OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Marek Vařeka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.marekvareka.cz

Vzdělání:

2004 - 2009Univerzita Hradec Králové - doktorské studium českých a československých dějin (Ph.D.)
2006Univerzita Hradec Králové – rigorozní řízení v oboru české a československé dějiny (PhDr.)

Praxe:

2009 - dosudOdborný pracovník Masarykova muzea v Hodoníně
2008 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Česko-polská hospodářská spolupráce na teritoriu Euroregionu Glacensis 1945-1970

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny při AV ČR
 • Občasník Masarykova muzea v Hodoníně
 • Česko-liechtensteinská komise MZV ČR

Základní výzkumné zaměření:

 • Úvěrová problematika šlechty v raném novověku
 • Hospodářské aktivity Lichtenštejnů v českých zemích
 • Dějiny Lichtenštejnska se zřetelem na hospodářský aspekt


Všechny publikace

Vařeka, M. ROLE UČENÝCH SPOLEČNOSTÍ V PROCESU MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ V RAKOUSKÉM SLEZSKU 1742-1848. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2017, roč. 31, s. 13-20. ISSN 1211-6068.
Zářický, A. a Vařeka, M. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu [Konference]. Plumlov, Česká republika. 2016.
Vařeka, M. The role of learned societies in the progress of the modernization of agriculture in austria silesia 1742-1848. In: Creating an interdisciplinary paradigm using the example of modernization in a region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: University of Ostrava, 2015. s. 67-77. ISBN 978-80-7464-751-2.
Vařeka, M., Irša, R., Ragač, R., Lukačka, J., Fialová, I. a Chňupková, V. Holíč - príbeh nášho mesta. Holíč: Mesto Holíč, 2014. 182 s. ISBN 978-80-971686-3-6.
Vařeka, M. Modernizační tendence rakouské vlády na přelomu 18. a 19. století ve slezském zemědělství. In: K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918. Brno: Technické muzeum v Brně. 2014.
Vařeka, M. Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742-1848. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Vařeka, M. Štěpán Illésházy (1541-1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů. Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2014, roč. 28, s. 10-21. ISSN 1211-6068.
Vařeka, M. Die Liechtensteiner in der Geschichte der Böhmischen Kronländer: Hauptentwicklungsaspekte. In: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. 1. vyd. Ostrava - Vaduz: Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum, 2013. s. 15-41. Documenta Liechtensteiniana SN. Monographica I. ISBN 978-3-9523276-5-4.
Vařeka, M. Die wirtschaftlichen Aktivitäten Hartmanns II. und seines Sohnes Fürst Karl I. von Liechtenstein. In: Die Liechtenstein: Kontinuitäten - Diskontinuitäten. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Lichtenstein, 2013. Historischer Verein für das Fürstentum Lichtenstein, 2013. s. 233-246. ISBN 978-3-906393-63-6.
Vařeka, M. Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata. In: X. sjezd českých historiků 14. - 16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.. Ostrava - Praha - Brno: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. s. 43-55. ISBN 978-80-7464-350-7.
Vařeka, M. Hospodářské aktivity Hartmanna II. z Lichtenštejna a jeho syna knížete Karla I. z Lichtenštejna. In: Knoz, Tomáš - Geiger, Peter (edd.): Lichtenštejnové: kontinuity - diskontinuity. (Časopis Matice moravské 132, 2013 - Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013. Matice moravská, 2013. s. 189-199. ISBN 978-80-87709-00-9.
Vařeka, M., Brichtová, D. a Koudela, M. Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen: Katalog výstavy, Muzeum a zámek Mikulov, 31. 3. 2012 - 31. 8. 2012. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. Documenta Liechtensteiniana SN - Catalogus I. 57 s. ISBN 978-80-970993-0-5.
Vařeka, M. Rytířské řády, historie a současnost. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2013. 47 s. ISBN 978-80-87375-06-8.
Vařeka, M. 380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov. Moravský Krumlov, Česká republika. 1.11. - 31.3.2014. 2013.
Vařeka, M. 380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov. 1. vyd. Moravský Krumlov: Městské muzeum v Moravském Krumlově, 2013. 25 s. ISBN 978-80-87375-05-1.
Vařeka, M. Dluhy a dluhy aneb Konec Jana z Pernštejna. Dějiny a současnost. 2012, roč. 34, č. 8, s. 42-43.
Vařeka, M. a Gronský, T. František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča: Publikace k výstavě, Hodonín, Masrykovo muzeum v Hodoníně, 15.12. 2010 - 27.3. 2011. 1. vyd. Holíč: Mesto Holíč - Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2012. 64 s. ISBN 978-80-970993-0-5.
Vařeka, M., Brichtová, D. a Koudela, M. Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen. Muzeum a zámek Mikulov, Albánská republika. 31.3. - 31.8.2012. 2012.
Vařeka, M., Ragač, R. a Fialová, I. Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra, 2012. 157 s. ISBN 978-80-970317-4-9.
Vařeka, M. Urbář hodonínského panství z roku 1600. 1. vyd. Hodonín: Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně, 2012. 294 s. ISBN 978-80-87375-07-5.
Vařeka, M. Volf Kryštof z Lichtenštejna 1511-1553 (Příběh renesančního aristokrata).. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2012, roč. 26, č. 2, s. 51-58. ISSN 1211-6068.
Vařeka, M. Zapojení velkostatku do obchodu v předbělohorské době. In: Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945. 1. vyd. Brno: MZA Brno, SOkA Hodonín - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Město Hodonín, 2012. s. 111-115. ISBN 978-80-86931-74-6.
Vařeka, M. Auseinandersetzungen der Liechtensteiner mit dem Kloster Niederkaunitz. In: Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. Brno-St. Pölten: Lynx, 2011. Lynx, 2011. s. 113-124. ISBN 978-80-86787-48-0.
Vařeka, M. Dražůvky v 17. a 18. století. In: Z historie Dražůvek. Břeclav: Petr Brázda, 2011. s. 60-70. ISBN 978-80-87387-06-1.
Vařeka, M. a Gronský, T. František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča. Masrykovo muzeum v Hodoníně, Česká republika. 15.12. - 27.3.2011. 2011.
Vařeka, M. Hospodaření veselského panství v letech (1624-1730). In: Veselí nad Moravou, město na řece času. Veselí nad Moravou: Město Veselí nad Moravou, 2011. s. 211-236. ISBN 978-80-260-0252-9.
Vařeka, M. Hospodářský obraz veselského panství za Bilíků a Vojsků (1527-1624). In: Veselí nad Moravou, město na řece času. Veselí nad Moravou: Město Veslí nad Moravou, 2011. s. 167-184. ISBN 978-80-260-0252-9.
Vařeka, M. Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku. In: Šlechtic v Horním Slezsku. Szlachcic na Górnym Ślasku. Ostrava-Katowice: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach, 2011. s. 177-196. Nobilitas in historia moderna 5. ISBN 978-80-7368-936-0.
Vařeka, M. Hospodářská situace minstrberského knížectví od poloviny 16. do začátku 17. století. In: Ziebice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy ksiazecej. Ziebice. 2010.
Vařeka, M. Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180-1416). Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2010, roč. 24, s. 117-121. ISSN 1211-6068.
Zářický, A., Vařeka, M. a Brňovják, J. Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české [Konference]. Arcidiecézní muzeum, Olomouc, Česká republika. 2010.
Vařeka, M. Lichtenštejnsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. Stručná historie států. 189 s. ISBN 978-80-7368-786-1.
Al Saheb, J. a Vařeka, M. Urbáře. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 58-75. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.
Vařeka, M. Jan I. z Lichtenštejna a mocenský vzestup rodu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.. 2009, roč. 23, č. 23, s. 33-48. ISSN 1211-6068.
Vařeka, M. Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska. Cieszyn. 2009.
Vařeka, M. Urbář plumlovského panství z roku 1624. Prostějov: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Documenta Lichtensteina Series Nova I. 192 s. ISBN 978-80-7368-705-2.


Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Rýparová EvaVesnice Černotín v předbělohorské doběbakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub