OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Polský jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Navazující odborný magisterský studijní obor Polský jazyk a literatura v sobě snoubí teoretické vzdělávání a praktickou aplikaci získaných znalostí a dovedností v předcházejícím bakalářském studiu. Rozšiřuje již dosaženou jazykovou kompetenci a odbornou kvalifikaci na úrovni vyššího stupně vysokoškolského vzdělání, a to mj. prostřednictvím tří specializovaných výukových bloků: jazykověda, literární věda a regionální problematika.
Profil absolventa:Student získá v rámci předmětů společného základu všeobecné znalosti, které jsou metodologickým základem jeho samostatné výzkumné činnosti. V průběhu studia si zdokonaluje svou jazykovou kompetenci na úroveň C2 (zkušený uživatel jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky). Odborné znalosti získává v povinných předmětech lingvistického a literárněvědného zaměření a v předmětech povinně volitelných. Vedle znalostí z oblasti synchronní lingvistiky má přehled o jednotlivých etapách vývoje polského jazyka a o hlavních tendencích ve vývoji polštiny. Absolvent má výbornou znalost polské literatury, literárních směrů a žánrů a všeobecný kulturně společenský přehled, včetně oblasti česko-polských vztahů. Absolvování bloku předmětů jazykovědného, literárněvědného nebo zaměřeného na regionální problematiku dává studentovi možnost, aby se příslušným směrem profiloval pro profesní život. Absolvent má vytříbený mluvený i písemný projev, schopnost komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné polštině. Je schopen řešit samostatně úkoly, nacházet při jejich řešení nové tvořivé přístupy a výsledky své práce prezentovat formami, které odpovídají současným trendům v oblasti informačních a komunikačních technologií. Získané znalosti je schopen dále rozvíjet dle požadavků praxe.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Uchazeč/ka nekoná přijímací zkoušku.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia filologie v oboru polský jazyk nebo v oboru příbuzném.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub