OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Základy společenských věd
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace oboru:Cílem studijního programu je připravit všestranně společenskovědně vzdělané odborníky, kteří se budou schopni zapracovat do nejrůznějších oblastí pedagogické i jiné praxe - od sociální, politické, kulturní, umělecké či jiné humanitní, ať již na úrovni veřejného nebo soukromého sektoru.
V rámci tohoto programu získají studenti komplexní znalosti základních metod odborné práce a pracovních postupů. Studium je zaměřeno tak, aby umožnilo jeho absolventům jak uplatnění v praxi, tak další specializované magisterské studium. Dvouoborová forma studia je vhodná zejména pro následnou specializaci na učitelství pro SŠ.
Profil absolventa:Absolvent je vybaven společenskovědním základem humanitního vzdělání. Dokáže se orientovat v dějinách filozofie, logiky a etiky, základních politologických, sociologických i ekonomických otázkách a způsobech jejich řešení. Zná odbornou terminologii a je schopen pracovat se společenskovědními texty (a to nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím jazyce), rozumět jim, vykládat je, případně je kriticky analyzovat.
Umí pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Je schopen patřičnými metodami zpracovávat problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech lidské činnosti - pedagogické, sociální, kulturní, politické, umělecké či jiné. Je schopen systematické a koncepční práce s konkrétními problémy, dokáže formulovat otázky, pojmenovávat a označovat sporné body, vytvářet návrhy koncepčních a strategických řešení nejrůznějších problémů nejen v pedagogickém prostředí.
Pokud si v bloku volitelných předmětů vybral pedagogický modul, zvládá techniku didaktického zpracování a reprodukování společenskovědní tematiky. Obsáhl základy některých způsobilostí pro dílčí pedagogickou praxi: didaktických, pedagogických, diagnostických i sociálně komunikativních (pokud si v rámci povinně volitelných předmětů zvolil pedagogickou variantu).
Zvládl celek všeobecného společenskovědního vzdělání, které mu umožňuje pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu, zejména oboru učitelství pro SŠ, ale např. i se specializací na vybranou společenskou vědu, pokračovat v celém souhrnu společenských věd, v příbuzném humanitním oboru apod.
Absolvent je všestranně společenskovědně vzdělán tak, aby se dokázal zapracovat do nejrůznějších oblastí praxe - od pedagogické, sociální, politické, kulturní, umělecké či jiné humanitní, ať již na úrovni veřejného nebo soukromého sektoru.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Od uchazeče se očekává dobré porozumění základním otázkám a problémům filozofie a dobrá znalost základů společenských věd v rozsahu daném těmito středoškolskými učebnicemi:
  • Blecha, Ivan: Filosofie - základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002
  • Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000
  • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktik, Brno 2003
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který bude prověřovat základní znalosti, schopnost logického myšlení a schopnost porozumět odbornému textu a jádru problému. Prověřují se i znalosti a schopnost orientace v současném společenském dění (politika, ekonomika, zahraniční vztahy, kultura, umění).
Kritéria přijímací zkoušky: U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí přidělením vždy stejného počtu bodů, za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Celkem u přijímací zkoušky uchazeč může získat 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 25 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub