Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Martin Jemelka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální a hospodářské dějiny 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005OU, FF, KHI - rigorózní práce (PhDr.)
2002 - 2005OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1997 - 2002OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2007 - dosud Slezská univerzita v Opavě, PFF, Ústav veřejné správy a regionální politiky - odborný asistent
2006 - dosud VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd - odborný asistent
2005 - 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, oddělení právní a dokumentační, Ostrava - odborný referent

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Projekt: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny

Základní výzkumné zaměření

 • Dělnické kolonie Ostravské průmyslové aglomerace (1850–1989)
  populační, stavebně-historický, společenský, spolkový a politický vývoj dělnických kolonií ostravské průmyslové aglomerace
 • Náboženství v podmínkách průmyslového města
  náboženský život na Ostravsku (1850–1989), volnomyšlenkářské a bezvěrecké hnutí na Ostravsku, proměny chápání náboženství jako antropologické konstanty v procesu modernizace


Všechny publikace

Tomášek, M., Pavelčíková, N., Jemelka, M. a Macura, T. Vyrovnání se s rokem 1945: Moderování Večeru s vědci, Knihcentrum Ostrava, 23. 11.. 2017.
Zářický, A., Maur, E., Nesládková, L., Jemelka, M., Lipovski, R., Závodná, M. a Indrová, J. Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa. 2015.
Jemelka, M., DRÁPELA, M., Majliš, T., MALINEK, M., MATERNA, A., STONIŠOVÁ, M., ŠTARMAN, O., VACULÍK, L., Seďa, R., Sýkora, D. a Szturc, A. Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. 816 s. ISBN 978-80-7464-754-3.
Jemelka, M. Religious Life in an industrial town: the example of Ostrava, 1850-1950.. The Hungarian Historical Review. 2014, roč. 3, s. 875-904. ISSN 2063-8647.
Jemelka, M., Stonišová, M., Herman, J., Jung, J., Kašing, P., Malinek, M., Majliš, T., Šádková, L., Šebestová, A., Szturc, A. a Slíva, K. Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 733 s. ISBN 978-80-7464-190-9.
Jemelka, M., ŠTARMAN, O., Grussmannová, M., Peňázová, J. a STONIŠOVÁ, M. Ostravské dělnické kolonie I: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 544 s. ISBN 978-80-7368-953-7.
Jemelka, M. Vybrané vizuální prameny k hospodářským dějinám. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 76-106. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.
Jemelka, M. Heřmanice. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 187-191. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Hrušov. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 88-96. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Koblov. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 180-186. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2009. 528 s. ISBN 978-80-7368-711-3.
Jemelka, M. Mariánské Hory a Hulváky. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 70-80. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Kladiwa, P., Zářický, A., Šústková, H., Jemelka, M., Knob, S., Horák, V., Daněk, R. a Pokludová, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 1. 400 s. ISBN 978-80-7368-688-8.
Jemelka, M. Michálkovice. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 160-170. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Moravská Ostrava. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 41-59. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Muglinov. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 146-149. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Petřkovice. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 171-179. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Proselytismus jako modernizační fenomén (na příkladu Moravské Ostravy 1854-1920). In: Židé a Morava XVI. Muzeum Kroměřížska v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. 2009.
Jemelka, M. Přívoz. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 60-69. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Rodina a domácnost v ostravských dělnických koloniích (1890-1930). In: Acta Carolina. Praha: Univerzita Karlova, 2009. Univerzita Karlova, 2009.
Jemelka, M. Slezská Ostrava. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 108-145. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Vítkovice. In: Hornické kolonie Ostravy. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 81-88. Edice Hornictví včera, dnes a zítra.
Jemelka, M. Závodní osada Československých továren na dusíkaté látky v Ostravě - Nové Vsi. Vlastivědný věstník moravský. 2009, roč. 61, č. 4, ISSN 0323-2581.
Jemelka, M. Židé ze Šalomouny: obyvatelé největší moravskoostravské hornické kolonie a místní židé. In: Židé a Morava XV.: sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 5. listopadu 2008. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2009. Muzeum Kroměřížska, 2009. s. 187-213. ISBN 978-80-85945-55-3.
Jemelka, M. Česká historiografie ve věku postmoderny: oral history nejen jako alternativa. In: Mezi modernou a postmodernou III., Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8. února 2007 katedrou společenských věd VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 400-403. ISBN 978-80-248-1730-9.
Jemelka, M. Dělnické kolonie Ostravska: tradice, stav a perspektivy studia. Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. 2008, č. 1, s. 5-15. ISSN 1213-3892.
Jemelka, M. K náboženskému životu v Moravské Ostravě (1854-1920). In: Acta Facultatis philosophicae Universitas Ostraviensis. Historica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 41-64. ISBN 80-7368-044-0.
Jemelka, M. Na Šalomouně. Společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870-1950). Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, 2008. 278 s. ISBN 978-80-7368-588-1.
Jemelka, M. Suchá Rudná - Suchý Zejf - Dürrseifen na Bruntálsku: Století mezi revolucí a odsunem (1848-1946). Vlastivědný věstník moravský. 2008, roč. 60, s. 16-28. ISSN 0323-2581.
Jemelka, M. Teritoriální původ obyvatel ostravských dělnických kolonií. Slezský sborník. 2008, roč. 106, č. 2, s. 100-111. ISSN 0037-6833.
Jemelka, M. U Hasa. Hospoda u Šalamounské kolonie v Moravské Ostravě. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy. 2008, roč. 34, s. 10-15. ISSN 1213-3140.
Jemelka, M. Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám. Ostrava: Repronis, 2008. Edice Ostravica. 51 s. ISBN 978-80-7329-185-3.
Myška, M., Zářický, A., Kladiwa, P., Pokludová, A., Jemelka, M., Daněk, R., Šústková, H. a Jiřík, K. Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7368-215-6.
Myška, M. a Jemelka, M. Horník. In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 49-65. ISBN 978-80-7368-215-6.


AutorNázev práceTypRok
Kravčíková AgátaDivadelně ochotnické aktivity ostravského dělnictva od 80. let 19. století do roku 1951diplomová 2014 
Majliš TomášStavební a populační vývoj Sirotčí kolonie Vítkovických železárendiplomová 2014 
Malinek MartinStavební, populační a společenský vývoj dělnických kolonií Vítkovických železáren na příkladu kolonií Westend, Hulváky a mistrovské kolonie v Erbenově ulicidiplomová 2014 
Majliš TomášStavební a populační vývoj kolonie Hranečník ve Slezské Ostravědiplomová 2013 
Smetková JanaPodnikatelské aktivity Baťova koncernu v Otrokovicíchdiplomová 2013 
Smetková JanaPůsobení Baťova koncernu v Napajedlechdiplomová 2013 
Vaculík LukášVývoj moravskoostravského římskokatolického děkanátu v letech 1948 -1989diplomová 2013 
Stonišová MarianaStavební a populační vývoj Dolní kolonie a kolonie U Kostela v Ostravě-Mariánských Horáchdiplomová 2012 
Peňázová JarmilaStavební a populační vývoj Horní kolonie U Koule a kolonie U Jámy Ignát v Ostravě-Mariánských Horáchdiplomová 2011 
Vaculík LukášDějiny římskokatolického děkanátu v Moravské Ostravě v letech 1948-1989diplomová 2011 
Talácková AnnaČinnost Hudebního odboru Umělecké besedy v Prazebakalářská 2017 
Schelingerová SylvieJean-Pierre Rampal: život francouzského flétnisty a jeho spolupráce s českými umělcibakalářská 2016 
Szturc AntonínMinulost a současnost Anglické úřednické kolonie a Štítové kolonie Vítkovických železáren ve Vítkovicíchbakalářská 2013 
Kravčíková AgátaOchotnické divadelní spolky v ostravských dělnických koloniích v letech 1918-1948bakalářská 2010 
Kulišťáková VeronikaMateřské školství v Moravské Ostravě v letech 1918 - 1945bakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub