozíchbakalářská 2015 
Zajícová MonikaZkratky v databázi NEOMATbakalářská 2015 
Čaplová KláraVýzkum nářeční slovní zásoby u dětí ve Staříčibakalářská 2014 
Malá AndreaZkratky v denním tiskubakalářská 2014 
Miovská PetraSlovní zásoba žáků druhého stupně základní školybakalářská 2014 
Owczarzová LucieRozbor mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠ v Orlovébakalářská 2014 
Běčáková EvaJazykové prostředky v Lichožroutech Pavla Šrutabakalářská 2013 
Chudíková LuciePředložka na v současném jazykovém úzubakalářská 2013 
Černochová NinaKonverzace při rodinných setkáních na Novojičínsku a Slováckubakalářská 2013 
Mirková DanielaFráze, klišé, přejatá a výplňková slova v rozhovorech s vrcholovými sportovcibakalářská 2013 
Šindlářová VeronikaJazyková stránka internetových poraden zaměřených na zdraví v oblasti stomatologiebakalářská 2013 
Švrčková BarboraZájmena ten, ta, to v mluvené a psané komunikacibakalářská 2013 
Hrdinová MarieDiskusní fóra některých českých rozhlasových stanicbakalářská 2012 
Pavlíková LucieGermanismy v mluvě české mládežebakalářská 2012 
Koleňáková IvetaSlovesa 3. slovesné třídy v současné komunikacibakalářská 2011 
Lužná BlankaObyvatelské názvy v současné češtiněbakalářská 2011 
Machálková LuciePřechylování v současné češtiněbakalářská 2011 
Šulová PetraKomunikace mezi rodiči a dětmibakalářská 2011 
Václavíková RadkaČeština na facebookubakalářská 2011 
Chupáčová GabrielaRozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u nadaných žákůbakalářská 2010 
Gorylová IngridSpecifický písemný jazykový projev dysortografikůbakalářská 2010 
Lénertová LuciePodoba krátkých textových zpráv v češtiněbakalářská 2010 
Nováková KateřinaZahájení a ukončení rozhovoru mezi průvodcem a návštěvníkem muzeabakalářská 2009 
Branná LucieZkratky a zkratková slova v denním tiskubakalářská 2008 
Kuřidémová ZuzanaJazyková stránka vybraných webových stránekbakalářská 2008 
Lozertová KateřinaSubstantiva s příponou -ák v současné komunikacibakalářská 2008 
Geryková VeronikaMLUVENÁ KOMUNIKACE VE VYBRANÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACI (KOMUNIKACE V ORDINACI LÉKAŘE)bakalářská 2007 
Gottwaldová IvanaFunkce dativu v české větě.bakalářská 2005 
Víchová JanaKonkurence osobního a zvratného přivlastňovacího zájmena.bakalářská 2005 


Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) GA405/04/1035
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Období1/1998 - 12/2000
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub